Hello Chicago!

Vietsciences- Võ Thị Diệu Hằng          26/11/2008

 

Xem youtube: President-Elect Barack Obama in Chicago

Hello, Chicago!
If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible, who still wonders if the dream of our founders is alive in our time, who still questions the power of our democracy, tonight is your answer.
Chào Chicago !
Nếu có ai vẫn còn nghi ngờ về sự kiện Hoa Kỳ là một nơi mà tất cả mọi việc đều có thể xảy ra; vẫn còn tự hỏi rằng ước mơ của cha ông lập quốc của chúng ta còn tồn tại không; hay còn nghi ngờ sức mạnh của nền dân chủ của chúng ta, thì đêm nay là câu trả lời khẳng định cho những nghi vấn của họ
Bonsoir Chicago !

Si jamais quelqu'un doute encore que l'Amérique est un endroit où tout est possible, se demande si le rêve de nos pères fondateurs est toujours vivant, doute encore du pouvoir de notre démocratie, la réponse lui est donnée ce soir.
It's the answer told by lines that stretched around schools and churches in numbers this nation has never seen, by people who waited three hours and four hours, many for the first time in their lives, because they believed that this time must be different, that their voices could be that difference. Câu trả lời đó được minh định bởi các hàng người đã trải dài ở các trường học và nhà thờ với con số đông đảo mà xứ sở này chưa từng thấy, và bởi những người đã chờ đợi ba bốn giờ liền để bỏ phiếu - đối với rất nhiều người đây là lần đầu tiên trong đời họ- vì họ tin rằng lần này phải thay đồi, và rằng tiếng nói của họ có sức mạnh tạo nên sự thay đổi đó. Elle a été donnée par les messages transmis dans les écoles et les églises de notre nation, dans une proportion encore inconnue dans notre pays. La réponse a été formulée par des citoyens, ayant attendu 3 à 4 heures pour voter, sans doute pour la première fois de leur existence, parce qu’ils ont été persuadés que ce moment se devait d’être différent, et que leur voix pouvaient encore incarner cette différence.
It's the answer spoken by young and old, rich and poor, Democrat and Republican, black, white, Hispanic, Asian, Native American, gay, straight, disabled and not disabled. Americans who sent a message to the world that we have never been just a collection of individuals or a collection of red states and blue states.
We are, and always will be, the United States of America.
Câu trả lời đó được những người trẻ và già, giàu và nghèo, Dân Chủ và Cộng Hòa, da đen, da trắng, di dân Hispanic, người Á châu, thổ dân, người đồng tính, người bình thường, người khuyết tật, người lành lặn. Người Mỹ muốn gởi thông điệp cho thế giới rằng chúng ta không phải chỉ là sự tụ họp của các tiểu bang Đỏ và tiểu bang Xanh. Chúng ta là, và sẽ mãi là Hiệp Chủng Quốc của châu Mỹ. C’est la réponse donnée par les jeunes et les moins jeunes, les riches et les pauvres, les démocrates et les républicains, les noirs, les blancs, les hispaniques, les asiatiques, les indiens d’Amérique, les homosexuels, les hétérosexuels, les handicapés et les personnes valides, par les américains qui ont voulu envoyer un message au monde entier, qui ont voulu montrer que nous n’avons jamais été une collection d’individus, ni une collection d’Etats rouges et bleus. Nous sommes et serons toujours les Etats-Unis d’Amérique.

It's the answer that led those who've been told for so long by so many to be cynical and fearful and doubtful about what we can achieve to put their hands on the arc of history and bend it once more toward the hope of a better day.

Câu trả lời đó đã hướng dẫn những người -từ lâu bị khuyên nên yếm thế, lo sợ và hoài nghi về cái chúng ta có thể đạt được- đặt bàn tay lên vòng cung của lịch sử và uốn cong thêm một lần nữa về niềm hy vọng cho một ngày tốt đẹp hơn.

C’est la réponse qui a mené ceux à qui l’on a dit pendant si longtemps, d’être cyniques, craintifs et suspicieux de ce que nous pouvons accomplir, à mettre leurs mains sur l’arche de l’histoire, et à les lier une fois de plus dans l’espoir de jours meilleurs.


It's been a long time coming, but tonight, because of what we did on this date in this election at this defining moment change has come to America.

A little bit earlier this evening, I received an extraordinarily gracious call from Sen. McCain Sen. McCain fought long and hard in this campaign. And he's fought even longer and harder for the country that he loves. He has endured sacrifices for America that most of us cannot begin to imagine. We are better off for the service rendered by this brave and selfless leader.
 

Việc đó tốn nhiều thời gian mới thể hiện, nhưng đêm nay, nhờ những gì chúng ta đã làm trong cuộc bầu cử này, ở thời điểm xác định này, một sự đổi mới đã đến với Hoa Kỳ.

