Hướng dẫn phân tích số liệu và vẽ biểu đồ bằng R

Vietsciences- Nguyễn Văn Tuấn         04/04/2009

 

8

Phân tích số liệu bằng biểu đồ 

Yếu tố thị giác rất quan trọng. Quả thật, biểu đồ tốt có khả năng gây ấn tượng cho người đọc báo khoa học rất lớn, và thường có giá trị đại diện cho cả công trình nghiên cứu. Vì thế biểu đồ là một phương tiện hữu hiệu nhất để nhấn mạnh thông điệp của bài báo. Biểu đồ thường được sử dụng để thể hiện xu hướng và kết quả cho từng nhóm, nhưng cũng có thể dùng để trình bày dữ kiện một cách gọn gàng. Các biểu đồ dễ hiểu, nội dung phong phú là những phương tiện vô giá. Do đó, nhà nghiên cứu cần phải suy nghĩ một cách sáng tạo cách thể hiện số liệu quan trọng bằng biểu đồ. Vì thế, phân tích biểu đồ đóng một vai trò cực kì quan trọng trong phân tích thống kê. Có thể nói, không có đồ thị là phân tích thống kê không có nghĩa.  
 

      Trong ngôn ngữ R có rất nhiều cách để thiết kế một biểu đồ gọn và đẹp. Phần lớn những hàm để thiết kế biểu đồ có sẵn trong R, nhưng một số loại biểu đồ tinh vi và phức tạp khác có thể thiết kế bằng các package chuyên dụng như lattice có thể tải từ website của R. Chương này sẽ chỉ cách vẽ các biểu đồ thông dụng bằng cách sử dụng các hàm phổ biến trong R. 
 

8.1 Môi trường và thiết kế biểu đồ 
 

8.1.1 Nhiều biểu đồ cho một cửa sổ (windows)  
 

      Thông thường, R vẽ một biểu đồ cho một cửa sổ. Nhưng chúng ta có thể vẽ nhiều biểu đồ trong một cửa sổ bằng cách sử dụng hàm par. Chẳng hạn như par(mfrow=c(1,2))có hiệu năng chia cửa sổ ra thành 1 dòng và hai cột, tức là chúng ta có thể trình bày hai biểu đồ kề cạnh bên nhau. Còn par(mfrow=c(2,3)) chia cửa sổ ra thành 2 dòng và 3 cột, tức chúng ta có thể trình bày 6 biểu đồ trong mộ cửa sổ. Sau khi đã vẽ xong, chúng ta có thể quay về với “chế độ” 1 cửa sổ bằng lệnh par(mfrow=c(1,1).  
 

      Ví dụ sau đây tạo ra một dữ liệu gồm hai biến xy bằng phương pháp mô phỏng (tức số liệu hoàn toàn được tạo ra bằng R). Sau đó, chúng ta chia cửa sổ thành 2 dòng và 2 cột, và trình bày bốn loại biểu đồ từ dữ liệu được mô phỏng:  
 

> par(mfrow=c(2,2))

> N <- 200

> x <- runif(N, -4, 4)

> y <- sin(x) + 0.5*rnorm(N)

> plot(x,y, main=”Scatter plot of y and x”)

> hist(x, main=”Histogram of x”)

> boxplot(y, main=”Box plot of y”)

> barplot(x, main=”Bar chart of x”)

> par(mfrow=c(1,1)) 
 

 
Biểu đồ 1. Cách chia cửa sổ thành 2 dòng và 2 cột và trình bày 4 biểu đồ trong cùng một cửa số.

8.1.2 Đặt tên cho trục tung và trục hoành 
 

      Biểu đồ thường có trục tung (y-axis) và trục hoành. Vì dữ liệu thường được gọi bằng các chữ viết tắt, cho nên biểu đồ cần phải có tên cho từng biến để dễ theo dõi. Trong ví dụ sau đây, biểu đồ bên trái không có tên mà chỉ dùng tên của biến gốc (tức x y), còn bên phải có tên dễ hiểu hơn.  
 

> par(mfrow=c(1,2))

> N <- 200

> x <- runif(N, -4, 4)

> y <- sin(x) + 0.5*rnorm(N)

> plot(x,y)

> plot(x, y, xlab=”X factor”,

      ylab=”Production”,

      main=”Production and x factor \n Second line of title here”)

> par(mfrow=c(1,1))

Trong các lệnh trên, xlab (viết tắt từ x label) và ylab (viết tắt từ y label) dùng để đặt tên cho trục hoành và trục tung. Còn main được dùng để đặt tên cho biểu đồ. Chú ý rằng trong main có kí hiệu \n dùng để viết dòng thứ hai (nếu tên gọi biểu đồ quá dài).  
 

 
Biểu đồ 2. Biểu đồ bên trái không có tên gọi, biểu đồ bên phải có tên gọi cho trục tung, trục hoành và tên của biểu đồ.

Ngoài ra, chúng ta còn có thể sử dụng hàm title sub để đặt tên:  
 

> plot(x, y, xlab=”Time”,

      ylab=”Production”)

> title(main=“Plot of production and x factor”,

    sub=”Figure 1”) 


 

8.1.3 Cho giới hạn của trục tung và trục hoành 
 

      Nếu không cung cấp giới hạn của trục tung và trục hoành, R sẽ tự động tìm điều chỉnh và cho các số liệu này. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể kiểm soát biểu đồ bằng cách sử dụng xlim ylim để cho R biết cụ thể giới hạn của hai trục này:  
 

> plot(x, y, xlab=”X factor”,

      ylab=”Production”,

      main=”Plot of production and x factor”,

      xlim=c(-5, 5),

      ylim=c(-3, 3))  
 

8.1.4 Thể loại và đường biểu diễn 
 

      Trong một dãy biểu đồ, chúng ta có thể yêu cầu R vẽ nhiều kiểu và đường biểu diễn khác nhau.  
 

> par(mfrow=c(2,2)) 
> plot(y, type="l"); title("lines") 
> plot(y, type="b"); title("both") 
> plot(y, type="o"); title("overstruck") 
> plot(y, type="h"); title("high density") 
 

 
Biểu đồ 3. Kiểu biểu đồ và đường biểu diễn.

