Thành Thái

Nguyễn Tấn Lộc

 

Thành Thái (1879 - 1954)

 

Niên hiệu

Thành Thái

Năm sanh, năm mất

1879-1954

Giai đoạn trị v́

1889-1907

Miếu hiệu

Hoài Trạch Công Hoàng Đế

Tên Húy

Nguyễn Phúc Chiêu, Nguyễn Phúc Bửu Lân

Con vua Đồng Khánh mới 3 tuổi nên không nối ngôi được. Triều đ́nh Huế và Khâm sứ Rheinart đă đồng ư đưa Bửu Lân là con của vua Dục Đức lên ngôi lấy hiệu là Thành Thái ngày 2-2-1889 (lúc đó mới vừa 10 tuổi đang bị giam trong ngục với mẹ -sách TTK). Sách nói vua Thành Thái là người cầu tiến, yêu nước và chống Pháp. Nhà vua muốn áp dụng các công cuộc cải cách quốc gia (chính nhà Vua đă hớt tóc ngắn, biết lái xuồng máy và xe hơi). Nhưng trước các ư tưởng cấp tiến của nhà Vua, người Pháp lo ngại t́m cách ngăn trở. Để che mắt, Vua thành Thái giả hành động như một kẻ điên rồ. Năm 1907, Pháp biết Vua t́m cách chống Pháp nên vu khống là Vua bị điên rồi truất phế Vua Thành Thái đem giữ tại Vũng Tàu và đến năm 1919 th́ đem sang an trí tại đảo La Réunion bên Phi Châu (đi cùng một lúc với vua Duy Tân sau nầy).

Bị giam cầm nơi quê người măi đến tháng 5 năm 1947 (sau khi vua Duy Tân mất) cựu hoàng Thành Thái mới được cho về Việt Nam và quản thúc tại Sàigon cho đến 24-3-1954 là ngày vua mất, thọ 76 tuổi.