Tôi mới nhận hồi sớm điện thoại đặc biệt lịch sự của TNS McCain. TNS McCain đã tranh đấu lâu dài và tích cực trong cuộc vận động bầu cử này, và ông còn tranh đấu lâu hơn và tích cực hơn cho đất nước ông yêu. Ông đã chịu đựng những hy sinh cho Hoa Kỳ mà phần đông chúng ta không thể nào tưởng tượng được, và chúng ta được một cuộc sống khá hơn nhờ sự phục vụ của người lãnh đạo anh hùng và vị tha này.

Cela a mis du temps à se produire, mais ce soir, grâce à ce que l’on a fait aujourd’hui, pendant cette élection, à ce moment crucial, le changement est arrivé en Amérique.

Un peu plus tôt ce soir j’ai reçu un coup de téléphone particulièrement charmant du sénateur McCain. Il s’est battu longuement et durement pendant cette campagne, et il s’est battu encore plus longuement et encore plus durement pour le pays qu’il aime. Il a fait des sacrifices pour ce pays que la plupart d’entre nous ne pourraient même pas imaginer. Nous devons saluer les services rendus par ce brave et dévoué leader.
I congratulate him; I congratulate Gov. Palin for all that they've achieved. And I look forward to working with them to renew this nation's promise in the months ahead.

I want to thank my partner in this journey, a man who campaigned from his heart, and spoke for the men and women he grew up with on the streets of Scranton and rode with on the train home to Delaware, the vice president-elect of the United States, Joe Biden.

Tôi xin chúc mừng ông và thống đốc Palin về tất cả những gì họ đã đạt được, và tôi mong hợp tác với họ để cải tiến lời hứa của quốc gia này trong những tháng sắp đến.

Tôi muốn cảm ơn bạn đồng hành của tôi trong cuộc hành trình này, người đã vận động bằng tất cả tấm lòng và đã nói cho tất cả những đàn ông và đàn bà đã lớn lên trong cùng đường phố Scranton và đã đi cùng với họ trên tuyến xe lửa về nhà ông ở Delaware, Phó TT Hoa Kỳ được tuyển, Joe Biden.

Je le félicite lui, je félicite le Gouverneur Palin, pour tout ce qu’ils ont réussi à faire, et je prévois de travailler avec eux pour renouveler les promesses de cette nation dans les mois à venir.

Je veux remercier mon partenaire qui m’a accompagné dans ce voyage, un homme qui a mené une campagne avec son cœur, et a parlé pour les hommes et les femmes avec lesquels il a grandi dans les rues de Scranton, et avec qui il a pris ce train pour rentrer chez lui à Delaware, le vice-président élu des Etats-Unis, Joe Biden.

And I would not be standing here tonight without the unyielding support of my best friend for the last 16 years the rock of our family, the love of my life, the nation's next first lady Michelle Obama.
Sasha and Malia I love you both more than you can imagine. And you have earned the new puppy that's coming with us to the new White House.
And while she's no longer with us, I know my grandmother's watching, along with the family that made me who I am. I miss them tonight. I know that my debt to them is beyond measure.

To my sister Maya, my sister Alma, all my other brothers and sisters, thank you so much for all the support that you've given me. I am grateful to them

Và tôi không thể nào đứng ở đây đêm hôm nay nếu không có sự ủng hộ bền bỉ của người bạn tốt nhất của tôi trong suốt 16 năm qua, tảng đá của gia đình chúng tôi, tình yêu của đời tôi, Đệ Nhất Phu Nhân sắp tới của quốc gia, Michelle Obama.

Sasha và Malia, cha yêu cả hai con hơn các con nghĩ. Và các con xứng đáng có được chú chó con mới sẽ cùng với chúng ta đến Nhà Trắng. Và cho dù Bà không còn ở với chúng tôi, tôi biết bà ngoại của tôi cũng đang quan sát, cùng với gia đình đã giúp tôi trở thành một con người như hôm nay. Đêm nay tôi rất nhớ họ. Tôi biết rằng tôi món nợ cũa tôi với họ lớn lao không kể xiết.

Cùng với em Maya, Alma và tất cả các anh chị em khác của tôi, tôi cám ơn vô cùng mọi hỗ trợ và các người đã cho tôi. Tôi biết ơn họ

Et je ne me tiendrais pas debout ici ce soir, sans le soutien de ma meilleure amie depuis 16 ans, pilier de notre famille, amour de ma vie, et prochaine première dame du pays, Michelle Obama.

Sasha et Malia, je vous aime toutes deux plus que vous ne pouvez l’imaginer, et vous avez mérité le nouveau petit chien qui viendra avec nous à la Maison Blanche.
Et alors qu’elle n’est plus parmi nous, je sais que ma grand-mère est en train d’observer la scène, avec la famille qui a fait la personne que je suis. Ils me manquent ce soir, et je sais que ce que je leur dois dépasse toute mesure.

A ma sœur Maia, à ma sœur Auma, à tous mes frères et sœurs, merci beaucoup pour tout le soutien que vous m’avez apporté. Je leur suis reconnaissant.

