Khảo cứu ngữ  âm Việt Nam

Lê Tang  Hồ                            ngày 07 tháng 05 năm 2004           
 
 

 

Bài khảo cứu về  ngữ  âm Việt Nam của  giáo sư Lê Tang  Hồ đã được đăng trong  báo Hướng  Việt (số 11, năm 1999), thiếu phần sách tham khảo, có thể sẽ được bổ túc sau

BBT

Phần Ia:  Phân tích ngữ âm Việt Nam

I- 1-Tìm hiểu một vài danh từ  ngữ  âm thông dụng

    2- Các  yếu tố cấu tạo ngữ âm

    3- Vấn đề chọn lựa giọng tiêu biểu

         a- Khía cạnh tự nhiên

         b- Khía cạnh  tiến bộ

        c- Tiếng Việt hải ngoại

Trang tiếp theo