Lê Uy Mục

 
 
 

Lê Uy Mục (1505-1509)

Niên Hiệu: Đoan Khánh

Vua Uy Mục, có tên huý  là Tuấn và tên huý khác là Huyên là con vua Hiến Tông được em là Lê Túc Tông truyền ngôi cho. Vua Uy Mục ăn chơi vô độ, tàn bạo giết hại nhiều người vô tội. Quyền hành trong triều rơi vào tay họ ngoại của Uy Mục đều chuyên cậy quyền thế, dìm hãm thần liêu, có khi vì tự ý mà giết hại sinh dân, có khi dùng ngón kín mà yêu sách tiền của; phàm súc vật hoa mầu của nhân dân  đều cướp cả; nhà dân ai có đồ vật  lạ quý đều đánh dấu chữ vào để lấy. Uy Mục còn ra lệnh cho giết hết những người Chiêm bị bắt làm gia nô trong các điền trang của các thế gia, công thần.

Sự tàn bạo quá đáng của Uy Mục đã gây nên một làn sóng bất bình trong dân chúng và trong hàng ngũ quan lại, dòng dõi họ Lê. Tháng 12 năm Kỷ Tỵ (1509)  Uy Mục bị những người nổi dậy do Giản Tu Công Oanh cầm đầu ( vua Lê Tương Dực sau này) bức tử chết, ở ngôi được 5 năm được 22 tuổi.