TÁC GIẢ  ĐẶNG ĐÌNH CUNG

 

1970-1980 : Kỹ sư nguyên-tử năng
1980-1986 : Giám-đốc phát-triển năng-lượng hoàn-nguyên
1986-1994 : Nghiên-cứu, gỉang dạy và tư-vấn chiến-lược công-nghệ
1994-1998 : Giám-đốc quản-lý chất-lượng lò hơi công-nghiệp
1998 đến nay : Kỹ-sư tư-vấn chiến-lược công-nghiệp

Bằng-cấp :
Kỹ-sư dân-sự hầm mỏ (Ecoles des Mines de Paris, 1969)
Tiến-sĩ (Nhà Nước) vật-lý học (Universite Nancy I, 1975)
Tiến-sĩ quản-trị-học (Institut d'Administration des Entreprises de Paris, 1996)

 

©  http://vietsciences.free.fr  và http://vietsciences.org