And to my campaign manager, David Plouffe, the unsung hero of this campaign, who built the best -- the best political campaign, I think, in the history of the United States of America.
To my chief strategist David Axelrod who's been a partner with me every step of the way.

To the best campaign team ever assembled in the history of politics you made this happen, and I am forever grateful for what you've sacrificed to get it done.

Và với ông quản lý vận động của tôi, David Plouffe, anh hùng không được ca ngợi của cuộc vận động này, theo tôi, đã xây dựng cuộc vận động chính trị tốt nhất lịch sử Hoa Kỳ.
Với ông trưởng chiến lược David Axelrod, người bạn cùng sát cánh với tôi từng bước đường.

Với đội vận động tốt nhất chưa hề được nhóm họp trong lịch sử chính trị, các người đã làm nó hiện thực, và tôi biết ơn mãi những gì các người đã hy sinh để được nó.

A mon manager de campagne, David Plouffe, le trop peu acclamé héros de cette campagne, qui a réalisé la meilleure campagne politique jamais menée dans l’histoire des Etats-Unis d’Amérique. Mon chef stratégique David Axelrod, qui m’a accompagné à chaque étape de mon chemin, et à la meilleure équipe de campagne que l’on n’ait jamais réuni dans l’histoire de la politique : vous avez rendu cela possible, et je serai éternellement reconnaissant pour ce que vous avez sacrifié dans ce but.

But above all, I will never forget who this victory truly belongs to. It belongs to you. It belongs to you.

I was never the likeliest candidate for this office. We didn't start with much money or many endorsements.

Our campaign was not hatched in the halls of Washington. It began in the backyards of Des Moines and the living rooms of Concord and the front porches of Charleston.

It was built by working men and women who dug into what little savings they had to give 5 and 10 and 20 to the cause.

Nhưng trên hết thảy, tôi sẽ không bao giờ quên chiến thắng này thật sự thuộc về ai – Nó thuộc về các bạn. Nó thuộc về các bạn.

Tôi đã chẳng bao giờ được coi là ứng cử viên có tiềm năng để được vào Nhà Trắng. Khởi đầu cuộc tranh cử, chúng ta không có nhiều tiền hoặc được sự ủng hộ và chấp nhận của nhiều người.

Cuộc vận động của chúng ta cũng đã không được hun đúc trong đại sảnh Washington– Nó khởi đầu những hậu trường của thị xã Des Moines và trong những phòng khách của phố Concord hoặc trước những hành lang của phố Charleston.

Cuộc vận động này được xây đắp nhờ những nam nữ công nhân đã lấy từ số tiền  dành dụm  ít oi của mình để đóng góp  5 , 10 hoặc 20 đô la cho quỹ bầu cử

Mais par-dessus tout, je n’oublierai jamais ceux à qui cette victoire appartient vraiment ; vous. Je n’ai jamais été le candidat favori pour ce poste, nous n’avons pas commencé avec beaucoup d’argent ni avec beaucoup de marge de manœuvre.

Notre campagne n’a pas été couvée dans les halls de Washington, elle a commencé à l’arrière-cour Des Moines, dans les salons de Concord, et sous les porches de Charleston.

Elle a été construite par des travailleurs et des travailleuses qui ont pioché dans le peu d’économies qu’ils avaient pour donner 5, et 10, et 20$ à cette cause.

It grew strength from the young people who rejected the myth of their generation's apathy, who left their homes and their families for jobs that offered little pay and less sleep. Nó được tăng cường nhờ  những thanh niên đã bác bỏ huyền thoại thiếu trách nhiệm của thế hệ họ,  ho đã rời bỏ nhà cửa, gia đình để nhận  những việc với đồng lương ít ỏi và thiếu thốn ngay cả giấc ngủ. Elle a été renforcée par les jeunes qui ont rejeté le mythe de l’apathie de leur génération, qui ont quitté leur foyer et leur famille pour des emplois qui offraient peu de rémunération et encore moins de sommeil.

It drew strength from the not-so-young people who braved the bitter cold and scorching heat to knock on doors of perfect strangers, and from the millions of Americans who volunteered and organised and proved that more than two centuries later a government of the people, by the people, and for the people has not perished from the Earth.

This is your victory.

Nó mạnh lên từ những người luống tuổi, bất chấp giá buốt hay sức nóng thiêu đốt, ho đã gõ cửa những người hoàn toàn xa lạ , và từ hàng triệu người Mỹ tự nguyện, tổ chức và minh định rằng hơn  hai thế kỷ sau, một chính quyền của dân, do dân và vì nhân dân, đã không bị tàn rụi trên trái đất.

 

Đây là chiến thắng của các bạn.

Elle a été renforcée par les moins jeunes qui ont bravé le froid piquant et la chaleur sèche pour aller à la porte de parfaits étrangers, par les millions d’américains qui se sont portés volontaires, qui ont organisé, et prouvé que plus de deux siècles plus tard, un gouvernement du peuple, par le peuple, et pour le peuple, n’a pas disparu de la planète.

