Đại gia đình của Ibn Saoud

Vietsciences-Võ Phan Thanh Bình    08/02/05
 
 

Abd al-Aziz ben Abd al-Rahman Al Saoud (Vua từ 1932-1953)


A
bd al-Aziz ben Abd al-Rahman Al Saoud (1880-1953), vua xứ Ả Rập Saoud cai trị từ năm 1932 đến 1953. Ông có 20 bà vợ và 45 con trai  và thừa nhận tất cả 180 con trai. Năm 2004 có khoảng 4.000 người mang tước hoàng tử .

 

 

 


 

với Wadhba Banu Khalid (vợ thứ nhất)
1.1 Tourki ben Abd al-Aziz Al Saoud
1.2
Saoud IV (Vua 1953-1964)
1.3 Abd al-Salam ben Abd al-Aziz Al Saoud


2 với Al-Jawhara ben Jilouwi (vợ thứ hai)
2.1 Mohammed ben Abd al-Aziz Al Saoud
2.2
Khaled Ier (Vua từ 1975-1982)
2.3 Jawahir ben Abd al-Aziz Al Saoud (con gái)


3 với Tarfa ben Abdallah Al Shaykh (vợ thứ ba)
3.1 Fayçal II (Vua từ 1964-1975)
3.2 Anoud ben Abd al-Aziz Al Saoud (con gái)


4 với Bazza (vợ thứ 4)
4.1 Nasir ben Abd al-Aziz Al Saoud


5 với Jawhara ben Saad Al Soudeiri (vợ thứ 5)
5.1 Saad ben Abd al-Aziz Al Saoud
5.2 Moussaid ben Abd al-Aziz
5.3 Abd al-Mouhsin ben Abd al-Aziz Al Saoud
5.4 Houssa ben Abd al-Aziz Al Saoud (con gái)
5.5 Al-Bandari ben Abd al-Aziz Al Saoud (con gái)


6 với Houssa ben Ahmed Al Soudeiri (vợ thứ 6)
6.1
Fahd đệ I (Vua từ 1982-2005)
6.2 Sultan ben Abd al-Aziz Al Saoud
6.3 Abd al-Rahman ben Abd al-Aziz
6.4
Nayef ben Abd al-Aziz Al Saoud
6.5 Soliman ben Abd al-Aziz Al Saoud
6.6 Ahmed Soliman ben Abd al-Aziz Al Saoud
6.7 Tourki (II) ben Abd al-Aziz Al Saoud
6.8 Latifa ben Abd al-Aziz Al Saoud (con gái)
6.9 Loulou ben Abd al-Aziz Al Saoud (con gái)
6.10 Jawhara ben Abd al-Aziz Al Saoud (con gái)


7 với Shahida (vợ thứ 7)
7.1 Mansour ben Abd al-Aziz Al Saoud
7.2 Mishal ben Abd al-Aziz Al Saoud
7.3 Mitib ben Abd al-Aziz Al Saoud
7.4 Qumasha ben Abd al-Aziz Al Saoud (con gái)


8 với Fahda ben Asi ben Chourayin Al Chamnar (vợ thứ 8)
8.1 Abdallah ben Abd al-Aziz Al Saoud (Vua từ 2005)
8.2 Nouf ben Abd al-Aziz Al Saoud (con gái)
8.3 Sita ben Abd al-Aziz Al Saoud (con gái)


9 với Bazza Thaniya (vợ thứ 9)
9.1 Bandar ben Abd al-Aziz Al Saoud
9.2 Faouaz ben Abd al-Aziz Al Saoud


10 với Haya ben Saad Al Soudeiri (vợ thứ 10)
10.1 Badr ben Abd al-Aziz Al Saoud
10.2 Abd al-Majid ben Abd al-Aziz Al Saoud
10.3 Abd al-Illah ben Abd al-Aziz Al Saoud
10.4 Noura ben Abd al-Aziz Al Saoud (con gái)
10.5 Houssa ben Abd al-Aziz Al Saoud (con gái)
10.6 Mishail ben Abd al-Aziz Al Saoud (con gái)


11 với Mounayir (vợ thứ 11)
11.1 Talal ben Abd al-Aziz Al Saoud
11.2 Naouaf ben Abd al-Aziz Al Saoud
11.3 Moudhaoui ben Abd al-Aziz Al Saoud


12 với Bushra (vợ thứ 12)
12.1 Mishari ben Abd al-Aziz Al Saoud


13 với Moudhi ben Ahmed Al Soudeiri (vợ thứ 13)
13.1 Majid ben Abd al-Aziz Al Saoud
13.2 Sattam ben Abd al-Aziz Al Saoud
13.3 Sultana ben Abd al-Aziz Al Saoud (con gái)
13.4 Haya ben Abd al-Aziz Al Saoud (con gái)
13.5 Jaouza ben Abd al-Aziz Al Saoud (con gái)


