Phụ lục 1

Kết quả đối xứng của F1,8:

 

1            CanDoaLy ChaKhoCaaKhaTon

 1            4(2)          T2-1TR1-1TR2  1234

 2            4(2)          T2-2TR2       1234

 3            4(2)          T2-4TR2       01122334

 4            4(2)          T2-4TR2       01122334

 5            4(2)          T2-2TR2       1234

 6            4(2)          T2-1TR1-1TR2  1234

 7            4(2)          T1-8TR2       0415263701122334

 8            4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 9            2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 10           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 11           4(2)          T2-2TR2       0123

 12           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 13           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 14           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 15           4(2)          T2-2TR2       0123

 16           4(1)2(2)      T2-2TR2       0426

 17           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 18           4(2)          T2-2TR2       1537

 19           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 20           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 21           4(1)2(2)      T2-2TR2       1537

 22           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 23           4(2)          T2-2TR2       0426

 24           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 25           4(2)          T2-2TR2       1234

 26           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 27           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 28           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 29           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 30           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 31           4(2)          T2-2TR2       1234

 32           2(1)2(3)      T2           

 33           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       3715

 34           1(2)1(6)      T1(6)        

 35           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       0426

 36           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 37           2(1)2(3)      T2           

 38           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 39           1(2)1(6)      T1(6)        

 40           2(1)2(3)      T2            

 41           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       0426

 42           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       3715

 43           1(2)1(6)      T1(6)        

 44           2(1)2(3)      T2           

 45           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 46           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 47           1(2)1(6)      T1(6)        

 88  7  7  7  7  7  23  7  23

47  1  2  0  8  0  0

Truc 42:  2  2  2  2  5  9  5  9

Truc 24:  0  0  0  0  0  12  0  12

Truc 4122:  1  1  1  1  2  2  2  2

Truc 2123:  2  2  2  2  0  0  0  0

Truc 1216:  2  2  2  2  0  0  0  0

 2            CanDoaLy TonKhoCaaKhaCha

 1            4(2)          T2-4TR2       01122334

 2            4(2)          T2-2TR2       0123

 3            4(2)          T2-1TR1-1TR2  0123

 4            4(2)          T2-1TR1-1TR2  0123

 5            4(2)          T2-2TR2       0123

 6            4(2)          T2-4TR2       01122334

 7            4(2)          T1-8TR2       0415263701122334

 8            4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 9            2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 10           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 11           4(2)          T2-2TR2       0123

 12           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 13           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 14           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 15           4(2)          T2-2TR2       0123

 16           4(1)2(2)      T2-2TR2       0426

 17           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 18           4(2)          T2-2TR2       1537

 19           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 20           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 21           4(1)2(2)      T2-2TR2       1537

 22           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 23           4(2)          T2-2TR2       0426

 24           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 25           4(2)          T2-2TR2       1234

 26           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 27           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 28           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 29           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 30           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 31           4(2)          T2-2TR2       1234

 32           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 33           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       3715

 34           1(2)1(6)      T1(6)        

 35           1(2)1(6)      T1(6)        

 36           2(1)2(3)      T2           

 37           2(1)2(3)      T2           

 38           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 39           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       2604

 40           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 41           1(2)1(6)      T1(6)        

 42           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       3715

 43           1(2)1(6)      T1(6)        

 44           2(1)2(3)      T2           

 45           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 46           2(1)2(3)      T2           

 47           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       2604

 88  7  7  7  7  23  7  23  7

47  1  2  0  8  0  0

Truc 42:  2  2  2  2  9  5  9  5

Truc 24:  0  0  0  0  12  0  12  0

Truc 4122:  1  1  1  1  2  2  2  2

Truc 2123:  2  2  2  2  0  0  0  0

Truc 1216:  2  2  2  2  0  0  0  0

 3            CanDoaKhaChaKhoCaaLy Ton

 1            4(2)          T2-4TR2       01122334

 2            4(2)          T2-2TR2       0123

 3            4(2)          T2-1TR1-1TR2  0123

 4            4(2)          T2-1TR1-1TR2  0123

 5            4(2)          T2-2TR2       0123

 6            4(2)          T2-4TR2       01122334

 7            4(2)          T1-8TR2       0415263701122334

 8            4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 9            2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 10           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 11           4(2)          T2-2TR2       0123

