Viết hoa

Kevin Khôi Trương
 
Chữ hoa được dùng trong những cách sau đây:
1.  Chữ cái đầu tiên trong câu They sold their house last week.  She is a nice girl.
2.  Tên riêng và tính từ đi chung với tên riêng Tri Le       Scott Brown     Joey Adams     
U
nited Nations     American flag
3.  Chữ cái đầu tiên của 1 lời trích dẫn trực tiếp Mimi said, "You are a liar."
BUT:  "You are," Mimi said, "a liar."
4. Danh hiệu hoặc cấp bậc trước 1 tên riêng

NGOẠI LỆ:

Viết hoa chữ viết tắt của bằng cấp

Dr.  Robert    Senator Dole   Professor Smith
BUT:
There are 100 senators in the U.S. Congress.  My professors are strict.


Donna Chung, M.D
Ron is working on a B.A. in business. (Bachelor of Arts)
BUT:
Ron is working on a bachelor's degree in business.

5.  Tên riêng về nơi chốn và địa lư (thành phố, tiểu bang, quốc gia, lục địa, đại dương, hồ, sông, sa mạc, núi, đường xá, ṭa nhà, công viên, trường học, và sở thú)

Danh từ chung như là đường phố, đại lộ, công viên, hồ, đại dương, sông, sa mạc, hoặc núi được viết hoa khi nào là 1 phần của tên riêng. 

Khi đông, tây, nam, bắc là 1 phần của vị trí, chúng được viết hoa.  Khi đông, tây, nam, bắc đề cập đến phương hướng trên la bàn, chúng không được viết hoa.

We live in Santa Ana.
BUT:  We live in a city.


He'll fly to Florida.
My came from Vietnam.
Thailand is in Asia.
They passed the Pacific Ocean.
BUT:  They passed an ocean.


I saw Lake Superior.
BUT:  I saw a lake.


He crossed the Mississippi River.
BUT:  He crossed a river.


The Sahara Desert is in Africa.
BUT:  They died on a desert.


We saw the Everest Mountain.
BUT:  We saw a mountain.


She lives on Brookhurst Avenue. 
They'll meet in Mc. Cathy Hall.
I saw her in Mile Square Park yesterday.
BUT:  Let's go to a park.


Have you ever gone to San Diego Zoo?
California is in the West.
BUT:  China is north of Vietnam.
Head south for two blocks and turn east on Bolsa Street.

6.  Ngày trong tuần, tên của tháng trong năm và ngày lễ nhưng không viết hoa 4 mùa và khóa học. This year, her birthday falls on Tuesday.
You were born in May.
People have parties on Christmas Day.
Four seasons of the year are spring, summer, fall/autumn, and winter.
7.  Tên của sản phẩm quảng cáo My nephew knows all the words of Diet Pepsi's advertisement.
8.  Tựa sách, tạp chí, báo, truyện, thơ, phim, chương tŕnh tivi, bài hát và bài văn của quí vị We read the book Gone with the Wind.
While waiting for my friend, I watched Friends and read an article in Reader's Digest.
Let's go see Rush Hour 2.
I like listening to the song You Will See, which was sung by Madonna.
9.  Tên của hăng, đoàn thể, công đoàn, câu lạc bộ, đảng chính trị, và những tổ chức khác One of the leading software companies is Microsoft.
They have an account at OCTFCU (Orange County Teachers Federal Credit Union).
10.  Tên trường học và tên lớp học They went to Westminster High School.
BUT:  They went to high school together.
I am going to California State University, Fullerton.
BUT:  I'm going to a university.
She is taking Economic 315 this semester.
BUT:  She took an economic class last year.
11.  Tên của ngôn ngữ và quốc tịch I can speak Vietnamese, English, and a little Spanish.
He is an American.
12.  Đại danh từ "I" Vy and I have been friends for a number of years.
13. Quan hệ gia đ́nh chỉ khi nào nó là 1 phần của tên riêng hoặc nếu nó thay thế cho tên riêng I'll tell Dad about this.  We are talking to Aunt Van.
BUT:  I'll tell my dad.  We are talking to our aunt.
14.  Tôn giáo, môn đồ và thần thánh Muslims, Buddhism, Christianity, Jehovah, Islam
15.  Sự kiện lịch sử, giai đoạn, văn kiện (tài liệu) và hoạt động Many people remember the Civil War.
She was born in the Middle Ages.
Who wrote the Declaration of Independence?
He told us about the Abolitionist movement.