14 với Nuf Shaalan (vợ thứ 14)
14.1 Thamir ben Abd al-Aziz Al Saoud
14.2 Mamdouh ben Abd al-Aziz Al Saoud
14.3 Mashour ben Abd al-Aziz Al Saoud


15 với Saïda (vợ thứ 15)
15.1 Hidhloul ben Abd al-Aziz Al Saoud
15.2 Abta ben Abd al-Aziz Al Saoud (con gái)


16 với Baraka (vợ thứ 16)
16.1 Moukrin ben Abd al-Aziz Al Saoud


17 với Futayma (vợ thứ  17)
17.1 Hammoud ben Abd al-Aziz Al Saoud


18 với Khadra Yamaniya ( vợ thứ 18)


19 với Aïcha Yamaniya (vợ thứ 19)
19.1 Tarfa ben Abd al-Aziz Al Saoud (con gái)


20 với vợ thứ  20
20.1 Cheihka ben Abd al-Aziz Al Saoud (con gái)
20.2 Sara ben Abd al-Aziz Al Saoud (con gái)
20.3 Dalil ben Abd al-Aziz Al Saoud (con gái)
20.4 Mounira ben Abd al-Aziz Al Saoud (con gái)
20.5 Falaoua ben Abd al-Aziz Al Saoud (con gái)
20.6 Shaya ben Abd al-Aziz Al Saoud (con gái)
 

***

Với  Wadhba Banu Khalid (vợ thứ  Nhất)
 
Tourki ben Abd al-Aziz Al Saoud
với  vợ : Fayçal ben Tourki Al Saoud
youssef habet ben mahdi (con gái)
 


Saoud IV


Saoud IV (09.11.1902-12.09.1969), làm vua từ  09/11/1953 đến 30/03/1964
Với vợ thứ  1 :
Fahd ben Saoud IV
Moussaid ben Saoud IV
Fayçal ben Saoud IV
Khaled ben Saoud IV
Abd al-Mouhsin ben Saoud IV
Abta ben Saoud IV (con gái)
Jouhayr ben Saoud IV (con gái)
Hayfa ben Saoud IV (con gái)


Với  vợ thứ  2 :
Talal ben Saoud IV
Nayif ben Saoud IV
Youssef ben Saoud IV
Moukrin ben Saoud IV
Houssam ben Saoud IV
Nasir ben Saoud IV
Badra ben Saoud IV (con gái)
Amira ben Saoud IV (con gái)
Mousab ben Saoud IV
Sultana ben Saoud IV (con gái)


Với  vợ thứ  3 :
Mansour ben Saoud IV
Abd al-Illah ben Saoud IV
Saad ben Saoud IV
Badr ben Saoud IV
Abd al-Majid ben Saoud IV
Fawsia ben Saoud IV (con gái)
Jawsa ben Saoud IV (con gái)
Dalal ben Saoud IV (con gái)
Rima ben Saoud IV (con gái)
Nahar ben Saoud IV
Hathloul ben Saoud IV
Tarfa ben Saoud IV (con gái)
Nayifa ben Saoud IV (con gái)
Shaykha ben Saoud IV (con gái)
Ibtisam ben Saoud IV (con gái)


Với vợ thứ  4 :
Mishari ben Saoud IV
Mishal ben Saoud IV
Sayf al-Islam ben Saoud IV
Ghalib ben Saoud IV
Hammoud ben Saoud IV
Maha ben Saoud IV (con gái)
Bazza ben Saoud IV (con gái)
Hajir ben Saoud IV (con gái)
Jawahir ben Saoud IV (con gái)


Với  vợ thứ 5  :
Yazid ben Saoud IV
Sattam ben Saoud IV
Mouatasim ben Saoud IV
Abd al-Aziz ben Saoud IV
Basma ben Saoud IV (con gái)
Al-Anoud ben Saoud IV (con gái)
Alia ben Saoud IV (con gái)
Al-Bandari ben Saoud IV (con gái)


Với vợ thứ 6  :
Mashour ben Saoud IV
Jiluwi ben Saoud IV
Mamdouh ben Saoud IV
Fayiza ben Saoud IV (con gái)
Dina ben Saoud IV (con gái)
Hind ben Saoud IV (con gái)
Falwa ben Saoud IV (con gái)
Fahda ben Saoud IV (con gái)
Shakran ben Saoud IV
Izzadin ben Saoud IV