 12           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 13           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 14           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 15           4(2)          T2-2TR2       0123

 16           4(1)2(2)      T2-2TR2       0426

 17           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 18           4(2)          T2-2TR2       1537

 19           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 20           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 21           4(1)2(2)      T2-2TR2       1537

 22           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 23           4(2)          T2-2TR2       0426

 24           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 25           4(2)          T2-2TR2       1234

 26           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 27           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 28           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 29           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 30           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 31           4(2)          T2-2TR2       1234

 32           2(1)2(3)      T2           

 33           1(2)1(6)      T1(6)        

 34           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       1537

 35           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       0426

 36           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 37           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 38           2(1)2(3)      T2           

 39           1(2)1(6)      T1(6)        

 40           2(1)2(3)      T2            

 41           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       0426

 42           1(2)1(6)      T1(6)        

 43           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       1537

 44           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 45           2(1)2(3)      T2            

 46           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 47           1(2)1(6)      T1(6)        

 88  7  7  7  7  23  7  23  7

47  1  2  0  8  0  0

Truc 42:  2  2  2  2  9  5  9  5

Truc 24:  0  0  0  0  12  0  12  0

Truc 4122:  1  1  1  1  2  2  2  2

Truc 2123:  2  2  2  2  0  0  0  0

Truc 1216:  2  2  2  2  0  0  0  0

 4            CanDoaKhaTonKhoCaaLy Cha

 1            4(2)          T2-1TR1-1TR2  1234

 2            4(2)          T2-2TR2       1234

 3            4(2)          T2-4TR2       01122334

 4            4(2)          T2-4TR2       01122334

 5            4(2)          T2-2TR2       1234

 6            4(2)          T2-1TR1-1TR2  1234

 7            4(2)          T1-8TR2       0415263701122334

 8            4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 9            2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 10           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 11           4(2)          T2-2TR2       0123

 12           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 13           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 14           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 15           4(2)          T2-2TR2       0123

 16           4(1)2(2)      T2-2TR2       0426

 17           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 18           4(2)          T2-2TR2       1537

 19           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 20           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 21           4(1)2(2)      T2-2TR2       1537

 22           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 23           4(2)          T2-2TR2       0426

 24           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 25           4(2)          T2-2TR2       1234

 26           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 27           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 28           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 29           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 30           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 31           4(2)          T2-2TR2       1234

 32           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 33           1(2)1(6)      T1(6)        

 34           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       1537

 35           1(2)1(6)      T1(6)        

 36           2(1)2(3)      T2           

 37           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 38           2(1)2(3)      T2           

 39           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       2604

 40           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 41           1(2)1(6)      T1(6)        

 42           1(2)1(6)      T1(6)        

 43           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       1537

 44           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 45           2(1)2(3)      T2           

 46           2(1)2(3)      T2           

 47           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       2604

 88  7  7  7  7  7  23  7  23

47  1  2  0  8  0  0

Truc 42:  2  2  2  2  5  9  5  9

Truc 24:  0  0  0  0  0  12  0  12

Truc 4122:  1  1  1  1  2  2  2  2

Truc 2123:  2  2  2  2  0  0  0  0

Truc 1216:  2  2  2  2  0  0  0  0

 5            CanCaaLy ChaKhoDoaKhaTon

 1            4(2)          T2-4TR2       01122334

 2            4(2)          T2-2TR2       0123

 3            4(2)          T2-1TR1-1TR2  0123

 4            4(2)          T2-1TR1-1TR2  0123

 5            4(2)          T2-2TR2       0123

 6            4(2)          T2-4TR2       01122334

 7            4(2)          T1-8TR2       0415263701122334

 8            4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 9            2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 10           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 11           4(2)          T2-2TR2       0123

 12           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 13           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 14           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 15           4(2)          T2-2TR2       0123

 16           4(1)2(2)      T2-2TR2       0426

 17           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 18           4(2)          T2-2TR2       1537

 19           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 20           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 21           4(1)2(2)      T2-2TR2       1537