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể biểu diễn nhiều đường bằng lty như sau:

> par(mfrow=c(2,2))

> plot(y, type="l", lty=1); title(main="Production data",

       sub="lty=1") 
> plot(y, type="l", lty=2); title(main="Production data",

       sub="lty=2")  
> plot(y, type="l", lty=3); title(main="Production data",

       sub="lty=3")  

       sub="lty=4") 
 

 Biểu đồ 4. Ảnh hưởng của lty.
 

8.1.5 Màu sắc, khung, và kí hiệuu 
 

      Chúng ta có thể kiểm soát màu sắc của một biểu đồ bằng lệnh col. Giá trị mặc định của col là 1. Tuy nhiên, chúng ta có thể thay đổi các màu theo ý muốn hoặc bằng cách cho số hoặc bằng cách viết ra tên màu như “red”, “blue”, “green”, “orange”, “yellow”, “cyan”, v.v…  
 

Ví dụ sau đây dùng một hàm để vẽ ba đường biểu diễn với ba màu đỏ, xanh nước biển, và xanh lá cây:  
 

> plot(runif (10), ylim=c(0,1), type='l')

> for (i in c('red', 'blue', 'green'))

{

lines(runif (10), col=i )

> title(main="Lines in various colours") 
 

Ngoài ra, chúng ta còn có thể vẽ đường biểu diễn bằng cách tăng bề dày của mỗi đường:  
 

> plot(runif(5), ylim=c(0,1), type='n')

> for (i in 5:1)

{

lines( runif(5), col=i, lwd=i )

}

Your browser may not support display of this image.

Hình dạng của biểu đồ cũng có thể thay đổi bằng type như sau: 
 

> op <- par(mfrow=c(3,2))

> plot(runif(5), type = 'p',

   main = "plot type 'p' (points)")

> plot(runif(5), type = 'l',

   main = "plot type 'l' (lines)")

> plot(runif(5), type = 'b',

   main = "plot type 'b' (both points and lines)")

> plot(runif(5), type = 's',

   main = "plot type 's' (stair steps)")

> plot(runif(5), type = 'h',

   main = "plot type 'h' (histogram)")

> plot(runif(5), type = 'n',

   main = "plot type 'n' (no plot)")

> par(op)  

Your browser may not support display of this image.
 
 

 

Khung biểu đồ có thể kiểm soát bằng lệnh bty với các thông số như sau: 
 

bty=”n” Không có vòng khung chung quanh biểu đồ
bty=”o” Có 4 khung chung quanh biểu đồ
bty=”c” Vẽ một hộp gồm 3 cạnh chung quanh biểu đồ theo hình chữ C
bty=”l” Vẽ hộp 2 cạnh chung quanh biểu đồ theo hình chữ L
bty=”7” Vẽ hộp 2 cạnh chung quanh biểu đồ theo hình số 7

Cách hay nhất để bạn đọc làm quen với các cách vẽ biểu đồ này là bằng cách thử trên R để biết rõ hơn.  

Kí hiệu của một biểu đồ cũng có thể thay thế bằng cách cung cấp số cho pch (plotting character) trong R. Các kí hiệu thông dụng là:  
 

> plot(x, y, col=”red”, pch=16, bty=”l”)

 

Biểu đồ 4. Ảnh hưởng của pch=16 col=”red”, bty=”l”.


 

8.1.6 Ghi chú (legend) 
 

      Hàm legend rất có ích cho việc ghi chú một biểu đồ và giúp người đọc hiểu được ý nghĩa của biếu đồ tốt hơn. Cách sử dụng legend có thể minh họa bằng ví dụ sau đây:  
 

> N <- 200

> x <- runif(N, -4, 4)

> y <- x + 0.5*rnorm(N)

> plot(x,y, pch=16, main=”Scatter plot of y and x”)

> reg <- lm(y~x)

> abline(reg)

> legend(2,-2, c("Production","Regression line"), pch=16, lty=c(0,1)) 
 

Thông số legend(2,-2) có nghĩa là đặt phần ghi chú vào trục hoành (x-axis) bằng 2 và trục tung (y-axis) bằng -2.  
 

 Biểu đồ 5. Ảnh hưởng của legend
 

8.1.7 Viết chữ trong biểu đồồ 
 

      Phần lớn các biểu đồ không cung cấp phương tiện để viết chữ hay ghi chú trong biểu đồ, hay có cung cấp nhưng rất hạn chế. Trong R có hàn mtext() cho phép chúng ta đặt chữ viết hay giải thích bên cạnh hay trong biểu đồ.

      Bắt đầu từ phía dưới của biểu đồ (side=1), chúng ta chuyển theo hướng kim đồng hồ đến cạnh số 4. Lệnh plot trong ví dụ sau đây không in tên của trục và tên của biểu đồ, nhưng chỉ cung cấp một cái khung. Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng cex (character expansion) để kiểm soát kích thước của chữ viết. Theo mặc định thì cex=1, nhưng với cex=2, chữ viết sẽ có kích thước gấp hai lần kích thước mặc định. Lệnh text() cho phép chúng ta đặt chữ viết vào một vị trí cụ thể. Lệnh thứ nhất đặt chữ viết trong ngoặc kép và trung tâm tại x=15, y=4.3. Qua sử dụng adj, chúng ta còn có thể sắp xếp về phía trái (adj=0) sao cho tọa độ là điểm xuất phát của chữ viết.  
 

 • plot(y, xlab=" ", ylab=" ", type="n")  
  > mtext("Text on side 1, cex=1", side=1,cex=1)  
  > mtext("Text on side 2, cex=1.2", side=2,cex=1.2)  
  > mtext("Text on side 3, cex=1.5", side=3,cex=1.5)  
  > mtext("Text on side 4, cex=2", side=4,cex=2)  
  > text(15, 4.3, "text(15, 4.3)")  
  > text(35, 3.5, adj=0, "text(35, 3.5), left aligned")  
  > text(40, 5, adj=1, "text(40, 5), right aligned")

 

8.1.8 Đặt kí hiệu vào biểu đồ.. abline() có thể sử dụng để vẽ một đường thẳng, với những thông số như sau:

 
abline(a,b) : đường hồi qui tuyến tính a=intercept và b=slope.  
abline(h=30): vẽ một đường ngang tại y=30.  
abline(v=12): vẽ một đường thẳng đứng tại điểm x=12.  
 