Với  vợ thứ 7  :
Abdallah ben Saoud IV
Majid ben Saoud IV
Sayf al-Nasir ben Saoud IV
Abd al-Karim ben Saoud IV
Abd al-Malik ben Saoud IV
Houssa ben Saoud IV (con gái)
Hajir ben Saoud IV (con gái)
Abir ben Saoud IV (con gái)
Haya ben Saoud IV (con gái)
Walid ben Saoud IV
Dulayil ben Saoud IV (con gái)
Ahmad ben Saoud IV


Với  sa huitième vợ thứ  8 :
Mountasir ben Saoud IV
Iman ben Saoud IV (con gái)
Lamya ben Saoud IV (con gái)
Al-Jawhara ben Saoud IV (con gái)
Madhawi ben Saoud IV (con gái)


Với  sa neuvième vợ thứ 9  :
Soliman ben Saoud IV
Fawwaz ben Saoud IV
Naouaf ben Saoud IV
Moutaz ben Saoud IV
Mishail ben Saoud IV (con gái)
Quamasha ben Saoud IV (con gái)
Mouna ben Saoud IV (con gái)
Sara ben Saoud IV (con gái)
Latifa ben Saoud IV (con gái)


Với vợ thứ  10 :
Bandar ben Saoud IV
Thamir ben Saoud IV
Tourki ben Saoud IV
Moudhi ben Saoud IV (con gái)
Nawal ben Saoud IV (con gái)
Al-Jazzi ben Saoud IV (con gái)
Mahara ben Saoud IV (con gái)
Nazma ben Saoud IV (con gái)


Với vợ thứ 11  :
Mohammed ben Saoud IV
Sayf al-Din ben Saoud IV
Noura ben Saoud IV (con gái)
Najla ben Saoud IV (con gái)
Loulou ben Saoud IV (con gái)
Sita ben Saoud IV (con gái)
Mounira ben Saoud IV (con gái)
Watfa ben Saoud IV (con gái)
Zayn ben Saoud IV (con gái)


Với vợ thứ  12 :
Sultan ben Saoud IV
Hasan ben Saoud IV
Tourkiya ben Saoud IV (con gái)
Shaha ben Saoud IV (con gái)
Nouf ben Saoud IV (con gái)
Zahwa ben Saoud IV (con gái)
Buniya ben Saoud IV (con gái)
 


Abd al-Salam ben Abd al-Aziz Al Saoud
 
Với  Al-Jawhara ben Jilouwi (vợ thứ 2 )
 
Mohammed ben Abd al-Aziz Al Saoud


Với vợ thứ  1 Jawhara ben Saoud ben Oumar al-Shaykh :
Fahd ben Mohammed Al Saoud
Bandar ben Mohammed Al Saoud
Badr ben Mohammed Al Saoud
Saad ben Mohammed Al Saoud
Mounira ben Mohammed Al Saoud (con gái)
Al-Jawhara ben Mohammed Al Saoud (con gái)
A-Anoud ben Mohammed Al Saoud (con gái)


Với  vợ thứ  2
Moudhin Mohammed Al Saoud (con gái)
Abdallah ben Mohammed Al Saoud
Noura ben Mohammed Al Saoud (con gái)
Moussa ben Mohammed Al Saoud (con gái)
Abd al-Aziz ben Mohammed Al Saoud


Với  vợ thứ  3
Nouf ben Mohammed Al Saoud (con gái)
 
Khaled Ier
Khaled Ier (1912-13.06.1982), làm vua từ    25.03.1975 au 13.06.1982


Với  vợ thứ  1 Sita ben Fahd ben Dhamir
Houssa ben Khaled Ier (con gái)
Al-Jawhara ben Khaled Ier (con gái)
Nouf ben Khaled Ier (con gái)
Moudhi ben Khaled Ier (con gái)
Bandar ben Khaled Ier
Fayçal ben Khaled Ier
Fahd ben Khaled Ier


Với  vợ thứ  2 Tarfa ben Abdallah Al Abd al-Rahman
Abdallah ben Khaled Ier
Mishail ben Khaled Ier (con gái)
Al-Bandari ben Khaled Ier (con gái)
Jawahir ben Abd al-Aziz Al Saoud (con gái)


Với vợ thứ  1 của Mohammed ben Abdallah Al Abd al-Rahman
Fahd ben Mohammed Al Abd al-Rahman
Sara ben Mohammed Al Abd al-Rahman (con gái)
Moudhawi ben Mohammed Al Abd al-Rahman (con gái)
 
Với  Tarfa ben Abdallah Al Shaykh (vợ thứ 3 )
 