 22           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 23           4(2)          T2-2TR2       0426

 24           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 25           4(2)          T2-2TR2       1234

 26           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 27           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 28           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 29           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 30           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 31           4(2)          T2-2TR2       1234

 32           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 33           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       3715

 34           1(2)1(6)      T1(6)        

 35           1(2)1(6)      T1(6)        

 36           2(1)2(3)      T2           

 37           2(1)2(3)      T2           

 38           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 39           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       2604

 40           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 41           1(2)1(6)      T1(6)        

 42           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       3715

 43           1(2)1(6)      T1(6)        

 44           2(1)2(3)      T2           

 45           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 46           2(1)2(3)      T2           

 47           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       2604

 88  7  7  7  7  23  7  23  7

47  1  2  0  8  0  0

Truc 42:  2  2  2  2  9  5  9  5

Truc 24:  0  0  0  0  12  0  12  0

Truc 4122:  1  1  1  1  2  2  2  2

Truc 2123:  2  2  2  2  0  0  0  0

Truc 1216:  2  2  2  2  0  0  0  0

 6            CanCaaLy TonKhoDoaKhaCha

 1            4(2)          T2-1TR1-1TR2  1234

 2            4(2)          T2-2TR2       1234

 3            4(2)          T2-4TR2       01122334

 4            4(2)          T2-4TR2       01122334

 5            4(2)          T2-2TR2       1234

 6            4(2)          T2-1TR1-1TR2  1234

 7            4(2)          T1-8TR2       0415263701122334

 8            4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 9            2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 10           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 11           4(2)          T2-2TR2       0123

 12           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 13           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 14           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 15           4(2)          T2-2TR2       0123

 16           4(1)2(2)      T2-2TR2       0426

 17           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 18           4(2)          T2-2TR2       1537

 19           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 20           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 21           4(1)2(2)      T2-2TR2       1537

 22           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 23           4(2)          T2-2TR2       0426

 24           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 25           4(2)          T2-2TR2       1234

 26           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 27           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 28           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 29           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 30           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 31           4(2)          T2-2TR2       1234

 32           2(1)2(3)      T2           

 33           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       3715

 34           1(2)1(6)      T1(6)        

 35           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       0426

 36           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 37           2(1)2(3)      T2           

 38           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 39           1(2)1(6)      T1(6)        

 40           2(1)2(3)      T2           

 41           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       0426

 42           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       3715

 43           1(2)1(6)      T1(6)        

 44           2(1)2(3)      T2           

 45           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 46           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 47           1(2)1(6)      T1(6)        

 88  7  7  7  7  7  23  7  23

47  1  2  0  8  0  0

Truc 42:  2  2  2  2  5  9  5  9

Truc 24:  0  0  0  0  0  12  0  12

Truc 4122:  1  1  1  1  2  2  2  2

Truc 2123:  2  2  2  2  0  0  0  0

Truc 1216:  2  2  2  2  0  0  0  0

 7            CanCaaKhaChaKhoDoaLy Ton

 1            4(2)          T2-1TR1-1TR2  1234

 2            4(2)          T2-2TR2       1234

 3            4(2)          T2-4TR2       01122334

 4            4(2)          T2-4TR2       01122334

 5            4(2)          T2-2TR2       1234

 6            4(2)          T2-1TR1-1TR2  1234

 7            4(2)          T1-8TR2       0415263701122334

 8            4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 9            2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 10           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 11           4(2)          T2-2TR2       0123

 12           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 13           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 14           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 15           4(2)          T2-2TR2       0123

 16           4(1)2(2)      T2-2TR2       0426

 17           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 18           4(2)          T2-2TR2       1537

 19           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 20           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 21           4(1)2(2)      T2-2TR2       1537

 22           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 23           4(2)          T2-2TR2       0426

 24           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 25           4(2)          T2-2TR2       1234

 26           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 27           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 28           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 29           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 30           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 31           4(2)          T2-2TR2       1234

 32           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 33           1(2)1(6)      T1(6)        

 34           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       1537

 35           1(2)1(6)      T1(6)        

 36           2(1)2(3)      T2           

 37           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 38           2(1)2(3)      T2           