Ceci est votre victoire.

And I know you didn't do this just to win an election. And I know you didn't do it for me.

You did it because you understand the enormity of the task that lies ahead. For even as we celebrate tonight, we know the challenges that tomorrow will bring are the greatest of our lifetime - two wars, a planet in peril, the worst financial crisis in a century.

Và tôi biết các bạn  làm việc này không chỉ để  thắng một cuộc bầu cử. Và tôi biết các bạn đã  không làm điều đó vi tôi.

Các bạn đã làm điều này bởi vì các bạn hiểu những trở ngại to tát  đang nằm  trước mặt. Ngay cả khi chúng ta đang mừng chiến thắng tối nay, chúng ta biết những  thách thức mà ngày mai sẽ phải đối diện sẽ là những thử thách lớn lao nhất trong thời đại chúng ta – gồm hai cuộc chiến, một hành tinh đang bị hủy hoại, khủng hoảng tài chính tệ hai nhất của thế kỷ.

Je sais que vous n’avez pas fait cela juste pour gagner les élections, et je sais que vous ne l’avez pas fait pour moi.

Vous l’avez fait parce que vous comprenez l’énormité de la tâche qui se trouve devant nous. Comme nous le célébrons ce soir, nous savons que les challenges de demain seront les meilleurs de notre vie – deux guerres, une planète en péril, la pire crise financière dans un siècle.

Even as we stand here tonight, we know there are brave Americans waking up in the deserts of Iraq and the mountains of Afghanistan to risk their lives for us.

There are mothers and fathers who will lie awake after the children fall asleep and wonder how they'll make the mortgage or pay their doctors' bills or save enough for their child's college education.

Ngay cả khi chúng ta đứng ở đây đêm nay, chúng ta biết có những người Mỹ dũng cảm đang thức đêm trên sa mạc ở Iraq và trên  núi ở Afghanistan để hy sinh mạng sống vì chúng ta.

Có những bà mẹ và những ông cha sẽ nằm thao thức, sau khi con cái đã ngủ và tự hỏi làm sao để  cầm cố nhà  hay trả tiền bác sĩ hoặc phải để dành đủ tiền cho con được học đại học.

Et comme nous nous tenons debout ici ce soir, nous savons qu’il y a de courageux américains qui se réveillent dans les déserts d’Irak et les montagnes d’Afghanistan pour risquer leurs vies pour nous. Il y a des mères et des pères qui resteront au lit sans dormir après que leurs enfants se soient endormis, et qui se demandent comment ils feront l’hypothèque, ou payeront les factures du docteur, ou économiseront assez pour l’éducation scolaire de leurs enfants.

There's new energy to harness, new jobs to be created, new schools to build, and threats to meet, alliances to repair.

The road ahead will be long. Our climb will be steep. We may not get there in one year or even in one term. But, America, I have never been more hopeful than I am tonight that we will get there.

 

I promise you, we as a people will get there.

 

Phải khai thác những năng lượng mới ,  tạo những việc làm mới, xây các trường học mới , và đương đầu với những đe dọa, khôi phục các đồng minh.

Con đường trước mặt sẽ dài. Con đường đèo của chúng ta sẽ dốc cao. Ta không thể đến đó trong  một năm  hoặc ngay cả một nhiệm kỳ. Nhưng, hỡi nước Mỹ, tôi chưa từng bao giờ hy vọng hơn tối hôm nay rằng chúng ta sẽ đạt tới đích.

Tôi hứa với các bạn, chúng ta - nhân danh một dân tộc sẽ đạt tới điểm đích.

Il y a une nouvelle énergie à exploiter et des nouveaux emplois à créer ; de nouvelles écoles à créer, et des menaces à affronter et des alliances à réparer.

La route devant nous sera longue. Notre montée sera raide. Nous ne pourrons y arriver en un an ou le temps d’un terme, mais l’Amérique – je n’ai jamais été plus empli d’espoir que je ne le suis ce soir que nous y arriverons.

Je vous le promets – nous en tant que peuple y arriverons.

There will be setbacks and false starts. There are many who won't agree with every decision or policy I make as president. And we know the government can't solve every problem.

But I will always be honest with you about the challenges we face. I will listen to you, especially when we disagree.

 And, above all, I will ask you to join in the work of remaking this nation, the only way it's been done in America for 221 years - block by block, brick by brick, calloused hand by calloused hand.

Sẽ có những thoái lui, và những sai lầm ở khởi điểm. Sẽ có nhiều người không đồng ý với mọi quyết định hoặc chính sách tôi đưa ra với tư cách là tổng thống. Và chúng ta biết chính phủ không thể giải quyết được mọi chuyện.