Ngoài ra, chúng ta còn có thể cho vào biểu đồ một mũi tên để ghi chú một điểm số liệu nào đó.

> N <- 200

> x <- runif(N, -4, 4)

> plot(x,y, pch=16, main=”Scatter plot of y and x”) 
 

Giả sử chúng ta muốn ghi chú ngay tại x=0 và y=0 là điểm trung tâm, chúng ta trước hết dùng arrows để vẽ mũi tên. Trong lệnh sau đây, arrows(-1, 1, 1.5, 1.5) có nghĩa như sau tọa độ x=-1, y=1 bắt đầu vẽ mũi tên và chấm dứt tại tọa độ x=1.5, y=1.5. Phần text(0, 1) yêu cầu R viết chữ tại tọa độ x=0, y=1.  
 

> text(0, 1, "Trung tam", cex=0.7) 
 

8.2 Số liệu cho phân tích biểu đồ  
 

      Sau khi đã biết qua môi trường và những lựa chọn để thiết kế một biểu đồ, bây giờ chúng ta có thể sử dụng một số hàm thông dụng để vẽ các biểu đồ cho số liệu. Biểu đồ có thể chia thành 2 loại chính: biểu đồ dùng để mô tả một biến số và biểu đồ về mối liên hệ giữa hai hay nhiều biến số. Tất nhiên, biến số có thể là liên tục hay không liên tục, cho nên, trong thực tế, chúng ta có 4 loại biểu đồ. Trong phần sau đây, chúng ta sẽ điểm qua các loại biểu đồ, từ đơn giản đến phức tạp.  
 

      Có lẽ cách tốt nhất để tìm hiểu cách vẽ đồ thị bằng R là bằng một dữ liệu thực tế. Quay lại ví dụ 2 trong chương trước, chúng ta có dữ liệu gồm 8 cột (hay biến số): id, sex, age, bmi, hdl, ldl, tc, tg.(Chú ý, id là mã số của 50 đối tượng nghiên cứu; sex là giới tính (nam hay nữ); age là độ tuổi; bmi là tỉ số trọng lương; hdl là high density cholesterol; ldl là low density cholesterol; tc là tổng số - total – cholesterol; và tg triglycerides). Dữ liệu được chứa trong directory directory c:\works\insulin dưới tên chol.txt. Trước khi vẽ đồ thị, chúng ta bắt đầu bằng cách nhập dữ liệu này vào R.  
 

> setwd(“c:/works/stats”)

> cong <- read.table(“chol.txt”, header=TRUE,

                     na.strings=”.”)

> attach(cong) 
 

Hay để tiện việc theo dõi chúng ta sẽ nhập các dữ liệu đó bằng các lệnh sau đây:

sex <- c(“Nam”, “Nu”, “Nu”,“Nam”,

         “Nam”, “Nu”,“Nam”,“Nam”,“Nam”, “Nu”,

         “Nu”,“Nam”, “Nu”,“Nam”,“Nam”, “Nu”, “Nu”, “Nu”,

        “Nu”, “Nu”, “Nu”, “Nu”, “Nu”, “Nu”,“Nam”,“Nam”,

        “Nu”,“Nam”, “Nu”, “Nu”, “Nu”,“Nam”,“Nam”, “Nu”,

         “Nu”,“Nam”, “Nu”,“Nam”, “Nu”, “Nu”, “Nam”,

         “Nu”,“Nam”,“Nam”,“Nam”, “Nu”,“Nam”,“Nam”, “Nu”,

         “Nu”)

age <- c(57, 64, 60, 65, 47, 65, 76, 61, 59, 57,

    63, 51, 60, 42, 64, 49, 44, 45, 80, 48,

    61, 45, 70, 51, 63, 54, 57, 70, 47, 60,

    60, 50, 60, 55, 74, 48, 46, 49, 69, 72,

    51, 58, 60, 45, 63, 52, 64, 45, 64, 62) 
 

bmi <- c( 17, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 20,

          20, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 21, 21,

          21, 21, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22,

          22, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 24, 24,

          24, 24, 24, 24, 25, 25) 
 

hdl <- c(5.000,4.380,3.360,5.920,6.250,4.150,0.737,7.170,

         6.942,5.000, 4.217,4.823,3.750,1.904,6.900,

         0.633,5.530,6.625,5.960,3.800,5.375,3.360,5.000,

         2.608,4.130,5.000,6.235,3.600,5.625,5.360,6.580,

         7.545,6.440,6.170,5.270,3.220,5.400,6.300,

         9.110,7.750, 6.200,7.050,6.300,5.450,5.000,

         3.360,7.170,7.880,7.360,7.750) 
 

ldl <- c(2.0, 3.0, 3.0, 4.0, 2.1, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0,

         2.0, 5.0, 1.3, 1.2, 0.7, 4.0, 4.1, 4.3, 4.0,

         4.3, 4.0, 3.1, 3.0, 1.7, 2.0, 2.1, 4.0, 4.1,

         4.0, 4.2, 4.2, 4.4, 4.3, 2.3, 6.0, 3.0, 3.0,

         2.6, 4.4, 4.3, 4.0, 3.0, 4.1, 4.4, 2.8, 3.0,

         2.0, 1.0, 4.0, 4.6, 4.0) 
 

tc <-c (4.0, 3.5, 4.7, 7.7, 5.0, 4.2, 5.9, 6.1, 5.9,

        4.0, 6.2, 4.1, 3.0, 4.0, 6.9, 5.7, 5.7, 5.3,

        7.1, 3.8, 4.3, 4.8, 4.0, 3.0, 3.1, 5.3, 5.3,

    5.4, 4.5, 5.9, 5.6, 8.3, 5.8, 7.6, 5.8, 3.1,

    5.4, 6.3, 8.2, 6.2, 6.2, 6.7, 6.3, 6.0, 4.0,

    3.7, 6.1, 6.7, 8.1, 6.2) 
   

tg <- c(1.1, 2.1, 0.8, 1.1, 2.1, 1.5, 2.6, 1.5, 5.4, 1.9,

    1.7, 1.0, 1.6, 1.1, 1.5, 1.0, 2.7, 3.9, 3.0, 3.1,

    2.2, 2.7, 1.1, 0.7, 1.0, 1.7, 2.9, 2.5, 6.2, 1.3,

    3.3, 3.0, 1.0, 1.4, 2.5, 0.7, 2.4, 2.4, 1.4, 2.7,

    2.4, 3.3, 2.0, 2.6, 1.8, 1.2, 1.9, 3.3, 4.0, 2.5) 
 

cong <- data.frame(sex, age, bmi, hdl, ldl, tc, tg)