 39           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       2604

 40           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 41           1(2)1(6)      T1(6)        

 42           1(2)1(6)      T1(6)        

 43           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       1537

 44           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 45           2(1)2(3)      T2            

 46           2(1)2(3)      T2           

 47           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       2604

 88  7  7  7  7  7  23  7  23

47  1  2  0  8  0  0

Truc 42:  2  2  2  2  5  9  5  9

Truc 24:  0  0  0  0  0  12  0  12

Truc 4122:  1  1  1  1  2  2  2  2

Truc 2123:  2  2  2  2  0  0  0  0

Truc 1216:  2  2  2  2  0  0  0  0

 8            CanCaaKhaTonKhoDoaLy Cha

 1            4(2)          T2-4TR2       01122334

 2            4(2)          T2-2TR2       0123

 3            4(2)          T2-1TR1-1TR2  0123

 4            4(2)          T2-1TR1-1TR2  0123

 5            4(2)          T2-2TR2       0123

 6            4(2)          T2-4TR2       01122334

 7            4(2)          T1-8TR2       0415263701122334

 8            4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 9            2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 10           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 11           4(2)          T2-2TR2       0123

 12           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 13           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 14           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 15           4(2)          T2-2TR2       0123

 16           4(1)2(2)      T2-2TR2       0426

 17           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 18           4(2)          T2-2TR2       1537

 19           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 20           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 21           4(1)2(2)      T2-2TR2       1537

 22           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 23           4(2)          T2-2TR2       0426

 24           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 25           4(2)          T2-2TR2       1234

 26           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 27           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 28           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 29           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 30           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 31           4(2)          T2-2TR2       1234

 32           2(1)2(3)      T2           

 33           1(2)1(6)      T1(6)        

 34           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       1537

 35           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       0426

 36           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 37           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 38           2(1)2(3)      T2           

 39           1(2)1(6)      T1(6)        

 40           2(1)2(3)      T2           

 41           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       0426

 42           1(2)1(6)      T1(6)        

 43           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       1537

 44           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 45           2(1)2(3)      T2           

 46           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 47           1(2)1(6)      T1(6)        

 88  7  7  7  7  23  7  23  7

47  1  2  0  8  0  0

Truc 42:  2  2  2  2  9  5  9  5

Truc 24:  0  0  0  0  12  0  12  0

Truc 4122:  1  1  1  1  2  2  2  2

Truc 2123:  2  2  2  2  0  0  0  0

Truc 1216:  2  2  2  2  0  0  0  0

 9            CanDoaChaLy KhoCaaTonKha

 1            4(2)          T2-2TR2       1234

 2            4(2)          T2-1TR1-1TR2  1234

 3            4(2)          T2-4TR2       01122334

 4            4(2)          T2-4TR2       01122334

 5            4(2)          T2-1TR1-1TR2  1234

 6            4(2)          T2-2TR2       1234

 7            4(2)          T1-8TR2       0415263701122334

 8            4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 9            2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 10           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 11           4(2)          T2-2TR2       0123

 12           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 13           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 14           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 15           4(2)          T2-2TR2       0123

 16           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 17           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 18           4(2)          T2-2TR2       1234

 19           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 20           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 21           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 22           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 23           4(2)          T2-2TR2       1234

 24           4(1)2(2)      T2-2TR2       0426

 25           4(2)          T2-2TR2       1537

 26           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 27           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 28           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 29           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 30           4(1)2(2)      T2-2TR2       1537

 31           4(2)          T2-2TR2       0426

 32           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 33           1(2)1(6)      T1(6)        

 34           1(2)1(6)      T1(6)        

 35           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       1537

 36           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 37           2(1)2(3)      T2           

 38           2(1)2(3)      T2           

 39           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       2604

 40           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 41           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       1537

 42           1(2)1(6)      T1(6)        

 43           1(2)1(6)      T1(6)        

 44           2(1)2(3)      T2           

 45           2(1)2(3)      T2            

 46           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 47           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       2604