Fayçal II
Fayçal II (1904-25.03.1975) làm vua từ    02.11.1964 au 25.03.1975

Với vợ thứ 1  Sultana Al Soudeiri
Abdallah ben Fayçal II
Al-Anoud ben Fayçal II (con gái)
Al-Jawhara ben Fayçal II (con gái)
Houssa ben Fayçal II (con gái)


Với  vợ thứ 2  Jawhara
Mounira ben Fayçal II (con gái)
Với  sa troisième vợ thứ   Haya ben Tourki Al Jilouwi
Khaled ben Fayçal II
Saad ben Fayçal II
Noura ben Fayçal II (con gái)
Mishail ben Fayçal II (con gái)


Với  sa quatrième vợ thứ  4 Iffat ben Ahmad Al Thounayyan
Saoud ben Fayçal II
Mohammed ben Fayçal II
Abd al-Rahman ben Fayçal II
Tourki ben Fayçal II
Bandar ben Fayçal II
Sara ben Fayçal II (con gái)
Latifa ben Fayçal II (con gái)
Loulou ben Fayçal II (con gái)*
Hayfa ben Fayçal II (con gái)

 
Anoud ben Abd al-Aziz Al Saoud (con gái)


Vợ thứ  1 của Fahd ben Saad (I) Al Abd al-Rahman
Abdallah ben Fahd Al Abd al-Rahman
Bandar ben Fahd Al Abd al-Rahman
Badr ben Fahd Al Abd al-Rahman
Abd al-Aziz ben Fahd Al Abd al-Rahman
Al-Anoud ben Fahd Al Abd al-Rahman (con gái)
Al-Bandari ben Fahd Al Abd al-Rahman (con gái)
Al-Jawhara ben Fahd Al Abd al-Rahman (con gái)
Houssa ben Fahd Al Abd al-Rahman (con gái)
Sara ben Fahd Al Abd al-Rahman (con gái)
Moudhi ben Fahd Al Abd al-Rahman (con gái)

 


Với  Bazza (vợ thứ  4)
 
Nasir ben Abd al-Aziz Al Saoud


Với vợ thứ  1 Wahda ben Mohammed Asma :
Jawahir ben Nasir Al Saoud (con gái)
Saoud ben Nasir Al Saoud
Khalid ben Nasir Al Saoud
Abdallah ben Nasir Al Saoud
Mohammed ben Nasir Al Saoud
Abd al-Rahman ben Nasir Al Saoud
Tourki ben Nasir Al Saoud
Ahmad ben Nasir Al Saoud
Fayçal ben Nasir Al Saoud
Hayfa ben Nasir Al Saoud (con gái)
Noura ben Nasir Al Saoud (con gái)
Shaykha ben Nasir Al Saoud (con gái)
Tarfa ben Nasir Al Saoud (con gái)
Nouf ben Nasir Al Saoud (con gái)
Moudhi ben Nasir Al Saoud (con gái)


Với vợ thứ  2 Samira Al Sadawi
Mansour ben Nasir Al Saoud
Với  sa troisième vợ thứ   Nura ben Abdallah Rashid
Fahd ben Nasir Al Saoud
Sultan ben Nasir Al Saoud
Abd al-Aziz ben Nasir Al Saoud
Thamir ben Nasir Al Saoud
Naouaf ben Nasir Al Saoud
Bandar ben Nasir Al Saoud
Al-Bandari ben Nasir Al Saoud (con gái)
Al-Anoud ben Nasir Al Saoud (con gái)
Ouhoud ben Nasir Al Saoud (con gái)
Ghalia ben Nasir Al Saoud (con gái)
Moudhi ben Nasir Al Saoud (con gái)
 
Với  Jawhara ben Saad Al Soudeiri (vợ thứ 5 )
 
Saad ben Abd al-Aziz Al Saoud
Với vợ :
Saoud ben Saad Al Saoud
Mohammed ben Saad Al Saoud
Fayçal ben Saad Al Saoud
Fahd ben Saad Al Saoud
Khalid ben Saad Al Saoud
Fahda ben Saad Al Saoud (con gái)
Noura ben Saad Al Saoud (con gái)
Al-Jawhara ben Saad Al Saoud (con gái)
Abd al-Aziz ben Saad Al Saoud
Abdallah ben Saad Al Saoud
Sultan ben Saad Al Saoud
Latifa ben Saad Al Saoud (con gái)

 


 
Moussaid ben Abd al-Aziz
Với  vợ thứ   1
Sara ben Moussaid Al Saoud (con gái)
Moudhawi ben Moussaid Al Saoud (con gái)
Khalid ben Moussaid Al Saoud
Fayçal ben Moussaid Al Saoud
Yousif ben Moussaid Al Saoud
Mashour ben Moussaid Al Saoud
Bandar ben Moussaid Al Saoud
Abdallah ben Moussaid Al Saoud
Mishail ben Moussaid Al Saoud (con gái)
Sita ben Moussaid Al Saoud (con gái)