Sau khi đã có số liệu, chúng ta sẵn sàng tiến hành phân tích số liệu bằng biểu đồ như sau:  
 

8.3 Biểu đồ cho một biến số rời rạc (discrete variable): barplot  
 

   Biến sex trong dữ liệu trên có hai giá trị (nam nu), tức là một biến không liên tục. Chúng ta muốn biết tần số của giới tính (bao nhiêu nam và bao nhiêu nữ) và vẽ một biểu đồ đơn giản. Để thực hiện ý định này, trước hết, chúng ta cần dùng hàm table để biết tần số:  
 

  > sex.freq <- table(sex)

  > sex.freq

  sex

  Nam Nu

  22 28 
   

Có 22 nam và 28 nữ trong nghiên cứu. Sau đó dùng hàm barplot để thể hiện tần số này như sau:  
 

  > barplot(sex.freq, main=”Frequency of males and females”) 
   

Biểu đồ trên cũng có thể có được bằng một lệnh đơn giản hơn (Biểu đồ 8a):  

> barplot(table(sex), main=”Frequency of males and females”)

 

 

Biểu đồ 8a. Tần số giới tính thể hiện bằng cột số.

 

Biểu đồ 8b. Tần số giới tính thể hiện bằng dòng số.

 

Thay vì thể hiện tần số nam và nữ bằng 2 cột, chúng ta có thể thể hiện bằng hai dòng bằng thông số horiz = TRUE, như sau (xem kết quả trong Biểu đồ 6b):  
 

  > barplot(sex.freq,

      horiz = TRUE,

      col = rainbow(length(sex.freq)),

      main=”Frequency of males and females”) 
   

8.4 Biểu đồ cho hai biến số rời rạc (discrete variable): barplot

      Age là một biến số liên tục. Chúng ta có thể chia bệnh nhân thành nhiều nhóm dựa vào độ tuổi. Hàm cut có chức năng “cắt” một biến liên tục thành nhiều nhóm rời rạc. Chẳng hạn như: 
 

> ageg <- cut(age, 3)

> table(ageg)

ageg

(42,54.7] (54.7,67.3] (67.3,80]

    19     24     7

Có hiệu quả chia biến age thành 3 nhóm. Tần số của ba nhóm này là: 42 tuổi đến 54.7 tuổi thành nhóm 1, 54.7 đến 67.3 thành nhóm 2, và 67.3 đến 80 tuổi thành nhóm 3. Nhóm 1 có 19 bệnh nhân, nhóm 2 và 3 có 24 và 7 bệnh nhân. 
 

Bây giờ chúng ta muốn biết có bao nhiêu bệnh nhân trong từng độ tuổi và từng giới tính bằng lệnh table: 
 

> age.sex <- table(sex, ageg)

> age.sex

  ageg

sex (42,54.7] (54.7,67.3] (67.3,80]

Nam    10     10    2

Nu     9     14    5 
 

Kết quả trên cho thấy chúng ta có 10 bệnh nhân nam và 9 nữ trong nhóm tuổi thứ nhất, 10 nam và 14 nữa trong nhóm tuổi thứ hai, v.v… Để thể hiện tần số của hai biến này, chúng ta vẫn dùng barplot:  
 

  > barplot(age.sex, main=”Number of males and females in each age group”)  

 

Biểu đồ 7a. Tần số giới tính và nhóm tuổi thể hiện bằng cột số.

 

Biểu đồ 7b. Tần số giới tính và nhóm tuổi thể hiện bằng hai dòng số.

 

Trongg Biểu đồ 7a, mỗi cột là cho một độ tuổi, và phần đậm của cột là nữ, và phần màu nhạt là tần số của nam giới. Thay vì thể hiện tần số nam nữ trong một cột, chúng ta cũng có thể thể hiện bằng 2 cột với beside=T như sau (Biểu đồ 7b):  
 

barplot(age.sex, beside=TRUE, xlab="Age group") 
 
 

8.5 Biểu đồ hình tròn  
 

Tần số một biến rời rạc cũng có thể thể hiện bằng biểu đồ hình tròn. Ví dụ sau đây vẽ biểu đồ tần số của độ tuổi. Biểu đồ 8a là 3 nhóm độ tuổi, và Biểu đồ 8b là biểu đồ tần số cho 5 nhóm tuổi:

 

pie(table(cut(age,5))) 
     

Biểu đồ 8a. Tần số cho 3 nhóm tuổi           Biểu đồ 8b. Tần số cho 5 nhóm tuổi

 

8.6 Biểu đồ cho một biến số liên tục: stripchart hist 
 

8.6.1 Stripchart  
 

      Biểu đồ strip cho chúng ta thấy tính liên tục của một biến số. Chẳng hạn như chúng ta muốn tìm hiểu tính liên tục của triglyceride (tg), hàm stripchart() sẽ giúp trong mục tiêu này:  
 
 

> stripchart(tg,

 

Chúng ta thấy biến số tg có sự bất liên tục, nhất là các đối tượng có tg cao. Trong khi phần lớn đối tượng có độ tg thấp hơn 5, thì có 2 đối tượng với tg rất cao (>5).  

8.6.2 Histogram

Biểu đồ 9a. Trục tung là số bệnh nhân (đối tượng nghiên cứu) và trục hoành là độ tuổi. Chẳng hạn như tuổi 40 đến 45 có 6 bệnh nhân, từ 70 đến 80 tuổi có 4 bệnh nhân.