 88  7  7  7  7  7  23  7  23

47  1  2  0  8  0  0

Truc 42:  2  2  2  2  5  9  5  9

Truc 24:  0  0  0  0  0  12  0  12

Truc 4122:  1  1  1  1  2  2  2  2

Truc 2123:  2  2  2  2  0  0  0  0

Truc 1216:  2  2  2  2  0  0  0  0

 10           CanDoaTonLy KhoCaaChaKha

 1            4(2)          T2-2TR2       0123

 2            4(2)          T2-4TR2       01122334

 3            4(2)          T2-1TR1-1TR2  0123

 4            4(2)          T2-1TR1-1TR2  0123

 5            4(2)          T2-4TR2       01122334

 6            4(2)          T2-2TR2       0123

 7            4(2)          T1-8TR2       0415263701122334

 8            4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 9            2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 10           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 11           4(2)          T2-2TR2       0123

 12           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 13           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 14           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 15           4(2)          T2-2TR2       0123

 16           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 17           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 18           4(2)          T2-2TR2       1234

 19           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 20           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 21           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 22           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 23           4(2)          T2-2TR2       1234

 24           4(1)2(2)      T2-2TR2       0426

 25           4(2)          T2-2TR2       1537

 26           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 27           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 28           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 29           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 30           4(1)2(2)      T2-2TR2       1537

 31           4(2)          T2-2TR2       0426

 32           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 33           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       3715

 34           1(2)1(6)      T1(6)        

 35           1(2)1(6)      T1(6)        

 36           2(1)2(3)      T2           

 37           2(1)2(3)      T2            

 38           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 39           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       2604

 40           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 41           1(2)1(6)      T1(6)        

 42           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       3715

 43           1(2)1(6)      T1(6)        

 44           2(1)2(3)      T2           

 45           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 46           2(1)2(3)      T2           

 47           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       2604

 88  7  7  7  7  23  7  23  7

47  1  2  0  8  0  0

Truc 42:  2  2  2  2  9  5  9  5

Truc 24:  0  0  0  0  12  0  12  0

Truc 4122:  1  1  1  1  2  2  2  2

Truc 2123:  2  2  2  2  0  0  0  0

Truc 1216:  2  2  2  2  0  0  0  0

 11           CanDoaChaKhaKhoCaaTonLy

 1            4(2)          T2-2TR2       0123

 2            4(2)          T2-4TR2       01122334

 3            4(2)          T2-1TR1-1TR2  0123

 4            4(2)          T2-1TR1-1TR2  0123

 5            4(2)          T2-4TR2       01122334

 6            4(2)          T2-2TR2       0123

 7            4(2)          T1-8TR2       0415263701122334

 8            4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 9            2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 10           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 11           4(2)          T2-2TR2       0123

 12           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 13           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 14           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 15           4(2)          T2-2TR2       0123

 16           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 17           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 18           4(2)          T2-2TR2       1234

 19           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 20           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 21           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 22           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 23           4(2)          T2-2TR2       1234

 24           4(1)2(2)      T2-2TR2       0426

 25           4(2)          T2-2TR2       1537

 26           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 27           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 28           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 29           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 30           4(1)2(2)      T2-2TR2       1537

 31           4(2)          T2-2TR2       0426

 32           2(1)2(3)      T2           

 33           1(2)1(6)      T1(6)        

 34           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       0426

 35           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       1537

 36           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 37           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 38           2(1)2(3)      T2           

 39           1(2)1(6)      T1(6)        

 40           2(1)2(3)      T2           

 41           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       1537

 42           1(2)1(6)      T1(6)        

 43           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       0426

 44           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 45           2(1)2(3)      T2           

 46           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 47           1(2)1(6)      T1(6)        

 88  7  7  7  7  23  7  23  7

47  1  2  0  8  0  0

Truc 42:  2  2  2  2  9  5  9  5

Truc 24:  0  0  0  0  12  0  12  0

Truc 4122:  1  1  1  1  2  2  2  2

Truc 2123:  2  2  2  2  0  0  0  0

Truc 1216:  2  2  2  2  0  0  0  0

 12           CanDoaTonKhaKhoCaaChaLy

 1            4(2)          T2-2TR2       1234

 2            4(2)          T2-1TR1-1TR2  1234

 3            4(2)          T2-4TR2       01122334

 4            4(2)          T2-4TR2       01122334

 5            4(2)          T2-1TR1-1TR2  1234

 6            4(2)          T2-2TR2       1234

 7            4(2)          T1-8TR2       0415263701122334

 8            4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 9            2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 10           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 11           4(2)          T2-2TR2       0123