Nhưng tôi sẽ luôn trung thực với các bạn về các thách thức mà ta phải đương đầu. Tôi sẽ lắng nghe các bạn, đặc biệt là khi chúng ta bất đồng.

Và trên hết, tôi sẽ mời các bạn tham gia việc gây dựng lại quốc gia này,  theo cách duy nhất đã tung duoc làm tại Mỹ trong suốt 221 năm qua - từng khu phố một, từng viên gạch một,  và từng bàn tay chai sần tiếp nối nhau.

Il y aura des rechutes et des faux départs. Il y en a certains qui ne seront pas d’accord avec chaque décision que je prendrai en tant que président, et nous savons que le gouvernement ne peut pas résoudre chaque problème.

Mais je serai toujours honnête avec vous à propos des défis auxquels nous faisons face. Je vous écouterai, particulièrement quand nous ne serons pas d’accord.

Et par-dessus tout, je vous demanderai de vous joindre au travail de la reconstruction de cette nation de la seule façon que cela a été fait en Amérique pendant 221 ans – bloc par bloc, brique par brique, main calleuse par main calleuse.

What began 21 months ago in the depths of winter cannot end on this autumn night.

This victory alone is not the change we seek. It is only the chance for us to make that change. And that cannot happen if we go back to the way things were.

It can't happen without you, without a new spirit of service, a new spirit of sacrifice.

Những gì bắt đầu 21 tháng trước, giữa mùa Đông, không thể kết thúc ở đêm mùa Thu này.

Cuộc chiến thắng tự nó không phải là sự thay đổi chúng ta đang tìm. Đây chỉ là cơ hội cho chúng ta thực hiện cuộc đổi thay. Nhưng sẽ không có điều gì thay đổi nếu chúng ta trở lại con đường cũ.

Sự thay đổi không thể xảy ra nếu không có các bạn, không có một tinh thần phụng sự  mới và một nghị lực hy sinh mới .

Ce qui a commencé il y a 21 mois dans les profondeurs de l’hiver ne peut pas se terminer en cette nuit d’automne.

Cette victoire seule n’est pas le changement que nous cherchons – c’est seulement la chance pour nous de parvenir à ce changement. Et ça ne peut se réaliser si nous revenons à la façon dont les choses étaient avant.

Cela ne peut se passer sans vous, sans un nouvel esprit de service, un nouvel esprit de sacrifice.

So let us summon a new spirit of patriotism, of responsibility, where each of us resolves to pitch in and work harder and look after not only ourselves but each other.

Let us remember that, if this financial crisis taught us anything, it's that we cannot have a thriving Wall Street while Main Street suffers.

In this country, we rise or fall as one nation, as one people. Let's resist the temptation to fall back on the same partisanship and pettiness and immaturity that has poisoned our politics for so long.

Do đó hãy triệu tập tinh thần ái quốc, trách nhiệm mới, để mỗi người trong chúng ta quyết tâm bắt tay vào việc và làm việc nặng hơn và chăm lo không chỉ cho bản thân ta mà là cho nhau.

Ta hãy nhớ rằng, nếu cuộc khủng hoảng tài chính này dạy cho chúng ta cái gì đó, thì đó là chúng ta không thể có một thị trường tài chính (Wall Street) thịnh vượng trong khi thường dân  (Main Street) đau khổ.

Trên đất nước này, chúng ta cùng tiến lên hoặc cùng sụp đổ, như một quốc gia, một dân tộc. Chúng ta hãy khước từ sự cám dỗ của óc đảng phái và tính nhỏ mọn và sự non nớt vốn đã đầu độc nền chính trị nước ta từ lâu.

Donc appelons un nouvel esprit de patriotisme ; de service et de responsabilité où chacun de nous se résout à lancer et à travailler plus dur et s’occupe non seulement de nous-mêmes, mais de chacun. Rappelons nous que si cette crise financière nous a appris quelque chose, c’est que nous ne pouvons avoir un Wall Street prospérant alors que Main Street souffre – dans ce pays, nous nous levons ou tombons comme une nation ; comme un peuple.

Résistons à la tentation de tomber dans la même partialité, petitesse et immaturité qui a empoisonné notre politique pendant si longtemps.

Let's remember that it was a man from this state who first carried the banner of the Republican Party to the White House, a party founded on the values of self-reliance and individual liberty and national unity.

Those are values that we all share. And while the Democratic Party has won a great victory tonight, we do so with a measure of humility and determination to heal the divides that have held back our progress.

As Lincoln said to a nation far more divided than ours, we are not enemies but friends. Though passion may have strained, it must not break our bonds of affection.

Hãy nhớ rằng một người từ tiểu bang này là kẻ đầu tiên cầm cờ của đảng Cộng hòa vào Tòa Bạch cung, một đảng được dựng lên từ những giá trị của sự tự lực, tự do cá nhân,  và thống nhất quốc gia.

 

Đây là những giá trị mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ. Và dù đảng Dân chủ thắng lớn đêm nay, chúng ta xử trí khiêm tốn chừng mực và quyết tâm hàn gắn những chia rẽ vốn đã kìm hãm sự tiến bộ của chúng ta.

