Phụ nữ đã nói gì về giáo dục và học vấn?

Vietsciences-Thuần Ngọc     03/03/2004

 

1. It's the educated barbarian who is the worst: he knows what to destroy.

Helen Maclimes, The Venetian Affair (1963)

Chính con người dã man có học mới là tệ hại nhất: hắn ta biết những cái gì phải tiêu diệt

 

2. The only thing better than education is more education.

Agnes E. Benedict, Progress to Freedom (1942)

Ðiều duy nhất hay hơn giáo dục là có nhiều giáo dục hơn.

 

3. If there's a single message passed down from eacn generation of American parents to their children, it is a two-word line: Better Yourself. And if there's a temple of self-betterment in each town, it is the local school.

Ellen Goodman, At Large (1981)

Nếu ở Hoa Kỳ chỉ có một lời để lưu truyền từ thế hệ phụ huynh đến thế hệ con em của họ thì đó chỉ là một câu gồm hai chữ  "Tự tân."   Và nếu ở mỗi thành phố có một ngôi đền dành cho sự tự tân, thì đó là ngôi trường học của nơi đó.

 

4. Education, fundamentally, is the increase of the percentage of the conscious in relation to the unconscious.

Sylvia Ashton-Wamer, Teacher (1963)

Rốt lại, giáo dục chỉ là làm tăng lên bách phân của tri giác đối với vô tri giác.

 

5. An educated man should know everything about something, and something about everything.

C.V. Wedgwood, speech (1963)

Người có học thức là người biết tất cả về một đôi điều nào đó, và biết đôi điều về tất cả mọi sự.

 

6. Education must have an end in view, for it is not an end in itself.

Sybil Marshall, An Experiment in Education (1963)

Giáo dục cần có một mục đích làm đối tượng đi tới, vì giáo dục không phải tự nó là một mục đích.

(Học để làm một cái gì đó, không phải học, chỉ để học)

 

7. As soon as you start asking what education is/or, what the use of it is,  you're abandoning the basic assumption of any true culture, that education is worth while for its own sake.

Ann Bridge, Singing Waters (1946)

Ngay khi người ta bắt đầu hỏi giáo dục là gì, hay giáo dục để dùng làm gì, người ta đã bỏ hẳn cái tiền đề căn bản của mọi nền văn hoá chân chính là :  giáo dục, tự nó đã có một giá trị xứng đáng.  (Câu này ngược lại ý câu trên chăng ?)

 

8. Education strays from reality when it divides its knowledge into separate compartments without due regard to the connection between them.

Frances Wosmek, Acknowledge the Wonder (1988)

Học thức sẽ tách rời với thực tế khi người ta phân ngăn kiến thức ra từng phần riêng rẽ mà không xét đến một cách đúng đắn mối liên hệ giữa các phần đó.

 

9. It is as impossible to withhold education from the receptive mind, as it is impossible to, force it upon the unreasoning.

Agnes Repplier, "The American Credo," Times and Tendencies (1951)

Không thể nào ngăn cản không cho một trí óc sẵn sàng tiếp thụ, thu nhận học thức, cũng như không thể nào nhồi nhét học thức vào một trí óc không muốn suy luận

 

10. Children must be taught how to think, not what to think.

Margaret Mead, Coming of Age in Samoa (1928)

Không nên dạy cho trẻ em những gì chúng phải suy nghĩ, mà phải dạy cho chúng cách suy nghĩ.

 

11. Those who have been required to memorize the world as it is will never create the world as it might be.

Judith Groch, The Right to Create (1969)

Những người chỉ phải thuộc lòng là thế giới hiện tại như thế nào thì làm sao họ có thể kiến tạo được cái thế giới đáng lẽ phải có ?

 

12. The first rule of education is that if somebody will fund it, somebody will do it. The second rule of education is that once something is funded, work-books will follow.

Susan Ohanian, Ask Ms. Class (1996)

Quy luật đầu tiên trong ngành giáo dục là nếu cần có người tài trợ, thì sẽ có người đứng ra tài trợ.  Quy luật thứ hai là khi có tài trợ, các quyển bài tập sẽ theo ra ngay.

 

13. It is the function of a liberal university not to give right answers, but to ask right questions.

Cynthia Ozick, "Women and Creativity," in Motive (1969)

Nhiệm vụ của một trường đại học tiến bộ không phải là cung cấp những câu trả lời thích hợp, mà chính là phải đặt ra các câu hỏi thích hợp.

 

14. Education is a wonderful thing. If you couldn't sign your name you'd have to pay cash.

Rita Mac Brown, Starting From Scratch (1988)

Học thức thật là một điều tuyệt vời.  Người nào không biết ký tên, sẽ phải trả bằng tiền mặt.

 

15.  The highest result of education is tolerance.

Helen Keller, Optimism (1903)

Thành quả cao quý nhất của giáo dục là lòng khoan dung.

 

16.  Theories and goals of education don't matter a whit if you don't consider your students to be human beings.

Lou Ann Walker, A Loss for Words (1986)

Các lý thuyết và mục đích của giáo dục chả còn là cái gì cả nếu cô và thầy giáo không coi học sinh  như là con người.

 

17.  Equality! Where is it, if not in education? Equal rights! They cannot exist without equality of instruction.

Frances Wright, "Of Free Enquiry," Course of Popular Lectures (1829)

Bình đẳng ! Bình đẳng ở đâu, nếu không phải là ở trong sự giáo dục ?  Bình quyền !  Không thể có bình quyền nếu không có bình đẳng  về giáo dục.

 

18.  Ignorance, far more than idleness, is the mother of all the vices. . . . The destinies of the future tie in judicious education; an education that must be universal, to be beneficial.

L.E. Landon, Ethel Churchill (1837)

Sự ngu dốt, hơn hẳn cả sự ở không, mới là mẹ của tất cả các thói xấu ...   Ðịnh mệnh của các thế hệ tương lai nằm ở trong nền giáo dục khôn ngoan, một nền giáo dục cần phải phổ cập để có thể có ích lợi.

 

19.  I learned three important things in college—to use a library, to memorize quickly and visually, to drop asleep at any time given a horizontal surface and fifteen minutes. What I could not learn was to think creatively on schedule.

Agnes de Mille, Dance to the Piper (1952)

Tôi đã học được ba điều quan trọng ở đại học : biết dùng thư viện, biết nhớ nhanh và chính xác, biết ngủ  được vào mọi lúc nếu rảnh 15 phút và có môt mặt phẳng.  Ðiều mà tôi chưa học được là làm thế nào suy nghĩ  có sáng tạo theo một thời khóa biểu.

 

20.  Those who cannot remember clearly their own childhood are poor educators.

Marie von Ebner-Eschenbach, Aphorisms (1893)

Những ai không thể nhớ cách rõ ràng thời ấu thơ của họ, không thể là những nhà giáo dục tốt.

 

© http://vietsciences.free.fr  Thuần Ngọc