Những câu danh ngôn của Rainer Maria Rilke

Vietsciences-Thuần Ngọc           28/11/2004

 

 Rainer Maria Rilke (1875-1926) 

Tác phẩm của Rainer-Maria Rilke, thuộc loại hướng ngã, là một suy tưởng lâu dài  về những biến cố quan trọng của sự hiện hữu loài người, đặc biệt là sự Chết, hình như đối với ông là điểm cao nhất mà nơi đó mọi cuộc đời đều phải chuẩn bị .

"...Hãy cho mọi người chính cái chết của họ. Sự chết được sinh ra từ chính sự sống mà nơi đó ta đã hiểu biết được tình yêu và sự nghèo khổ..." "... bởi vì chúng ta chỉ là vỏ cây, chiếc lá, còn trái thì ở ngay trung tâm của mọi thứ, đó là cái chết to lớn mà mọi người đều mang trong họ..." trích từ cuốn "Quyển sách về sự Nghèo khó và sự Chết" Maurice Betz là bạn ông và Adamov đã dịch ra năm 1939 khi thế giới bị tối tăm bởi sự hỗn độn. Công việc  này đối với ông có tầm cỡ sống còn

 Ông nuôi tình bạn với Auguste Rodin một trong những người có đầu óc sáng tạo và đổi mới nhiều nhất mà ông ca ngợi ý chí và sức  mạnh làm việc của bạn và Marina Tsvetaeva.

Ông bị bệnh bạch cầu và trước ngưỡng cửa của sự chết, ông  từ chối thuốc giảm đau vì sợ rằng sẽ không cảm nhận được cái chết của chính mình...

***

1. Beautiful anxiety about life :

"You are so young, so much before all beginning, and I would like to beg you, as well as I can, to have patience with everything unresolved in your heart and to try to love the questions themselves as if they were locked rooms or books written in a very foreign language. Don't search for the answers, which could not be given to you now, because you would not be able to live them. And the point is, to live everything. Live the questions now.  Perhaps then, someday far in the future, you will gradually, without even noticing it, live your way into the answer..."

(Letters to a Young Poet)

 

Sự băn khoăn đẹp đẽ về cuộc đời :

"Anh còn rất trẻ, trẻ hơn khi mọi sự vừa mới bắt đầu, và tôi, cố hết sức mình để xin anh nên kiên nhẫn với tất cả những gì chưa thể giải quyết được trong trái tim của anh.  Anh hãy ráng thương mến các câu hỏi theo như hiện trạng của chúng  như chúng là những căn phòng đã được khóa kín hay như là những quyển sách được viết bằng một ngoại ngữ rất xa lạ.   Không nên đi kiếm các câu trả lời, mà không ai có thể cho anh biết lúc này, vì anh không thể nào sống theo chúng được.   Ðiểm chính là anh nên sống theo tất cả mọi việc.  Sống theo các câu hỏi lúc này.  Rồi có thể, có ngày, trong một tương lai xa xôi nào đó, mà chính anh cũng không nhận thấy được, anh sẽ từ từ sống lối sống của anh theo như câu trả lời..

(Những bức thư viết cho một thi sĩ trẻ)

  

2. "Don't forget that I belong to solitude, that I must not need anyone, that all my strength is born from this detachment."

(Rilke and Benvenuta: an Intimate Correspondence)

 

Xin đùng quên là tôi thuộc về sự cô quạnh, là tôi không thể cần đến bất cứ ai, là tất cả sức mạnh của tôi phát sinh từ sự tách rời đó.

(Rilke và Benvenuta:  giao dịch thư từ mật thiết.)

3. "I live not in dreams but in contemplation of a reality that is perhaps the future."

(Selected Letters of Rainer Maria Rilke)

"Tôi không sống trong những giấc mơ, nhưng trong dự kiến của một sự thật có lẽ sẽ là tương lai."

(Trong những bức thư chọn lọc của Rainer Maria Rilke)

 

4. "What is sacrifice? I believe it is nothing other than the boundless, no longer limitable resolve of a human being to reach his purest inner potential."

(Rilke and Benvenuta: an Intimate Correspondence)

"Sự xả thân là gì?  Tôi tin rằng đó không phải điều gì khác hơn là quyết tâm vô hạn, và không còn giới hạn được của một người đang đạt đến mức tận cùng tiềm lực thuần túy của người đó."

(Rilke và Benvenuta: giao dịch thư từ mật thiết.)

 

5. "For verses are not, as people imagine, simply feelings (those one has early enough), -they are experiences. For the sake of a single verse, one must see many cities, men and things, one must know the animals, one must feel how the birds fly and know the gesture with which the little flowers open in the morning."

(Notebooks of Malte Laurids Brigge)

"Vì chưng các câu thơ không phải chỉ là cảm xúc nhẹ nhàng như người ta đã tưởng (các điều này người ta có có được rất sớm trong đời), - thơ là kinh nghiệm sống.   Chỉ trong một câu thơ thôi, người ta đã phải thấy nhiều thành phố, nhiều người và nhiều sự vật, người ta phải hiểu biết thú vật, phải cảm được là chim bay như thế nào, và cảm nhận được các động tác của cánh hoa nhỏ nở ra vào buổi sáng.

(Theo các ghi chép trong Malte Laurids Brigge)

 

6. "Poetic power is great, strong as a primitive instinct; it has its own unyielding rhythms in itself and breaks out as out of mountains."

(Letters to a Young Poet)

"Quyền lực của thi ca lớn,  mạnh như một bản năng nguyên thủy.  Nó có các tiết điệu vững vàng trong chính nó và tung thoát ra ngoài như từ những trái núi."

(Những bức thư viết cho một thi sĩ trẻ)

 

7. "But now that so much is changing, is it not up to us to change ourselves? Could we not develop ourselves a little, and slowly take upon ourselves our share of work in love, little by little?"

(Notebooks of Malte Laurids Brigge)

"Nhưng giờ thì đã có quá nhiều điều thay đổi, phải chăng chính chúng ta cũng cần tự thay đổi lấy chúng ta ?   Có thể nào chúng ta không tự phát triển lấy chúng ta một ít, rồi từ từ từng chút một, tự nhận lấy cái phần dành cho chúng ta trong công việc gây dựng tình yêu thương?"

(Theo các ghi chép trong Malte Laurids Brigge)

 

© http://vietsciences.free.fr  Thuần Ngọc