 12           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 13           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 14           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 15           4(2)          T2-2TR2       0123

 16           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 17           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 18           4(2)          T2-2TR2       1234

 19           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 20           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 21           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 22           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 23           4(2)          T2-2TR2       1234

 24           4(1)2(2)      T2-2TR2       0426

 25           4(2)          T2-2TR2       1537

 26           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 27           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 28           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 29           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 30           4(1)2(2)      T2-2TR2       1537

 31           4(2)          T2-2TR2       0426

 32           2(1)2(3)      T2           

 33           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       3715

 34           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       0426

 35           1(2)1(6)      T1(6)        

 36           2(1)2(3)      T2           

 37           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 38           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 39           1(2)1(6)      T1(6)        

 40           2(1)2(3)      T2           

 41           1(2)1(6)      T1(6)        

 42           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       3715

 43           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       0426

 44           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 45           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 46           2(1)2(3)      T2           

 47           1(2)1(6)      T1(6)        

 88  7  7  7  7  7  23  7  23

47  1  2  0  8  0  0

Truc 42:  2  2  2  2  5  9  5  9

Truc 24:  0  0  0  0  0  12  0  12

Truc 4122:  1  1  1  1  2  2  2  2

Truc 2123:  2  2  2  2  0  0  0  0

Truc 1216:  2  2  2  2  0  0  0  0

 13           CanCaaChaLy KhoDoaTonKha

 1            4(2)          T2-2TR2       0123

 2            4(2)          T2-4TR2       01122334

 3            4(2)          T2-1TR1-1TR2  0123

 4            4(2)          T2-1TR1-1TR2  0123

 5            4(2)          T2-4TR2       01122334

 6            4(2)          T2-2TR2       0123

 7            4(2)          T1-8TR2       0415263701122334

 8            4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 9            2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 10           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 11           4(2)          T2-2TR2       0123

 12           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 13           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 14           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 15           4(2)          T2-2TR2       0123

 16           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 17           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 18           4(2)          T2-2TR2       1234

 19           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 20           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 21           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 22           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 23           4(2)          T2-2TR2       1234

 24           4(1)2(2)      T2-2TR2       0426

 25           4(2)          T2-2TR2       1537

 26           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 27           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 28           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 29           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 30           4(1)2(2)      T2-2TR2       1537

 31           4(2)          T2-2TR2       0426

 32           2(1)2(3)      T2           

 33           1(2)1(6)      T1(6)        

 34           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       0426

 35           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       1537

 36           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 37           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 38           2(1)2(3)      T2           

 39           1(2)1(6)      T1(6)        

 40           2(1)2(3)      T2           

 41           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       1537

 42           1(2)1(6)      T1(6)        

 43           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       0426

 44           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 45           2(1)2(3)      T2           

 46           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 47           1(2)1(6)      T1(6)        

 88  7  7  7  7  23  7  23  7

47  1  2  0  8  0  0

Truc 42:  2  2  2  2  9  5  9  5

Truc 24:  0  0  0  0  12  0  12  0

Truc 4122:  1  1  1  1  2  2  2  2

Truc 2123:  2  2  2  2  0  0  0  0

Truc 1216:  2  2  2  2  0  0  0  0

 14           CanCaaTonLy KhoDoaChaKha

 1            4(2)          T2-2TR2       1234

 2            4(2)          T2-1TR1-1TR2  1234

 3            4(2)          T2-4TR2       01122334

 4            4(2)          T2-4TR2       01122334

 5            4(2)          T2-1TR1-1TR2  1234

 6            4(2)          T2-2TR2       1234

 7            4(2)          T1-8TR2       0415263701122334

 8            4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 9            2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 10           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 11           4(2)          T2-2TR2       0123

 12           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 13           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 14           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 15           4(2)          T2-2TR2       0123

 16           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 17           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 18           4(2)          T2-2TR2       1234