 

Biểu đồ 9b. Thêm tên biểu đồ và tên của trục trung và trục hoành bằng xlab ylab.

      Age là một biến số liên tục. Để vẽ biểu đồ tần số của biến số age, Chúng ta chỉ đơn giản lệnh hist(age). Như đã đề cập trên, chúng ta có thể cải tiến đồ thị này bằng cách cho thêm tựa đề chính (main) và tựa đề của trục chúng ta chỉ đơn giản lện hist (age. Như đã đề cập trên, chúng ta có thể cải tiến đồ thị này bằng cánh cho thêm tựa đề chính (main) và tựa đề của trục hoành (xlab) và trục tung (ylab):  
 

> hist(age)

> hist(age, main="Frequency distribution by age group", xlab="Age group", ylab="No of patients")

Chúng ta cũng có thể biến đổi biểu đồ thành một đồ thị phân phối xác suất bằng hàm plot(density) như sau (kết quả trong Biểu đồ 10a):  
 

> plot(density(age),add=TRUE) 

Biểu đồ 10a. Xác suất phân phối mật độ cho biến age (độ tuổi).

Biểu đồ 10b. Xác suất phân phối mật độ cho biến age (độ tuổi) với nhiều interquartile.

Chúng ta có thể vẽ hai đồ thị chồng lên bằng cách dùng hàm interquartile như sau (kết quả xem Biểu đồ 10b):  
 

> iqr <- diff(summary(age)[c(2,5)])

> des <- density(age, width=0.5*iqr)

> hist(age, xlim=range(des$x), probability=TRUE)

> lines(des, lty=2) 
 

Trong đồ thị trên, chúng ta dùng khoảng cách 0.5*iqr (tương đối “gần” nhau). Nhưng chúng ta có thể biến đổi thông số này thành 1.5*iqr để làm cho phân phối thực tế hơn:  
 

> iqr <- diff(summary(age)[c(2,5)])

> des <- density(age, width=1.5*iqr)

> hist(age, xlim=range(des$x), probability=TRUE)

> lines(des, lty=2)

 

Chúng ta có thể biến đổi biểu đồ thành một đồ thị phân phối xác suất tích lũy (cumulative distribution) bằng hàm plot sort như sau:  
 

> n <- length(age)

> plot(sort(age), (1:n)/n, type="s", ylim=c(0,1)) 
 

Kết quả được trình bày trong phần trái của biểu đồ sau đây (Biểu đồ 11).  

Biểu đồ 11. Xác suất phân phối mật độ cho biến age (độ tuổi).

 


Biểu đồ 12. Kiểm tra biến age có theo luật phân phối chuẩn hay không.

 

Trong đồ thị trên, trục tung là xác suất tích lũy và trục hoành là độ tuổi từ thấp đến cao. Chẳng hạn như nhìn qua biểu đồ, chúng ta có thể thấy khoảng 50% đối tượng có tuổi thấp hơn 60.

Để biết xem phân phối của age có theo luật phân phối chuẩn (normal distribution) hay không chúng ta có thể sử dụng hàm qqnorm.

> qqnorm(age)

Trục hoành của biểu đồ trên là định lượng theo luật phân phối chuẩn (theoretical quantile) và trục hoành định lượng của số liệu (sample quantiles). Nếu phân phối của age theo luật phân phối chuẩn, thì đường biểu diễn phải theo một đường thẳng chéo 45 độ (tức là định lượng phân phối và định lượng số liệu bằng nhau). Nhưng qua Biểu đồ 12, chúng ta thấy phân phối của age không hẳn theo luật phân phối chuẩn.  
 

8.6.3 Biểu đồ hộp (boxplot)  
 

Để vẽ biểu đồ hộp của biến số tc, chúng ta chỉ đơn giản lệnh:  
 

> boxplot(tc, main="Box plot of total cholesterol", ylab="mg/L")  

 

Biểu đồ 13. Trong biểu đồ này, chúng ta thấy median (trung vị) khoảng 5.6 mg/L, 25% total cholesterol thấp hơn 4.1, và 75% thấp hơn 6.2. Total cholesterol thấp nhất là khoang 3, và cao nhất là trên 8 mg/L.
 

Trong biểu đồ sau đây, chúng ta so sánh tc giữa hai nhóm nam và nữ:  
 

> boxplot(tc ~ sex, main=”Box plot of total cholestrol by sex”, ylab="mg/L")

Kết quả trình bày trong Biểu đồ 14a. Chúng ta có thể biến đổ giao diện của đồ thị bằng cách dùng thông số horizontal=TRUE và thay đổi màu bằng thông số col như sau (Biểu đồ 14b):  
 

> boxplot(tc~sex, horizontal=TRUE, main="Box plot of total cholesterol", ylab="mg/L", col = "pink")

 

Biểu đồ 14a. Trong biểu đồ này, chúng ta thấy trung vị của total cholesterol ở nữ giới thấp hơn nam giới, nhưng độ dao động giữa hai nhóm không khác nhau bao nhiêu.

Biểu đồ 14b. Total cholesterol cho từng giới tính, với màu sắc và hình hộp nằm ngang.

 

8.6.4 Biểu đồ thanh (bar chart)  
 

Để vẽ biểu đồ thanh của biến số bmi, chúng ta chỉ đơn giản lệnh:

> barplot(bmi, col=”blue”) 
 

Biểu đồ 15. Biểu đồ thanh cho biến bmi.

8.6.5 Biểu đồ điểm (dotchart)

Một đồ thị khác cung cấp thông tin giống như barplot dotchart:  
 

> dotchart(bmi, xlab="Body mass index (kg/m^2)",

          main="Distribution of BMI") 
 


Biểu đồ 16. Biểu đồ điểm biến bmi.

8.7 Phân tích biểu đồ cho hai biến liên tục 
 

8.7.1 Biểu đồ tán xạ (scatter plot)  
 

Để tìm hiểu mối liên hệ giữa hai biến, chúng ta dùng biểu đồ tán xạ. Để vẽ biểu đồ tán xạ về mối liên hệ giữa biến số tc hdl, chúng ta sử dụng hàm plot. Thông số thứ nhất của hàm plot là trục hoành (x-axis) và thông số thứ 2 là trục tung. Để tìm hiểu mối liên hệ giữa tc hdl chúng ta đơn giản lệnh:  
 

> plot(tc, hdl) 
 
 

Biểu đồ 17. Mối liên hệ giữa tc hdl. Trong biểu đồ này, chúng ta vẽ biến số hdl trên trục tung và tc trên trục hoành.