Với  vợ thứ   2
Saoud ben Moussaid Al Saoud
Mohammed ben Moussaid Al Saoud
Naouaf ben Moussaid Al Saoud
Latifa ben Moussaid Al Saoud (con gái)
Al-Jawhara ben Moussaid Al Saoud (con gái)
Abd al-Rahman ben Moussaid Al Saoud
Abd al-Aziz ben Moussaid Al Saoud
Mounira ben Moussaid Al Saoud (con gái)
Abd al-Hakim ben Moussaid Al Saoud
Sultana ben Moussaid Al Saoud (con gái)

 


 
Abd al-Mouhsin ben Abd al-Aziz Al Saoud


Với  vợ thứ 1  Nouf ben Abd al-Rahman Al Soudeiri
Fawwaz Abd al-Mouhsin Al Saoud
Saoud Abd al-Mouhsin Al Saoud
Walid Abd al-Mouhsin Al Saoud
Mishail Abd al-Mouhsin Al Saoud (con gái)
Abir Abd al-Mouhsin Al Saoud (con gái)
Walid Abd al-Mouhsin Al Saoud (con gái)
QumashaAbd al-Mouhsin Al Saoud (con gái)
Al-Jawhara Abd al-Mouhsin Al Saoud (con gái)


Với  vợ thứ  2 Toufaha ben Ahmed ben Khalid
Bandar ben Abd al-Mouhsin Al Saoud
Badr ben Abd al-Mouhsin Al Saoud
Al-Jawhara (II) Abd al-Mouhsin Al Saoud (con gái)
Hayfa Abd al-Mouhsin Al Saoud (con gái)
 
Houssa ben Abd al-Aziz Al Saoud (con gái)
-
 
Al-Bandari ben Abd al-Aziz Al Saoud (con gái)
Với  chồng Bandar Al Abd al-Rahman
Mohammed ben Bandar Al Abd al-Rahman
Fahd ben Bandar Al Abd al-Rahman
Saoud ben Bandar Al Abd al-Rahman
Tourki ben Bandar Al Abd al-Rahman
Mitib ben Bandar Al Abd al-Rahman
Fahdaben Bandar Al Abd al-Rahman (con gái)
Al-Jawhara ben Bandar Al Abd al-Rahman (con gái)
Moudhi ben Bandar Al Abd al-Rahman (con gái)
Noura ben Bandar Al Abd al-Rahman (con gái)
Mai ben Bandar Al Abd al-Rahman (con gái)
Nouf ben Bandar Al Abd al-Rahman (con gái)
Soliman ben Bandar Al Abd al-Rahman
Nur ben Bandar Al Abd al-Rahman (con gái)
Sultan ben Bandar Al Abd al-Rahman
 


Với  Houssa ben Ahmed Al Soudeiri (vợ thứ  6)


Fahd Ier


Fahd Ier (sinh 1921- mất 2005) làm vua từ    13 /06/1982 đến 1/1/1996 và từ 21/1/1996.

Với  vợ thứ  1  Al-Anud ben Abd al-Aziz Al Jilouwi
Fayçal ben Fahd Ier
Khaled ben Fahd Ier
Saoud ben Fahd Ier
Sultan ben Fahd Ier
Abd al-Rahman ben Fahd Ier
Al-Anoud ben Fahd Ier (con gái)
Al-Jawhara ben Fahd Ier (con gái)
Noura ben Fahd Ier (con gái)
Latifa ben Fahd Ier (con gái)


Với vợ thứ  2 Jawza ben Abdallah Al Abd al-Rahman
Mohammed ben Fahd Ier
Loulou ben Fahd Ier (con gái)
Với  vợ thứ 3  Jawhara Al Ibrahim


Abd al-Aziz ben Fahd Ier


Sultan ben Abd al-Aziz Al Saoud
Sultan ben Abd al-Aziz Al Saoud (sinh 1924), Bộ trưởng quốc phòng và không quân , phó thủ tướng

Với  vợ thứ  1
Ahmed ben Sultan Al Saoud
Atab ben Sultan Al Saoud (con gái)
Loulou ben Sultan Al Saoud (con gái)
Abdallah ben Sultan Al Saoud
Mishal ben Sultan Al Saoud


Với  vợ thứ  2
Mohammed ben Sultan Al Saoud
Rima ben Sultan Al Saoud (con gái)
Sara ben Sultan Al Saoud (con gái)
Nayif ben Sultan Al Saoud
Mansour ben Sultan Al Saoud