Như Lincoln đã nói với một dân tộc chia rẽ nhiều hơn bây giờ: "Chúng ta không phải là kẻ thù mà là bạn. Cho dù tham vong có thể là mối ngăn cản,  nhưng không thể cắt đứt sợi dây cảm thông."

Rappelons-nous qu’il y avait un homme de cet état qui a d’abord porté la bannière du parti républicain à la Maison Blanche, un parti fondé sur des valeurs d’indépendance, de liberté individuelle et d’union nationale.

Ce sont des valeurs que nous partageons tous, et alors que le parti démocrate a gagné une grande victoire ce soir, nous nous comportons avec humilité et détermination pour combler les fossés qui ont retenu notre progrès. Comme Lincoln l’a dit à une nation bien plus divisée que la notre : « Nous ne sommes pas des ennemis, mais des amis… quoi que la passion puisse avoir tendue dans nos relations cela ne doit pas casser nos liens d’affection ».
And to those Americans whose support I have yet to earn, I may not have won your vote tonight, but I hear your voices. I need your help. And I will be your president, too. Và với những người Mỹ mà tôi chưa được sự ủng hộ, có thể tôi đã không có được lá phiếu của bạn tối nay, nhưng tôi nghe thấy tiếng nói của các bạn. Tôi cần sự giúp đỡ của các bạn. Và tôi cũng sẽ là tổng thống của  các bạn. Et pour ces américains dont je dois encore gagner le soutien – je n’ai peut être pas gagné votre vote ce soir, mais j’entends vos voix, j’ai besoin de votre aide et je serai votre président aussi.
And to all those watching tonight from beyond our shores, from parliaments and palaces, to those who are huddled around radios in the forgotten corners of the world, our stories are singular, but our destiny is shared, and a new dawn of American leadership is at hand. Và với những người đang theo dõi đêm nay, từ hải ngoại, từ các nghị viện và lâu đài, từ những người  chỉ nghe qua radio trong những phố hẻo lánh trên thế giới, cau chuyện của ta tuy rieng biệt, nhưng số phận chúng ta được chia sẻ, và bình minh mới của tập thể lãnh đạo Mỹ đang ở trong tầm tay của chúng ta. Et à tous ceux qui nous regardent ce soir de l’autre côté des frontières, depuis des parlements et des palaces, à ceux qui sont suspendus à la radio dans des coins oubliés du monde – nos histoires sont différentes, mais notre destin est partagé, et une nouvelle aube de direction américaine est à portée de main.
To those - to those who would tear the world down: We will defeat you. To those who seek peace and security: We support you.

And to all those who have wondered if America's beacon still burns as bright: Tonight we proved once more that the true strength of our nation comes not from the might of our arms or the scale of our wealth, but from the enduring power of our ideals: democracy, liberty, opportunity and unyielding hope.

Cho những kẻ - những kẻ muốn phá hoại thế giới - chúng tôi sẽ đánh bại các người. Cho những ai đi tìm hòa bình và an ninh: chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn.

Và cho những người đã và đang tự hỏi là ngọn đèn Hoa Kỳ có còn cháy sáng không: Đêm nay, một lần nữa chúng tôi chứng tỏ sức mạnh thực sự của quốc gia chúng tôi không phải đến từ sức mạnh vũ khí, hay phạm vi tiền bạc của chúng tôi, mà từ năng lực dài lâu của lý tưởng: dân chủ, tự do, cơ hội và niềm hy vọng bất khuất của chúng tôi.

A ceux qui voudraient démolir le monde – nous vous combattrons. A ceux qui cherchent la paix et la sécurité – nous vous soutenons.

Et à tous ceux qui se sont demandé si la balise de l’Amérique brule toujours et est toujours brillante, ce soir nous avons prouvé une fois de plus que la vraie force de notre nation ne vient pas de la force de nos bras, ou l’échelle de notre richesse, mais de la puissance de nos idéaux : démocratie, liberté, opportunité et espoir inflexible.
That's the true genius of America: that America can change. Our union can be perfected. What we've already achieved gives us hope for what we can and must achieve tomorrow. Đó là đặc tính thực của nước Mỹ:  nước Mỹ này có thể thay đổi. Sự đoàn kết của chúng ta có thể được hoàn thiện. Những gì chúng ta đã đạt được cho ta hy vọng về điều ta có thể và phải hoàn tất ngày mai. Car c’est le vrai génie de l’Amérique – que l’Amérique peut changer. Notre union peut être perfectionnée. Et ce que nous avons déjà réalisé nous donne l’espoir pour ce que nous pouvons et devons réaliser demain.
This election had many firsts and many stories that will be told for generations. But one that's on my mind tonight's about a woman who cast her ballot in Atlanta. She's a lot like the millions of others who stood in line to make their voice heard in this election except for one thing: Ann Nixon Cooper is 106 years old.