 

Chúng ta muốn phân biệt giới tính (nam và nữ) trong biểu đồ trên. Để vẽ biểu đồ đó, chúng ta phải dùng đến hàm ifelse. Trong lệnh sau đây, nếu sex==”Nam” thì vẽ kí tự số 16 (ô tròn), nếu không nam thì vẽ kí tự số 22 (tức ô vuông):  
 

> plot(hdl, tc, pch=ifelse(sex=="Nam", 16, 22)) 
 

Kết quả là biểu đồ 18a. Chúng ta cũng có thể thay kí tư thành “M” (nam) và “F” nữ(xem biểu đồ 18b):  
 

> plot(hdl, tc, pch=ifelse(sex=="Nam", “M”, “F”))

 

Biểu đồ 18a. Mối liên hệ giữa tc và hdl theo từng giới tính được thể hiện bằng hai kí hiệu dấu.

Biểu đồ 18a. Mối liên hệ giữa tc và hdl theo từng giới tính được thể hiện bằng hai kí tự.

 

Chúng ta cũng có thể vẽ một đường biểu diễn hồi qui tuyến tính (regression line) qua các điểm trên bằng cách tiếp tục ra các lệnh sau đây:  
 

> plot(hdl ~ tc, pch=16, main="Total cholesterol and HDL cholesterol", xlab="Total cholesterol", ylab="HDL cholesterol", bty=”l”)

> reg <- lm(hdl ~ tc)

> abline(reg)  
 

Kết quả là biểu đồ 19a dưới đây. Chúng ta cũng có thể dùng hàm trơn (smooth function) để biểu diễn mối liên hệ giữa hai biến số. Đồ thị sau đây sử dụng lowess (một hàm thông thường nhất) trong việc “làm trơn” số liệu tc hdl (Biểu đồ 19b).  
 

> plot(hdl ~ tc, pch=16,

      main="Total cholesterol and HDL cholesterol with

             LOEWSS smooth function",

   xlab="Total cholesterol",

    ylab="HDL cholesterol",

    bty=”l”) 
 

> lines(lowess(hdl, tc, f=2/3, iter=3), col="red") 
 
 

Biểu đồ 19a. Trong lệnh trên, reg<-lm(hdl~tc) có nghĩa là tìm phương trình liên hệ giữa hdl tc bằng linear model (lm) và đạt kết quả vào đối tượng reg. Lệnh thứ hai abline(reg) yêu cầu R vẽ đường thẳng từ phương trình trong reg

Biểu đồ 19b. Thay vì dùng abline, chúng ta dùng hàm lowess để thể hiện mối liên hệ giữa tc hdl.

 

Bạn đọc có thể thí nghiệm với nhiều thông số f=1/2,f=2/5, hay thậm chí f=1/10  
 

8.8 Phân tích Biểu đồ cho nhiều biến: pairs 
 

Chúng ta có thể tìm hiểu mối liên hệ giữa các biến số như age, bmi, hdl, ldl tc bằng cách dùng lệnh pairs. Nhưng trước hết, chúng ta phải đưa các biến số này vào một data.frame chỉ gồm những biến số có thể vẽ được, và sau đó sử dụng hàm pairs trong R.  
 

> lipid <- data.frame(age,bmi,hdl,ldl,tc)

> pairs(lipid, pch=16)

Kết quả sẽ là:

Biểu đồ trên đây có thể cải tiến bằng hàm matrix.cor (do một tác giả trên mạng soạn) sau đây để cho ra nhiều thông tin thú vị.

matrix.cor <- function(x, y, digits=2, prefix="", cex.cor)

{

  usr <- par("usr"); on.exit(par(usr))

  par(usr = c(0, 1, 0, 1))

  r <- abs(cor(x, y))

  txt <- format(c(r, 0.123456789), digits=digits)[1]

  txt <- paste(prefix, txt, sep="")

  if(missing(cex.cor)) cex <- 0.8/strwidth(txt)

 

  test <- cor.test(x,y)

  # borrowed from printCoefmat

  Signif <- symnum(test$p.value, corr = FALSE, na = FALSE,

         cutpoints = c(0, 0.001, 0.01, 0.05, 0.1, 1),

         symbols = c("***", "**", "*", ".", " "))

 

  text(0.5, 0.5, txt, cex = cex * r)

  text(.8, .8, Signif, cex=cex, col=2)

}

Chúng ta quay lại với dữ liệu lipid bằng cách gọi hàm matrix.cor như sau:

 
 

pairs(lipid,lower.panel=panel.smooth, upper.panel=matrix.cor)

Đồ thị này cung cấp cho chúng ta tất cả hệ số tương quan giữa tất cả các biến số. Chẳng hạn như, hệ số tương quan giữa age bmi quá thấp và không có ý nghĩa thống kê; giữa age hdl hay giữa age hdl cũng không có ý nghĩa thống kê; nhưng giữa age tc thì bằng 0.22. Hệ số tương quan cao nhất là giữa ldl tc (0.65) và hdl tc (0.62). Giữ hdl ldl, hệ số tương quan chỉ 0.35, nhưng có ý nghĩa thống kê (có sao).

Chú ý biểu đồ trên chẳng những cung cấp hai thông tin chính (hệ số tương quan hay correlation coefficient, và vẽ biểu đồ tán xạ cho từng cặp biến số), mà còn cho biết hệ số tương quan nào có ý nghĩa thống kê (những kí hiệu sao). Hệ số tương quan càng cao, kích thước của font chữ càng lớn.