Với vợ thứ 3  
Jawahir ben Sultan Al Saoud (con gái)
Hayfa ben Sultan Al Saoud (con gái)
Dad ben Sultan Al Saoud (con gái)
Saoud ben Sultan Al Saoud
Dima ben Sultan Al Saoud (con gái)
Naouaf ben Sultan Al Saoud
Mishail ben Sultan Al Saoud (con gái)
Abd al-Illah ben Sultan Al Saoud
Với  sa quatrième vợ thứ   Umm Bandar
Bandar ben Sultan Al Saoud
Với  sa cinquième vợ thứ   Mounira ben Abd al-Aziz Al Jilouwi
Noura ben Sultan Al Saoud (con gái)
Fayçal ben Sultan Al Saoud
Fahd ben Sultan Al Saoud
Mounira ben Sultan Al Saoud (con gái)
Latifa ben Sultan Al Saoud (con gái)
Soliman ben Sultan Al Saoud
Badr ben Sultan Al Saoud
Al-Anoud ben Sultan Al Saoud (con gái)
Fawwaz ben Sultan Al Saoud
Với  sa sixième vợ thứ   Hajir ben Abdallah Al Farhan
Khaled ben Sultan Al Saoud
Al-Bandari ben Sultan Al Saoud (con gái)
Abir ben Sultan Al Saoud (con gái)
Tourki ben Sultan Al Saoud
Nouf ben Sultan Al Saoud (con gái)


 
Abd al-Rahman ben Abd al-Aziz
Abd al-Rahman ben Abd al-Aziz (sinh năm 1931), thứ trưởng quốc phòng và hàng không

Với  vợ thứ  1 Monira ben Tourki Al Soudeiri
Abd al-Aziz ben Abd al-Rahman Al Saoud
Abir ben Abd al-Rahman Al Saoud (con gái)
Sara ben Abd al-Rahman Al Saoud (con gái)
Houssa ben Abd al-Rahman Al Saoud (con gái)
Nouf ben Abd al-Rahman Al Saoud (con gái)
Jawahir ben Abd al-Rahman Al Saoud (con gái)
Loulou ben Abd al-Rahman Al Saoud (con gái)
Latifa ben Abd al-Rahman Al Saoud (con gái)


Với vợ thứ 2  Hind Ibrahim
Fayçal ben Abd al-Rahman Al Saoud
Fahd ben Abd al-Rahman Al Saoud
Abd al-Ilah ben Abd al-Rahman Al Saoud
Tourki ben Abd al-Rahman Al Saoud
Mohammed ben Abd al-RahmanAl Saoud
Saoud ben Abd al-Rahman Al Saoud
Abdallah ben Abd al-Rahman Al Saoud


 
Nayef ben Abd al-Aziz Al Saoud


Nayef ben Abd al-Aziz Al Saoud (sinh năm 1933), Bộ trưởng nội vụ

Với  vợ thứ 1  Noura ben Moussaid ben Jilouwi
Nouf ben Nayef Al Saoud (con gái)


Với vợ thứ 2  Maha ben Mohammed Al Soudeiri
Jawahir ben Nayef Al Saoud (con gái)
Naouaf ben Nayef Al Saoud
Mishail ben Nayef Al Saoud (con gái)
Hayfa ben Nayef Al Saoud (con gái)
Fahd ben Nayef Al Saoud


Với vợ thứ 3  Al-Jawhara ben Abd al-Aziz Al Jilouwi
Saoud ben Nayef
Mohammed ben Nayef
Noura ben Nayef Al Saoud (con gái)
Sara ben Nayef Al Saoud (con gái)

 


Soliman ben Abd al-Aziz Al Saoud


Soliman ben Abd al-Aziz ben Abd al-Rahman (sinh năm 1936), Tổng đốc Riyad

Với  vợ Sultana ben Tourki Al Soudeiri
Fahd ben Soliman Al Saoud
Sultan ben Soliman Al Saoud
Ahmed ben Soliman Al Saoud
Abd al-Aziz ben Soliman Al Saoud
Fayçal ben Soliman Al Saoud
Saoud ben Soliman Al Saoud
Mohammed ben Soliman Al Saoud
Tourki ben Soliman Al Saoud
Khaled ben Soliman Al Saoud
Houssa ben Soliman Al Saoud (con gái)
Nayef ben Soliman Al Saoud
Bandar ben Soliman Al Saoud
Rakan ben Soliman Al Saoud


 

