Ngô Tùng Châu

 
 
   

Ngô Tùng Châu là một trung thần của triều Nguyễn . Người Phù Cát (Bình Định ). Ông là môn đệ của Võ Trường Toản. Khi Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi xưng vương ở Gia Định, Ngô Tùng Châu được trông coi việc khai khẩn điền thổ cùng với 11 người khác, trong số này có Trịnh Hi Đức và Lê Quang Định. Về sau thăng đến chức Lễ Bộ Tham Tri và dạy Đông Cung Thái Tử. Năm Kỷ Mùi (1799), Ngô Tùng Châu cùng Võ Tánh trấn thủ thành Qui Nhơn. Quân Tây Sơn bên ngoài vây häm thành rất gắt, binh sĩ đã mệt mõi ,lương thực đã cạn, Võ Tánh chỉ giàn thiêu trên lầu bát giác, và nói nơi đây là chốn dung thân. Ngô Tùng Châu cười, và trong ngày 27 tháng 5 năm Tân Dậu (tức là ngày 7 tháng 7 năm 1801) ông dùng thuốc độc tự vận, còn Võ Tánh thì tự thiêu để giữ trọn danh tiết cûa một công thần.