8.9 Một số biểu đồ “đa năng”

 

8.9.1 Biểu đồ tán xạ và hình hộp

   Như trên đã trình bày, biểu đồ tán xạ giúp cho chúng ta hình dung ra mối liên hệ giữa hai biến số liên tục như độ tuổi age hdl chẳng hạn. Và để làm việc này, chúng ta dùng hàm plot. Để tìm hiểu phân phối cho từng biến age hay hdl chúng ta có thể dùng hàm boxplot. Nhưng nếu chúng ta muốn xem phân phối của hai biến và đồng thời mối liên hệ giữa hai biến, thì chúng ta cần phải viết một vài lệnh để thực hiện việc này. Các lệnh sau đây vẽ biểu đồ tán xạ về mối liên quan giữa age hdl, đồng thời vẽ biểu đồ hình hộp cho từng biến.

op <- par()

layout( matrix( c(2,1,0,3), 2, 2, byrow=T ),

    c(1,6), c(4,1),

   )

 
 

par(mar=c(1,1,5,2))

plot(hdl ~ age,

  xlab='', ylab='',

  las = 1,

  pch=16)

rug(side=1, jitter(age, 5) )

rug(side=2, jitter(hdl, 20) )

title(main = "Age and HDL")

 
 

par(mar=c(1,2,5,1))

boxplot(hdl, axes=F)

title(ylab='HDL', line=0)

 
 

par(mar=c(5,1,1,2))

boxplot(age, horizontal=T, axes=F)

title(xlab='Age', line=1)

 
 

par(op)

 
 

Và kết quả là:

8.9.2 Biểu đồ tán xạ với kích thước biến thứ ba

      Biểu đồ trên thể hiện mối liên hệ giữa age hdl, với mỗi điểm chấm có kích thước nhau. Nhưng chúng ta biết rằng hdl cũng có liên hệ với triglyceride (tg). Để thể hiện một phần nào mối liên hệ 3 chiều này, một cách làm là vẽ kích thước của điểm tùy theo giá trị của tg. Chúng ta sẽ sử dụng thông số cex đã bàn trong phần đầu để vẽ mối liên hệ ba chiều này như sau:

 

> plot(age, hdl, cex=tg,

  pch=16,

  col=”red”,

  xlab="Age", ylab="HDL",

  main="Bubble plot")

 
 

> points(age, hdl, cex=tg)

 

8.9.3 Biểu đồ thanh và xác suất tích lũy
 

      Để vẽ biểu đồ tần số của một biến liên tục chúng ta chủ yếu sử dụng hàm hist. Hàm này cho ra kết quả tần số cho từng nhóm (như nhóm độ tuổi chẳng hạn). Nhưng đôi khi chúng ta cần biết cả xác suất tích lũy cho từng nhóm, và muốn vẽ cả hai kết quả trong một biểu đồ. Để làm việc này chúng ta cần phải viết một hàm bằng ngôn ngữ R. Hàm sau đây được gọi là pareto (tất nhiên bạn đọc có thể cho một tên khác) được soạn ra để thực hiện mục tiêu trên. Mã cho hàm pareto như sau:
 

pareto <- function (x, main = "", ylab = "Value")

{

  op <- par(mar = c(5, 4, 4, 5) + 0.1, las = 2)

if( ! inherits(x, "table") ) {

  x <- table(x)

}

x <- rev(sort(x))

plot(x, type = 'h', axes = F, lwd = 16,

      xlab = "", ylab = ylab, main = main)

axis(2)

points(x, type = 'h', lwd = 12,

         col = heat.colors(length(x)) )

y <- cumsum(x)/sum(x)

par(new = T)

plot(y, type = "b", lwd = 3, pch = 7,

       axes = FALSE,

       xlab='', ylab='', main='')

points(y, type = 'h')

axis(4)

par(las=0)

mtext("Cumulated frequency", side=4, line=3)

print(names(x))

axis(1, at=1:length(x), labels=names(x))

par(op)

}

 

Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng hàm pareto vào việc vẽ tần số cho biến tg (triglyceride) như sau. Trước hết, chúng ta chia tg thành 10 nhóm bằng cách dùng hàm cut và cho kết quả vào đối tượng tg.group.

 

> tg.group <- cut(tg, 10)

 
 
 

Kế đến, chúng ta ứng dụng hàm pareto:

 
 

> pareto(tg.group) 

 
 

[1] "(0.695,1.25]" "(2.35,2.9]" "(1.25,1.8]" "(2.9,3.45]" "(1.8,2.35]"

[6] "(3.45,4]"  "(5.65,6.21]" "(5.1,5.65]" "(4.55,5.1]" "(4,4.55]" 

 
 

> title(main="Pareto plot of Tg with cumulated frequencies")

 
 

Trong biểu đồ này, chúng ta có hai trục tung. Trục tung phía trái là tần số (số bệnh nhân) cho từng nhóm tg, và trục tung bên phải là tần số tích lũy tích bằng xác suất (do đó, số cao nhất là 1).

 
 

8.9.4 Biểu đồ hình đồng hồ (clock plot)

      Biểu đồ hình đồng hồ, như tên gọi là biểu đồ dùng để vẽ một biến số liên tục bằng kim đồng hồ. Tức là thay vì thể hiện bằng cột hay bằng dòng, biểu đồ này thể hiện bằng đồng hồ. Hàm sau đây (clock) được soạn để thực hiện biểu đồ hình đồng hồ:
 

clock.plot <- function (x, col = rainbow(n), ...) {

if( min(x)<0 ) x <- x - min(x)

if( max(x)>1 ) x <- x/max(x)

n <- length(x)

if(is.null(names(x))) names(x) <- 0:(n-1)

m <- 1.05

plot(0,

    type = 'n', # do not plot anything

    xlim = c(-m,m), ylim = c(-m,m),

    axes = F, xlab = '', ylab = '', ...)

a <- pi/2 - 2*pi/200*0:200

polygon( cos(a), sin(a) )

v <- .02

a <- pi/2 - 2*pi/n*0:n

segments( (1+v)*cos(a), (1+v)*sin(a),

      (1-v)*cos(a), (1-v)*sin(a) )

segments( cos(a), sin(a),

      0, 0,

      col = 'light grey', lty = 3)

ca <- -2*pi/n*(0:50)/50

for (i in 1:n) {

  a <- pi/2 - 2*pi/n*(i-1)

  b <- pi/2 - 2*pi/n*i

  polygon( c(0, x[i]*cos(a+ca), 0),

       c(0, x[i]*sin(a+ca), 0),

       col=col[i] )

  v <- .1

  text((1+v)*cos(a), (1+v)*sin(a), names(x)[i])