Ahmed Soliman ben Abd al-Aziz Al Saoud


Ahmed ben Abd al-Aziz ben Abd al-Rahman (sinh năm 1940), Thứ trưởng nội vụ

Với  vợ  :
Abd al-Aziz ben Ahmed Al Saoud
Nayef ben Ahmed Al Saoud
Noura ben Ahmed Al Saoud (con gái)
Houssa ben Ahmed Al Saoud (con gái)
Fayçal ben Ahmed Al Saoud
Falwa ben Ahmed Al Saoud (con gái)
Tourki ben Ahmed Al Saoud
Moudhi ben Ahmed Al Saoud (con gái)
Fahd ben Ahmed Al Saoud
Sultan ben Ahmed Al Saoud
Abd al-Rahman ben Ahmed Al Saoud
Latifa ben Ahmed Al Saoud (con gái)
Jawahir ben Ahmed Al Saoud (con gái)


 
Tourki (II) ben Abd al-Aziz Al Saoud


Tourki (II) ben Abd al-Aziz Al Saoud (sinh năm 1934), đại sứ

Với  sa première vợ thứ   Hind Fassi :
Khaled ben Tourki (II) Al Saoud
Fayçal ben Tourki (II) Al Saoud
Sultan ben Tourki (II) Al Saoud
Fahd ben Tourki (II) Al Saoud
Al-Jawhara ben Tourki (II) Al Saoud (con gái)
Dima ben Tourki (II) Al Saoud (con gái)
Samahir ben Tourki (II) Al Saoud (con gái)
Ahmed ben Tourki (II) Al Saoud
Với  sa seconde vợ thứ   Noura ben Abdallah Al Abd al-Rahman :
Abd al-Rahman ben Tourki (II) Al Saoud
Abir ben Tourki (II) Al Saoud (con gái)
 
Latifa ben Abd al-Aziz Al Saoud (con gái)
Première vợ thứ   de Abd al-Rahman ben Abdallah Al Abd al-Rahman
Tourki ben Abd al-Rahman Al Abd al-Rahman
Fayçal ben Abd al-Rahman Al Abd al-Rahman
Mounira ben Abd al-Rahman Al Abd al-Rahman (con gái)
 
Loulou ben Abd al-Aziz Al Saoud (con gái)
Première vợ thứ   de Mohammed ben Abdallah Al Abd al-Rahman
Tourki ben Mohammed Al Abd al-Rahman
Khaled ben Mohammed Al Abd al-Rahman
Naouaf ben Mohammed Al Abd al-Rahman
 
Jawhara ben Abd al-Aziz Al Saoud (con gái)
vợ thứ   de Mohammed ben Abdallah Al Abd al-Rahman
Ahmed ben Khaled Al Abd al-Rahman
Saoud ben Khaled Al Abd al-Rahman
Soliman ben Khaled Al Abd al-Rahman
Fahd ben Khaled Al Abd al-Rahman
Fadoua ben Khaled Al Abd al-Rahman
Nouf ben Khaled Al Abd al-Rahman


Fhada ben Khaled Al Abd al-Rahman


 
Với  Shahida (vợ thứ 7)
 
Mansour ben Abd al-Aziz Al Saoud
Với  vợ :
Talal ben Mansour Al Saoud
Moudhi ben Mansour Al Saoud (con gái)
 


Mishal ben Abd al-Aziz Al Saoud
Với  vợ :
Fayçal ben Mishal Al Saoud
Mohammed ben Mishal Al Saoud
Mansour ben Mishal Al Saoud
Tourki ben Mishal Al Saoud
Abd al-Aziz ben Mishal Al Saoud
Khaled ben Mishal Al Saoud
Bandar ben Mishal Al Saoud
Houssa ben Mishal Al Saoud (con gái)
Al-Anoud ben Mishal Al Saoud (con gái)
Mishail ben Mishal Al Saoud (con gái)
Moudhaoui ben Mishal Al Saoud (con gái)
Sultan ben Mishal Al Saoud
Saoud ben Mishal Al Saoud
Noura ben Mishal Al Saoud (con gái)
Sara ben Mishal Al Saoud (con gái)
Nouf ben Mishal Al Saoud (con gái)
Maha ben Mishal Al Saoud (con gái)
Loulou ben Mishal Al Saoud (con gái)
 
Mitib ben Abd al-Aziz Al Saoud
Với  vợ   :
Mansour ben Mitib Al Saoud
Abd al-Aziz ben Mitib Al Saoud
Shahida ben MitibAl Saoud (con gái)
Al-Jawhara ben Mitib Al Saoud (con gái)
Sita ben Mitib Al Saoud (con gái)
Sara ben MitibAl Saoud (con gái)
Nouf ben Mitib Al Saoud (con gái)
Moudhaoui ben Mitib Al Saoud (con gái)
Maha ben Mitib Al Saoud (con gái)
Al-Anoud ben Mitib Al Saoud (con gái)
 