 19           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 20           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 21           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 22           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 23           4(2)          T2-2TR2       1234

 24           4(1)2(2)      T2-2TR2       0426

 25           4(2)          T2-2TR2       1537

 26           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 27           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 28           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 29           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 30           4(1)2(2)      T2-2TR2       1537

 31           4(2)          T2-2TR2       0426

 32           2(1)2(3)      T2           

 33           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       3715

 34           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       0426

 35           1(2)1(6)      T1(6)        

 36           2(1)2(3)      T2           

 37           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 38           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 39           1(2)1(6)      T1(6)        

 40           2(1)2(3)      T2           

 41           1(2)1(6)      T1(6)        

 42           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       3715

 43           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       0426

 44           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 45           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 46           2(1)2(3)      T2           

 47           1(2)1(6)      T1(6)         

 88  7  7  7  7  7  23  7  23

47  1  2  0  8  0  0

Truc 42:  2  2  2  2  5  9  5  9

Truc 24:  0  0  0  0  0  12  0  12

Truc 4122:  1  1  1  1  2  2  2  2

Truc 2123:  2  2  2  2  0  0  0  0

Truc 1216:  2  2  2  2  0  0  0  0

 15           CanCaaChaKhaKhoDoaTonLy

 1            4(2)          T2-2TR2       1234

 2            4(2)          T2-1TR1-1TR2  1234

 3            4(2)          T2-4TR2       01122334

 4            4(2)          T2-4TR2       01122334

 5            4(2)          T2-1TR1-1TR2  1234

 6            4(2)          T2-2TR2       1234

 7            4(2)          T1-8TR2       0415263701122334

 8            4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 9            2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 10           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 11           4(2)          T2-2TR2       0123

 12           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 13           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 14           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 15           4(2)          T2-2TR2       0123

 16           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 17           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 18           4(2)          T2-2TR2       1234

 19           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 20           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 21           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 22           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 23           4(2)          T2-2TR2       1234

 24           4(1)2(2)      T2-2TR2       0426

 25           4(2)          T2-2TR2       1537

 26           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 27           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 28           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 29           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 30           4(1)2(2)      T2-2TR2       1537

 31           4(2)          T2-2TR2       0426

 32           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 33           1(2)1(6)      T1(6)        

 34           1(2)1(6)      T1(6)         

 35           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       1537

 36           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 37           2(1)2(3)      T2           

 38           2(1)2(3)      T2           

 39           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       2604

 40           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 41           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       1537

 42           1(2)1(6)      T1(6)        

 43           1(2)1(6)      T1(6)        

 44           2(1)2(3)      T2           

 45           2(1)2(3)      T2           

 46           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 47           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       2604

 88  7  7  7  7  7  23  7  23

47  1  2  0  8  0  0

Truc 42:  2  2  2  2  5  9  5  9

Truc 24:  0  0  0  0  0  12  0  12

Truc 4122:  1  1  1  1  2  2  2  2

Truc 2123:  2  2  2  2  0  0  0  0

Truc 1216:  2  2  2  2  0  0  0  0

 16           CanCaaTonKhaKhoDoaChaLy

 1            4(2)          T2-2TR2       0123

 2            4(2)          T2-4TR2       01122334

 3            4(2)          T2-1TR1-1TR2  0123

 4            4(2)          T2-1TR1-1TR2  0123

 5            4(2)          T2-4TR2       01122334

 6            4(2)          T2-2TR2       0123

 7            4(2)          T1-8TR2       0415263701122334

 8            4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 9            2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 10           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 11           4(2)          T2-2TR2       0123

 12           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 13           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 14           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 15           4(2)          T2-2TR2       0123

 16           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 17           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 18           4(2)          T2-2TR2       1234

 19           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 20           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 21           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 22           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 23           4(2)          T2-2TR2       1234

 24           4(1)2(2)      T2-2TR2       0426

 25           4(2)          T2-2TR2       1537

 26           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 27           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 28           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 29           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 30           4(1)2(2)      T2-2TR2       1537

 31           4(2)          T2-2TR2       0426

 32           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 33           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       3715

 34           1(2)1(6)      T1(6)        

 35           1(2)1(6)      T1(6)        

