Danh ngôn John Dewey

Vietsciences-Thuần Ngọc         06/12/2004

 

John Dewey (1859-1952) một trong những người bình chú  tư tưởng  sư phạm. Đường lối sư phạm của Dewey hiện nay vẫn tiếp tục thống trị nền giáo dục nước Mỹ bởi vì nó nằm trên đường thẳng đi tới giáo dục hiện đại và thích hợp với văn hóa và xã hội Mỹ

o0o

Intellectually, religious emotions are not creative but conservative. They attach themselves readily to the current view of the world and consecrate it.

Về phương diện lý trí, các tình cảm tôn giáo không sáng tạo mà bảo thủ.   Các tình cảm này sẽ sẵn sàng tự gắn liền với các nhận thức đương thời về thế giới và sẽ thừa nhận chúng.

 

Luck, bad if not good, will always be with us. But it has a way of favoring the intelligent and showing its back to the stupid.

Sự may rủi, xấu hay tốt, sẽ mãi mãi ở với chúng ta.  Nhưng nó sẽ có cách giúp đỡ cho người thông minh và quay lưng lại với người ngu đần.

 

Every great advance in science has issued from a new audacity of imagination.

Mọi sự tiến tiển lớn trong khoa học đều phát sinh từ một sự bạo dạn mới của trí tưởng tượng.

 

Give the pupils something to do, not something to learn; and the doing is of such a nature as to demand thinking; learning naturally results.

Cho học sinh một việc để làm, không phải một việc để học tập, và sự làm việc đó có tính cách đòi hỏi phải suy nghĩ, thì việc học tập sẽ tự nhiên xảy ra.

 

The good man is the man who, no matter how morally unworthy he has been, is moving to become better.

Một người tốt là một người, dù tính hạnh người đó ở một mức rất xấu, vẫn tìm cách để tự trở nên tốt hơn

 

We cannot seek or attain health, wealth, learning, justice or kindness in general. Action is always specific, concrete, individualized, unique.

Chúng ta không thể tìm hay đạt được sức khỏe, phú quý, học thức, công lý, hay sự tử tế một cách tổng quát.  Hành động lúc nào cũng phải cụ thể, thực tiễn, cá biệt, duy nhất.

 

The person who really thinks learns quite as much from his failures as from his successes.

Người biết thực sự suy nghĩ  sẽ học được từ các thất bại cũng gần bằng như từ các thành công của mình.

 

Arriving at one goal is the starting point to another.

Ðạt được một mục tiêu là bước khởi đầu để đi đến một mục tiêu khác.

 

There is no discipline in the world so severe as the discipline of experience subjected to the tests of intelligent development and direction.

Trên thế giới, không có kỷ luật nào khe khắt bằng kỷ luật của kinh nghiệm đặt dưới các thử thách của sự phát triển và sự hướng dẫn khôn ngoan.

 

The self is not something ready-made, but something in continuous formation through choice of action.

Bản thể không phải là một cái gì đã được làm sẵn, mà là được đào tạo liên tục qua việc lựa chọn hành động.

 

The most notable distinction between living and inanimate things is that the former maintain themselves by renewal.  A stone when struck resists.  If its resistance is greater than the force of the blow struck, it remains outwardly unchanged. Otherwise, it is shattered.  While the living thing may easily be crushed by a superior force, it nonetheless tries to turn the energies which act upon it into means of its own further existences...  It is the very nature of life to strive to continue in being.  Since this continuance can be secured only by constant renewals, life is a self-renewing process.  What nutrition and reproduction are to physiological life, education is to social life.

Sự khác biệt đáng ghi nhận nhất giữa một sinh vật và một vật vô tri vô giác là sinh vật tự tồn được bằng cách đổi mới.    Khi bị đập, một viên đá sẽ chống chọi lại .  Nếu sự chống chọi của viên đá lớn hơn sức mạnh đập vào nó, bên ngoài của nó sẽ không thay đổi.  Nếu không viên đá sẽ vỡ tan ra.   Trong khi đó, một sinh vật có thể bị đè bẹp một cách dễ dàng bởi một lực lớn hơn nó, tuy nhiên nó vẫn cố chuyển năng lực đang đè lên nó thành những phương cách để nó có thể tiếp tục sống.   Thiên tính của sự sống là sự phấn đấu để tiếp tục tồn tại.   Và vì sự tiếp tục này chỉ được thực hiện bằng cách đổi mới thường xuyên, đời sống là phương thức tự đổi mới.   Sự nuôi dưỡng và sự truyền giống đối với đời sống sinh lý như thế nào, thì giáo dục cũng như thế đối với đời sống xã hội.