Qumasha ben Abd al-Aziz Al Saoud (con gái)
Première vợ thứ   de Fayçal ben Saad (I) Al Abd al-Rahman
Khaled ben Saad Al Abd al-Rahman
Tourki ben Saad Al Abd al-Rahman
Al-Jawhara ben Saad Al Abd al-Rahman (con gái)
Houssa ben Saad Al Abd al-Rahman (con gái)
Mohammed ben Saad Al Abd al-Rahman


Abdallah ben Saad Al Abd al-Rahman
 
Với  Fahda ben Asi ben Chourayin Al Chamnar (vợ thứ 8 )


 Abdallah ben Abd al-Aziz Al Saoud
 


Abdallah ben Abd al-Aziz Al Saoud (sinh năm 1923), Vua xứ Arabie saoudite từ 01/08/ 2005

vợ không biết tên
Majid ben Abdallah Al Saoud
Mashour Abdallah Al Saoud
Saad ben Abdallah Al Saoud
Badr ben Abdallah Al Saoud
Fahd ben Abdullah Al Saoud
Sita ben Abdallah Al Saoud (con gái)
Arib ben Abdallah Al Saoud (con gái)
Al-Hounouf ben Abdallah Al Saoud (con gái)
Madhaoui ben Abdallah Al Saoud (con gái)
Basma ben Abdallah Al Saoud (con gái)
Sihab ben Abdallah Al Saoud (con gái)


Với  vợ thứ  2 : Houssa Al Shaalan
Nouf ben Abdallah Al Saoud (con gái)
Alia ben Abdallah Al Saoud (con gái)
Nayifa ben Abdallah Al Saoud (con gái)
Rima ben Abdallah Al Saoud (con gái)
Hayfa ben Abdallah Al Saoud (con gái)
Saoud ben Abdallah Al Saoud


Với  vợ thứ 3 : Aïda Foustouk
Adila ben Abdallah Al Saoud (con gái)
Abd al-Aziz ben Abdallah Al Saoud
Fayçal ben Abdallah Al Saoud


Với  vợ thứ 4  : Anoud Fayiz
Khaled ben Abdallah Al Saoud
Mitab ben Abdallah Al Saoud
Abir ben Abdallah Al Saoud (con gái)
Noura ben Abdallah Al Saoud (con gái)
Sara ben Abdallah Al Saoud (con gái)
Jawahir ben Abdallah Al Saoud (con gái)
Hala ben Abdallah Al Saoud (con gái)
Sahar ben Abdallah Al Saoud (con gái)
Maha ben Abdallah Al Saoud (con gái)
Mohammed ben Abdallah
Với  vợ thứ  5 : Tadhi
Tourki ben Abdallah Al Saoud
Mishal ben Abdallah Al Saoud
Fahda ben Abdallah Al Saoud (con gái)
Sultan ben Abdallah Al Saoud
Với  vợ thứ  6 : Malika
Mansour ben Abdallah Al Saoud
 
Nouf ben Abd al-Aziz Al Saoud (con gái)
-
 
Sita ben Abd al-Aziz Al Saoud (con gái)
-
 
Với  Bazza Thaniya (vợ thứ 9 )
 
Bandar ben Abd al-Aziz Al Saoud
Với  vợ thứ 1  :
Fayçal ben Bandar Al Saoud
Mohammed ben Bandar Al Saoud
Tourki ben Bandar Al Saoud
Abd al-Aziz ben Bandar Al Saoud
Moudhaoui ben Bandar Al Saoud (con gái)
Nouf ben Bandar Al Saoud (con gái)
Fahd ben Bandar Al Saoud
Noura ben Bandar Al Saoud (con gái)
Jawahir ben Bandar Al Saoud (con gái)
Abd al-Rahman ben Bandar Al Saoud
Mishaïl ben Bandar Al Saoud (con gái)
Saoud ben Bandar Al Saoud
Faouaz ben Bandar Al Saoud


Với vợ thứ 2  :
Mansour ben Bandar Al Saoud
Khaled ben Bandar Al Saoud
Al-Noud ben Bandar Al Saoud (con gái)
Sara ben Bandar Al Saoud (con gái)
Bazza ben Bandar Al Saoud (con gái)
Sultan ben Bandar Al Saoud
Sita ben Bandar Al Saoud (con gái)
Abdallah ben Bandar Al Saoud
Soliman ben Bandar Al Saoud

Faouaz ben Abd al-Aziz Al Saoud
-
 
Với  Haya ben Saad Al Soudeiri (vợ thứ 10 )
 
Badr ben Abd al-Aziz Al Saoud
Với