She was born just a generation past slavery; a time when there were no cars on the road or planes in the sky; when someone like her couldn't vote for two reasons - because she was a woman and because of the colour of her skin.

Cuộc bầu cử này có nhiều việc tiên phong và để lại những câu chuyện sẽ được kể cho các thế hệ sau. Nhưng câu chuyện mà tôi nhớ trong đầu tôi tối nay là chuyện một người phụ nữ bỏ phiếu tại Atlanta. Bà cũng giống như hàng triệu người khác đã xếp hàng để tiếng nói của họ được nghe trong cuộc bầu cử này trừ một điều là:  Ann Nixon Cooper đã 106 tuổi.

 

Bà ra đời vào thế hệ ngay sau chế độ nô lệ, lúc mà không có  xe hơi trên đường hay phi cơ trên trời: khi mà những người như bà không thể đi bầu vì hai lý do:  - vì  bà vừa là phụ nữ và vì màu da của bà.

Cette élection était une première dans de nombreux domaines, et plusieurs histoires seront racontées pendant des générations. Mais celle qui reste dans mon esprit ce soir est celle d’une femme qui a déposé son bulletin à Atlanta. Elle est pour beaucoup comme les millions d’autres qui ont fait la queue pour faire entendre leur voix dans cette élection, excepté pour une chose – Ann Nixon Cooper a 106 ans.

Elle est née juste une génération après l’esclavage, à une époque où il n’y avait ni voitures sur les routes ni avions dans le ciel, à cette époque quelqu’un comme elle ne pouvait voter pour deux raisons – parce qu’elle était une femme et à cause de la couleur de sa peau.
 

And tonight, I think about all that she's seen throughout her century in America - the heartache and the hope; the struggle and the progress; the times we were told that we can't, and the people who pressed on with that American creed: Yes we can. Và đêm nay, tôi nghĩ về tất cả những gì bà đã thấy trong suốt  một thế kỷ của bà ở nước Mỹ, về nỗi đau buồn và niềm hy vọng; cuộc đấu tranh và sự tiến bộ, những lần chúng ta nói rằng chúng ta không thể, và  những người  thúc đẩy Niềm tin vào nước Mỹ: Vâng, chúng ta  có thể. Et ce soir, je pense à tout ce qu’elle a vu pendant son siècle en Amérique – la peine de cœur et l’espoir ; la lutte et le progrès ; les périodes où l’on nous disait que l’on ne pouvait pas, et les gens qui insistaient avec ce credo américain : Yes, we can (Oui, c’est possible)

At a time when women's voices were silenced and their hopes dismissed, she lived to see them stand up and speak out and reach for the ballot. Yes we can.

When there was despair in the dust bowl and depression across the land, she saw a nation conquer fear itself with a New Deal, new jobs, a new sense of common purpose. Yes we can.

Vào thời người phụ nữ phải câm lặng không được lên tiếng, và hy vọng của họ bị gạt bỏ, bà đã sống để nhìn thấy họ đứng lên và nói lớn và đi bỏ phiếu. Vâng, chúng ta có thể .

 Khi nỗi thất vọng tràn đầy từ đáy chén và sự phiền muộn bao phủ đất nước, bà đã thấy một quốc gia tự chiến thắng nỗi sợ hãi với  chính sách Kinh tế Xã hội mới (của Roosevelt năm 1932), việc làm mới, một ý thức mới về mục đích chung. Vâng, chúng ta có thể

 

A l’époque où les voix des femmes étaient silencieuses, et leurs espoirs écartés, elle a vécu pour les voir se lever, se prononcer et déposer leur bulletin. « Oui, c’est possible ».

Face au désespoir et la dépression à travers le monde, elle a vu qu’une nation a fait face à la crainte elle-même avec une nouvelle donne (New Deal), de nouveaux emplois et un nouveau sens du but commun. « Oui, c’est possible ».

When the bombs fell on our harbour and tyranny threatened the world, she was there to witness a generation rise to greatness and a democracy was saved. Yes we can.

She was there for the buses in Montgomery, the hoses in Birmingham, a bridge in Selma, and a preacher from Atlanta who told a people that 'We Shall Overcome'. Yes we can.

 Khi bom rơi xuống bến cảng của chúng ta và nền độc tài đe dọa nhân loại, bà đã ở đó để chứng kiến một thế hệ tiến triển to lớn, và nền dân chủ được bảo vệ. Vâng, chúng ta có thể

Bà đã ở đó, lúc các xe bus ở Montgomery (tẩy chay da đen), những vòi nước xịt (người da đen) ở Birmingham, tại cầu Selma và  vị mục sư từ Atlanta nói với mọi người rằng: "Chúng ta Sẽ Chiến thắng". Vâng, chúng ta có thể

Quand les bombes sont tombées sur notre port et la tyrannie a menacé le monde, elle était là comme témoin de l’élévation d’une génération vers la grandeur et une démocratie a été sauvée. « Oui, c’est possible ».