 

Time and memory are true artists; they remold reality nearer to the heart's desire.

Thời gian và trí nhớ là những nghệ sĩ chân chính, chúng tạc lại sự thật cho gần hơn với ước muốn của con tim.

 

Education is a social process. Education is growth. Education is, not a preparation for life; education is life itself.

Giáo dục là một sự tiến triển của xã hội.  Giáo dục là sự tăng trưởng.  Giáo dục không phải là sự chuẩn bị cho đời sống, mà chính là đời sống

 

Genuine ignorance is profitable because it is likely to be accompanied by humility, curiosity, and open mindedness; whereas ability to repeat catch-phrases, cant terms, familiar propositions, gives the conceit of learning and coats the mind with varnish waterproof to new ideas.

Sự ngu dốt chân thật có lợi vì nó thường được đi kèm với tính khiêm nhường, sự tò mò, và một trí óc cởi mở., trong khi khả năng lập lại những câu người ta thường nói, những lời giả dối, các việc không mấy gì đặc biệt chỉ cho thấy sự hư tưởng của học thức, và trét lên lý trí một lớp men không để cho các tư tưởng mới có thể thấm vào.

 

To find out what one is fitted to do, and to secure an opportunity to do it, is the key to happiness.

Biết được mình có khả năng làm được việc gì, và chụp được cơ hội để làm việc đó, đấy là chìa khóa mở cửa hạnh phúc.

 

I believe, finally, that the teacher is engaged, not simply in the training of individuals, but in the formation of the proper social life.

Cuối cùng, tôi tin rằng, thầy cô giáo không phải chỉ cốt  nhằm vào việc huấn luyện những cá nhân, mà phải nhằm vào việc đào tạo cho một đời sống xã hội thích hợp..

 

I believe that every teacher should realize the dignity of his calling; that he is a social servant set apart for the maintenance of proper social order and the securing of the right social growth.

Tôi tin rằng mỗi thầy hay cô giáo phải nhận thức được sự cao quý của chức nghiệp của mình, rằng thầy hay cô giáo là một công bộc được xếp riêng ra để duy trì một trật tự xã hội hợp lý, và hầu bảo đảm cho sự tăng trưởng đúng đắn của xã hội.

 

I believe that the school must represent present life-life as real and vital to the child as that which he carries on in the home, in the neighborhood, or on the playground.

Tôi tin rằng nhà trường phải tượng trưng cho đời sống hiện tại, đời sống hết sức thực tế và quan trọng cho trẻ con như khi chúng sống ở nhà, giữa láng giềng, hay trong sân chơi.

 

The teacher is not in the school to impose certain ideas or to form certain habits in the child, but is there as a member of the community to select the influences which shall affect the child and to assist him in properly responding to these influences.

Thầy hay cô giáo ở trong trường, không phải để áp đặt lên trẻ con một số ý tưởng  hay uốn nắn chúng theo một số thói quen nào đó, nhưng phải là một thành viên của cộng đồng để lựa chọn những điều sẽ ảnh hưởng đến trẻ con và để giúp chúng đáp ứng lại một cách đúng đắn các ảnh hưởng đó.

 

Examinations are of use only so far as they test the child's fitness for social life and reveal the place in which he can be of the most service and where he can receive the most help

Người ta chỉ có thể dùng các kỳ thi để thử xem sự thích hợp của trẻ với đời sống xã hội, để cho biết trẻ nên ở vào vị trí nào hầu có thể đóng góp một cách đắc lực nhất, và những điểm mà trẻ cần được giúp đỡ nhiều nhất.

 

Democracy is a way of life controlled by a working faith in the possibilities of human nature.

Dân chủ là một lối sống được điều khiển bởi một niềm tin khả thủ vào tâm tính của con người.

 

At bottom, however, there is no difference between faith in education and a generous faith in human nature.

Tuy nhiên, cuối cùng thì vẫn không có gì khác biệt giữa niềm tin vào giáo dục và một niềm tin rộng rãi vào tâm tính của con người.

 

Since the process of experience is capable of being educative, faith in democracy is all one with faith in experience and education.

Vì sự phát triển của kinh nghiệm có thể có tính cách giáo dục, niềm tin vào dân chủ hoàn toàn là một với niềm tin vào kinh nghiệm và vào giáo dục.

 

© http://vietsciences.free.fr  Thuần Ngọc