}

}

Chúng ta sẽ ứng dụng hàm clock để vẽ biểu đồ cho biến ldl như sau:

 
 

> clock.plot(ldl,

      main = "Distribution of LDL")

 
 

Và kết quả là:

 

8.9.5 Biểu đồ với sai số chuẩn (standard error)

 
 

Trong biểu đồ sau đây, chúng ta có 5 nhóm (biến số x được mô phỏng chứ không phải số liệu thật), và mỗi nhóm có giá trị trung bình mean, và độ tin cậy 95% (lcl ucl). Thông thường lcl=mean-1.96*SE ucl = mean+1.96*SE (SE là sai số chuẩn). Chúng ta muốn vẽ biểu đồ cho 5 nhóm với sai số chuẩn đó. Các lệnh và hàm sau đây sẽ cần thiết:

> group <- c(1,2,3,4,5)

> mean <- c(1.1, 2.3, 3.0, 3.9, 5.1)

> lcl <- c(0.9, 1.8, 2.7, 3.8, 5.0)

> ucl <- c(1.3, 2.4, 3.5, 4.1, 5.3)

> plot(group, mean, ylim=range(c(lcl, ucl)))

> arrows(group, ucl, group, lcl, length=0.5, angle=90, code=3)

Sau đây là một mô phỏng khác. Chúng ta tạo ra 10 giá trị x y theo luật phân phối chuẩn, và 10 giá trị sai số theo luật phân phối đều (se.x se.y uniform distribution).

 

> x <- rnorm(10)

> y <- rnorm(10)

> se.x <- runif(10)

> se.y <- runif(10)

> plot(x, ypch=22)

> arrows(x, y-se.y, x, y+se.y, code=3, angle=90, length=0.1)

8.9.6 Biểu đồ vòng (contour plot)

 
 

R có thể vẽ các đồ thị vòng với nhiều hình dạng khác nhau, tùy theo ý thích và dữ liệu. Trong các lệnh sau đây, chúng ta sử dụng kĩ thuật mô phỏng để vẽ đồ thị vòng cho ba biến số x, y và z.

> N <- 50

> x <- seq(-1, 1, length=N)

> y <- seq(-1, 1, length=N)

> xx <- matrix(x, nr=N, nc=N)

> yy <- matrix(y, nr=N, nc=N, byrow=TRUE)

> z <- 1 / (1 + xx^2 + (yy + .2 * sin(10*yy))^2)

> contour(x, y, z, main = "Contour plot")

 

Đồ thị này có thể chuyển thành một hình (image) bằng hàm image.

 

> image(z)

Một vài thay đổi nhỏ nhưng quan trọng:

 
 

> image(x, y, z,

    xlab=”x”,

    ylab=”y”)

> contour(x, y, z, lwd=3, add=TRUE)

 

Sau đây là một vài thay đổi để vẽ biểu đồ theo hàm số sin và 3 chiều. Đồ thị này tuy xem “hấp dẫn”, nhưng trong thực tế có lẽ ít sử dụng. Tuy nhiên, biểu đồ được trình bày ở đây để cho thấy tính đa dụng của R.

 
 

> x <- seq(-10, 10, length= 30)

> y <- x

> f <- function(x,y) { r <- sqrt(x^2+y^2); 10 * sin(r)/r }

> z <- outer(x, y, f)

> z[is.na(z)] <- 1

> op <- par(bg = "white", mar=c(0,2,3,0)+.1)

> persp(x, y, z,

   theta = 30, phi = 30,

   expand = 0.5,

   col = "lightblue",

   ltheta = 120,

   shade = 0.75,

   ticktype = "detailed",

   xlab = "X", ylab = "Y", zlab = "Sinc(r)",

   main = "The sinc function"

)

> par(op)

 

8.9.10 Biểu đồ với kí hiệu toán

 
 

Đôi khi chúng ta cần vẽ biểu đồ với tựa đề có kí hiệu toán học. Trong đồ thị sau đây, chúng ta tạo ra một biến số x với 200 giá trị từ -5 đến 5, và Your browser may not support display of this image.. Để viết công thức trên, chúng ta cần sử dụng hàm expression như sau:

 
 

> x <- seq(-5,5,length=200)

> y <- sqrt(1+x^2)

> plot(y~x, type='l', ylab=expression(sqrt(1+x^2)))

> title(main=expression("Graph of the function f"(x)==sqrt(1+x^2)))

 

Ngay cả tiếng Nhật cũng có thể thể hiện bằng R:

 
 

> plot(1:9, type="n", axes=FALSE, frame=TRUE, ylab="",

   main= "example(Japanese)", xlab= "using Hershey fonts")

> par(cex=3)

> Vf <- c("serif", "plain")

> text(4, 2, "\\#J2438\\#J2421\\#J2451\\#J2473", vfont = Vf)

> text(4, 4, "\\#J2538\\#J2521\\#J2551\\#J2573", vfont = Vf)

> text(4, 6, "\\#J467c\\#J4b5c", vfont = Vf)

> text(4, 8, "Japan", vfont = Vf)

> par(cex=1)

> text(8, 2, "Hiragana")

> text(8, 4, "Katakana")

> text(8, 6, "Kanji")

> text(8, 8, "English")

 
 

Your browser may not support display of this image.

 

      Chương này chỉ giới thiệu một số biểu đồ thông thường trong nghiên cứu khoa học. Ngoài các biểu đồ thông dụng này, R còn có khả năng vẽ những đồ thị phức tạp và tinh vi hơn nữa. Hiện nay, R có một package tên là lattice có thể vẽ những biểu đồ chất lượng cao hơn. lattice, cũng như bất cứ package nào của R, đều miễn phí, có thể tải về máy tính và cài đặt để sử dụng khi cần thiết.


_____________________________________________________________

Trích từ quyển Phân Tích Số Liệu và Tạo Biểu Đồ bằng - Hướng Dẫn Thực Hành

Nhà xuất bản Đại Học Quốc gia

 

© http://vietsciences.org   và  http://vietsciences.free.fr Nguyễn Văn Tuấn