Elle était là pour les bus à Montgomery, les tuyaux à Birmingham, un pont à Selma, et un pasteur d’Atlanta qui a dit à un peuple que « nous devrions pouvoir surmonter » « Oui, c’est possible ».

A man touched down on the moon, a wall came down in Berlin, a world was connected by our own science and imagination.

And this year, in this election, she touched her finger to a screen, and cast her vote, because after 106 years in America, through the best of times and the darkest of hours, she knows how America can change.

Yes we can.

Một người đã đặt chân trên Mặt trăng, một bức tường đã sụp đổ tại Berlin , một thế giới đã liên kết lại nhờ khoa học và trí tưởng tượng của chính chúng ta

Và năm nay, trong cuộc bầu cử này, bà đã chạm ngón tay vào màn hình, và bỏ phiếu, vì sau 106 năm sống ở Mỹ, trải qua tất cả những thời tươi sáng nhất và những giờ đen tối nhất của đất nước, bà biết  Hoa Kỳ có thể thay đổi như thế nào.

Vâng, chúng ta có thể

Un homme a atterri sur la lune, un mur a été détruit à Berlin, un monde a été connecté par notre science et notre imagination. Et cette année, dans cette élection, elle a mis son doigt sur un écran, et a voté, parce qu’après 106 ans en Amérique, après les meilleures périodes et les heures les plus sombres, elle sait comment l’Amérique peut changer.

«Oui, c’est possible ».

America, we have come so far. We have seen so much. But there is so much more to do. So tonight, let us ask ourselves - if our children should live to see the next century; if my daughters should be so lucky to live as long as Ann Nixon Cooper, what change will they see? What progress will we have made? Hỡi nước Mỹ, chúng ta đã tiến rất xa. Chúng ta cũng đã nhận biết khá nhiều. Chung ta cung đã nhan biet rat nhiều. Nhưng còn rất nhiều điều phai làm. Do đó đêm nay, chúng ta tự hỏi rằng - nếu con chúng ta có sống đến thế kỷ sau, nếu các con gái của tôi được diễm phúc sống lâu như Ann Nixon Cooper, thì chúng sẽ thấy những thay đổi gì? Tiến bộ gì sẽ được ta tạo ra? Amérique, nous sommes venus jusqu’ici. Nous avons vu tellement. Mais il y a tellement plus à faire. Donc ce soir, laissez-nous nous demander – si nos enfants doivent vivre pour voir le prochain siècle ; si nos filles doivent être tellement heureuses de vivre aussi longtemps que Ann Nixon Cooper, quel changement verront-ils ? Quels progrès aurons-nous fait ?

This is our chance to answer that call. This is our moment.

This is our time, to put our people back to work and open doors of opportunity for our kids; to restore prosperity and promote the cause of peace; to reclaim the American dream and reaffirm that fundamental truth, that, out of many, we are one; that while we breathe, we hope. And where we are met with cynicism and doubts and those who tell us that we can't, we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people: Yes, we can.

Thank you. God bless you. And may God bless the United States of America.  

Đây là cơ hội để chúng ta đáp lại tiếng gọi đó. Đây là thời điểm của chúng ta.

Đây là lúc để dân ta trở về với công việc và mở cửa đón chào thời cơ cho con chúng ta, để phục hồi sự thịnh vượng và khuyến khích cho mục tiêu hòa bình, để đòi lại giấc mơ Mỹ quốc và xác định trở lại sự thật cơ bản, rằng, dù rất đông đảo, khác biệt, chúng ta vẫn là một, rằng khi nào chúng ta còn thở, chúng ta còn hy vọng. Và khi nào ta bị nhạo báng, và nghi ngờ, và có những kẻ bảo rằng ta không thể làm được, chúng ta sẽ trả  lời bằng niềm tin chính xác  vô tận đã kết tinh tinh thần của một dân tộc:  Đúng, chúng ta có thể

Cám ơn các bạn. Xin Chúa ban phước lành cho các bạn. Và xin Chúa ban phước  lành cho Hiệp chủng quốc

C’est notre chance de répondre à cet appel. C’est notre moment.

C’est notre période – remettre nos gens au travail et ouvrir les portes de l’opportunité à nos enfants ; pour restaurer la prospérité et promouvoir la cause de la paix – pour réclamer le rêve américain et rétablir la vérité fondamentale – parmi plusieurs, nous sommes un. Ceci tandis que nous respirons, nous espérons, et nous rencontrons le cynisme et le doute, et à ceux qui nous disent que nous ne pouvons pas, nous répondrons par ce credo éternel qui résume l’esprit du peuple : « Oui, c’est possible ».

Merci, que Dieu vous bénisse et puisse Dieu bénir les Etats-Unis d’Amérique.

 

            ©  http://vietsciences.free.fr  và http://vietsciences.org   Võ Thị Diệu Hằng