Chương trình Nguồn gốc  Latin và Grec

 Nguồn: Scientific Terminology  by H. Hy Nguyen