Chương trình Xác suất Thống kê

Gs Nguyễn Hữu Khánh                                 Nguồn: Ðại Học Cần Thơ
 
 
Chương 1 Những khái niệm cơ bản về xác suất 
Chương 2 Ðại lượng ngẫu nhiên và phân phối xác suất
Chương 3 Tổng thể và mẫu 
Chương 4 Ước lượng tham số của đại lượng ngẫu nhiên 
Chương 5 Kiểm định giả thiết thống kê
Chương 6 Lý thuyết tương quan và hàm hồi qui 
Chương 7 Kiểm tra chất lượng sản phẩm