Paul Broca

Nhă Chân


Dr Paul Broca (1824-1880) người đầu tiên khám phá trung khu  tiếng nói
 
Năo bộ của bệnh nhân


Nhà Giải phẫu thuật và Nhân loại học sinh tại Sainte-Foy-la-grande nước Pháp. Từ lúc 17 tuổi ông thực hiện những phẫu tích đầu tiên (mổ xẻ và phân tích). Vả chăng ông trở thành thư kư của của Hội Giải phẫu. Là nhà Thần kinh học và là nhà nghiên cứu Khoa học ông viết hơn 500 bài giới thiệu, tất cả đều có chất lượng đă thêm vào cho bản chuyên khảo cổ điển 900 trang nói về chỗ ph́nh mạch (nơi mạch máu bị giản nở).

Tính ṭ ṃ của ông làm ông thích nhiều lĩnh vực khác nhau. Thí dụ ông thí nghiệm về môn thôi miên trong một loạt những ca giải phẫu. Cũng chính ông gíúp sử dụng kính hiển vi vào việc chẩn đoán bệnh ung thư mặc dù bị sự chống đối khá mạnh mẽ. Nhưng sự đóng góp quan trọng nhất của ông dĩ nhiên là sự định vị trí chức năng của những nếp cuộn của năo.

Năm 1862 nhân buổi họp đáng ghi nhớ, ông chứng minh rằng bệnh nhân đầu tiên của ông đau bệnh aphémie (sự rối loạn mà sau đó Armand Trousseau, 1801-1867 đă đổi tên là aphasie ) là người bị thương tổn ở năo đă được định vị. Từ việc giới thiệu và được bổ túc bằng những quan sát sau đó, ông là người đầu tiên kết luận nguyên nếp gấp năo ở bán cấu năo bên trái là có trách nhiệm và cần thiết cho ngôn ngữ cấu âm. David Ferrin (1843-1928) đặt tên vùng này là "Aire de Broca" (khu Broca, trung tâm vận động tiếng nói.


Broca cũng có ảnh hưởng lớn trong lănh vực Nhân loại lư học ở Pháp.