KINH DỊCH, SẢN PHẨM SÁNG TẠO CỦA NỀN VĂN HIẾN ÂU LẠC

Trần Quang Bình

Chương 10. Khả năng tiên đoán.

 

ý kiến của bạn

Chương 10.

Một thuyết khoa học cần có khả năng tiên đoán.

Qua tất cả những lý luận đã được viết trong các chương trên, chúng tôi đã hoàn thành chứng minh Kinh Dịch là sản phẩm của người Việt cổ. Quá trình chứng minh của chúng tôi thực ra chỉ mới đề cập đến khía cạnh số và khía cạnh âm (tức Âm Dương của người Trung Hoa còn Nòng Nọc của người Việt). Còn khía cạnh hình của nọc  và nòng  thì chưa hề được nhắc đến. Vậy chúng ta có thể dùng khía cạnh hình này để tiên đoán. Nếu những điều tiên đoán này trùng với thực tế thì chúng ta nhận được bức tranh lịch sử chân thật.

Ở đây, chúng tôi hoàn toàn chưa muốn đề cập đến thuyết kinh Dịch đúng do người Việt cổ làm với nền tảng là Hậu Thiên Bát Quái Âu Lạc có khả năng tiên tri không. Vấn đề này, chúng tôi nghĩ không thuộc lĩnh vực nghiên cứu của chúng tôi và vượt tầm hiểu biết của chúng tôi. Chúng tôi chỉ đề cập đến thuyết của chúng tôi để giải mã các di sản văn hoá đặc biệt là trống đồng: Kinh Dịch-dựa trên nền tảng lưỡng thể Nòng và Nọc với âm là nòng và noc, số 0 và 1, hình  và . Từ đây, chúng tôi chứng minh tính đúng đắn của vài kết luận dính dáng đến khía cạnh hình.