Dân tộc thiểu số Việt Nam

Huyền Trân                

 

Người Việt Nam (còn gọi là người Kinh) chiếm 90% tổng số dân số. Nước Việt Nam  rất phức tạp về dân số và về ngôn ngữ: nước ta có 54 dân tộc thượng du (miền núi). Ta phân biệt được họ nhờ trang phục và độ cao nơi sinh sống

Áo đàn bà Nùng Áo đàn bà Yao      Nhà

Miền Bắc Việt Nam, người Thái chiếm những triền dốc đầu tiên của núi, rồi cao hơn là người Mán (giữa độ cao 300-800 m ). Cao trên 900m ta thấy dân tộc Mèo.

Trong lúc dân tộc thiểu số miền Trung, họ luôn  chiếm các cao nguyên.

 

 

 1. Người Ba Na ( Bahnar )
 2. Người Bố Y
 3. Người Brâu ( Brau )
 4. Người Bru-Vân Kiều
 5. Người Chàm
 6. Người Chu Ru
 7. Người Cho Ro
 8. Người Chut
 9. Người Co
 10. Người Cống
 11. Người Co Ho 
 12. Người Co Lao
 13. Người Co Tu
 14. Người Dào (Les Yao)
 15. Người Ê Dê (Eddé Radhé )
 16. Người Giáy
 17. Người Gia Rai ( Jorai )
 18. Người Gié Triêng ( Jeh )
 19. Người Hà Nhi ( Hani )
 20. Người Hmong (hay người Mèo, les Miao)
 21. Người Hoa ( người Hán ,  người Trung hoa )
 22. Người Hrê ( Sré )
 23. Người Kha'ng
 24. Người Khmers
 25. Người Kmu
 26. Người La Chi
 27. Người La Ha
 28. Người La Hủ ( La Hu )
 29. Người Lào
 30. Người Lô Lô
 31. Người Lư
 32. Người Ma.
 33. Người Máng
 34. Người Mnông
 35. Người Mường
 36. Người Nga'i
 37. Người Nùng
 38. Người Ơ Du
 39. Người Pà Thẻn
 40. Người Phù Lá ( Phu La )
 41. Người Pu Péo
 42. Người Ra Glai
 43. Người Rơ Mam
 44. Người Sán Chay
 45. Người Sán Dìu ( Man )
 46. Người Si La
 47. Người Tày
 48. Người Tà Ôi ( Paco )
 49. Người Tha'i
 50. Người Th
 51. Người Việt
 52. Người Xinh Mun
 53. Người Xơ Dang ( Sédang )
 54. Người Xtiêng
 55.  

Nguồn http://www.limsi.fr/Recherche/CIG/icons/