Về sách, viết và đọc sách

Vietsciences-Thuần Ngọc           21/12/04

 

1.  It is with reading of books the same as with looking at pictures; one must, without doubt, without hesitation, with assurance, admire what is beautiful.

  Vincent Van Gogh

Ðọc sách cũng giống như xem tranh; ta phải không nghi ngờ, không do dự, mà mạnh dạn chiêm ngưỡng cái đẹp.

 

2. Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some are to be chewed and digested.

   Francis Bacon

một số sách chỉ nên nếm, môt số khác nên nuốt, và một số cần được nhai nghiền và lãnh hội.

 

3. Books were my pass to personal freedom.  I learned to read at age three, and soon discovered there was a whole world to conquer that went beyond our farm in Mississippi.

 Oprah Winfrey

Sách là chìa khóa đã mở cánh cửa tự do cá nhân cho tôi.  Tôi học đọc lúc lên ba, và ngay sau đó, tôi đã khám phá được là có nguyên cả một thế giới để chinh phuc, một thế giới  nằm quá phía bên ngoài nông trại của chúng tôi ở Mississippi.

 

4.  Most writers regard truth as their most valuable possession, and therefore are most economical in its use.

  Mark Twain

Phần lớn các nhà văn xem sự thật là của cải quý báu nhất của họ, và vì thế mà họ rất dè sẻn khi dùng đến nó.

 

5. Reading made Don Quixote a gentleman, but believing what he read, made him mad.

  George Bernard Shaw

Nhờ đọc sách mà Don Quixote trở thành một người quân tử, nhưng vì quá tin vào sách mà ông điên.

 

6.  Reading makes immigrants of us all -- it takes us away from home, but more important, it finds homes for us everywhere.

  Hazel Rochman

Vì đọc sách mà tất cả chúng ta đều thành di dân -- sách lôi chúng ta ra khỏi quê hương,  nhưng điều quan trọng hơn, là đến bất kỳ nơi nào, sách cũng tìm được cho chúng ta chỗ trú ngụ.

 

7. Les livres sont des amis froids et sûrs.

                                                 Victor HUGO

Sách là những người bạn lạnh lùng mà chắc chắn.

 

8. The man who reads nothing at all is better educated than the man who reads nothing but newspapers.

                                                                                                Thomas Jefferson

Người mà không bao giờ đọc cái gì vẫn có học thức hơn người chỉ chuyên đọc có báo chí.

 

9. Je ne m'asservis pas aux livres, mais les livres à moi.

                                                  Étienne PASQUIER

Tôi không lệ thuộc vào sách vở, nhưng làm chủ của chúng.

 

10.   Reading furnishes the mind only with materials of  knowledge; it is thinking that makes what we read ours.

 John Locke

Ðọc sách chỉ giúp chúng ta có được vật liệu của sự hiểu biết, chính sự suy nghĩ mới giúp chúng ta thu nạp được những điều đã đọc.

 

11. Un homme d'esprit sent ce que les autres ne font que savoir.

               Charles de Secondat, baron de MONTESQUIEU

Ðiều mà những người khác chỉ mới nhận biết.thì một người khôn ngoan đã cảm được.

 

12.  Ideology wants to convince you that its truth is absolute.  A novel shows you that everything is relative.

 Milan Kundera

Ý thức hệ muốn thuyết phục chúng ta là sự thật của nó là tuyệt đối.  Một cuốn tiểu thuyết chỉ cho chúng ta là tất cả mọi sự đều tương đối.

 

13. Don't join the book burners.  Don't think you can conceal faults by concealing evidence that they ever existed.

   Dwight D. Eisenhower

Ðừng nhập bọn với những kẻ đốt sách.  Không nên nghĩ rằng ta có thể che dấu lỗi lầm bằng cách che dấu các chứng cớ đã nêu ra sự hiện hữu của các lỗi lầm đó.

 

14.  In the long run of history, the censor and the inquisitor have always lost.  The only sure weapon against bad ideas is better better ideas.

    Alfred Whitney Griswold

Trong tiến trình lịch sử, nhà kiểm duyệt và người kiểm tra tôn giáo đều thất bại.  Vũ khí chắc chắn nhất để thắng các ý tưởng xấu là những ý tưởng tốt hơn.

 

15.  Wherever they burn books, they will also, in the end, burn human beings,

                                                                                      Heinrich Heine

Ở những nơi mà người ta đốt sách, thì cuối cùng, họ cũng đốt luôn con người.

 

16.  Everything that I have written is closely related to something that I have live through.

                                                                                                Henrik Ibsen

Tất cả những gì tôi đã viết đều có quan hệ mật thiết đến một vài việc mà tôi đã trải qua trong cuộc sống.

 

17. Écrire, c'est une façon de parler sans être interrompu.

                                                             Jules RENARD

Viết văn là một cách nói chuyện mà không bị người ta ngắt lời

 

18. From your parents you learn love and laughter and how to put one fơt before the other.  But when books are opened you discover that you have wings.

Helen Hayes

Cha mẹ dạy cho ta tình thương yêu, tiếng cười và chỉ cho ta chập chững đi từng bước.  Nhưng khi ta mở được sách ra, ta mới phát giác là ta có cánh.

 

19. Cultural literacy constitutes the only sure avenue of opportunity for disadvantaged children, the only reliable way of combating the social determinants that condemn them to remain in the same social and educational condition as their parents.

  E. D. Hirsch

Có trình độ học vấn văn hóa là con đường tạo chắc chắn nhất để tạo điều kiện cho những trẻ em kém may mắn.  Ðó là cách xác thực nhất để chống lại các quy định xã hội đã khép buộc chúng phải tiếp tục nằm lại trong các điều kiện xã hội và giáo dục của cha mẹ chúng.

 

20.  Les chefs-d'oeuvre ne sont jamais que des tentatives heureuses.

                                                                        George SAND

Các tác phẩm để đời cũng chỉ là những toan tính may mắn.

© http://vietsciences.free.fr Thuần Ngọc