 36           2(1)2(3)      T2           

 37           2(1)2(3)      T2           

 38           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 39           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       2604

 40           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 41           1(2)1(6)      T1(6)        

 42           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       3715

 43           1(2)1(6)      T1(6)        

 44           2(1)2(3)      T2           

 45           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 46           2(1)2(3)      T2           

 47           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       2604

 88  7  7  7  7  23  7  23  7

47  1  2  0  8  0  0

Truc 42:  2  2  2  2  9  5  9  5

Truc 24:  0  0  0  0  12  0  12  0

Truc 4122:  1  1  1  1  2  2  2  2

Truc 2123:  2  2  2  2  0  0  0  0

Truc 1216:  2  2  2  2  0  0  0  0

 17           CanLy DoaChaKhoKhaCaaTon

 1            4(2)          T2-1TR1-1TR2  1234

 2            4(2)          T2-4TR2       01122334

 3            4(2)          T2-2TR2       1234

 4            4(2)          T2-2TR2       1234

 5            4(2)          T2-4TR2       01122334

 6            4(2)          T2-1TR1-1TR2  1234

 7            4(2)          T1-8TR2       0415263701122334

 8            4(1)2(2)      T2-2TR2       0426

 9            2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 10           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 11           4(2)          T2-2TR2       1537

 12           4(1)2(2)      T2-2TR2       1537

 13           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 14           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 15           4(2)          T2-2TR2       0426

 16           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 17           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 18           4(2)          T2-2TR2       0123

 19           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 20           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 21           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 22           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 23           4(2)          T2-2TR2       0123

 24           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 25           4(2)          T2-2TR2       1234

 26           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 27           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 28           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 29           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 30           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 31           4(2)          T2-2TR2       1234

 32           2(1)2(3)      T2           

 33           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       0426

 34           1(2)1(6)      T1(6)        

 35           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       3715

 36           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 37           2(1)2(3)      T2           

 38           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 39           1(2)1(6)      T1(6)         

 40           2(1)2(3)      T2           

 41           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       3715

 42           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       0426

 43           1(2)1(6)      T1(6)        

 44           2(1)2(3)      T2            

 45           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 46           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 47           1(2)1(6)      T1(6)        

 88  7  7  7  7  7  23  7  23

47  1  2  0  8  0  0

Truc 42:  2  2  2  2  5  9  5  9

Truc 24:  0  0  0  0  0  12  0  12

Truc 4122:  1  1  1  1  2  2  2  2

Truc 2123:  2  2  2  2  0  0  0  0

Truc 1216:  2  2  2  2  0  0  0  0

 18           CanLy DoaTonKhoKhaCaaCha

 1            4(2)          T2-4TR2       01122334

 2            4(2)          T2-1TR1-1TR2  0123

 3            4(2)          T2-2TR2       0123

 4            4(2)          T2-2TR2       0123

 5            4(2)          T2-1TR1-1TR2  0123

 6            4(2)          T2-4TR2       01122334

 7            4(2)          T1-8TR2       0415263701122334

 8            4(1)2(2)      T2-2TR2       0426

 9            2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 10           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 11           4(2)          T2-2TR2       1537

 12           4(1)2(2)      T2-2TR2       1537

 13           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 14           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 15           4(2)          T2-2TR2       0426

 16           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 17           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 18           4(2)          T2-2TR2       0123

 19           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 20           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 21           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 22           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 23           4(2)          T2-2TR2       0123

 24           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 25           4(2)          T2-2TR2       1234

 26           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 27           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 28           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 29           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 30           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 31           4(2)          T2-2TR2       1234

 32           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 33           1(2)1(6)      T1(6)        

 34           1(2)1(6)      T1(6)        

 35           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       3715

 36           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 37           2(1)2(3)      T2           

 38           2(1)2(3)      T2           

 39           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       2604

 40           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 41           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       3715

 42           1(2)1(6)      T1(6)        

 43           1(2)1(6)      T1(6)        

 44           2(1)2(3)      T2           

 45           2(1)2(3)      T2           

 46           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 47           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       2604

 88  7  7  7  7  23  7  23  7

47  1  2  0  8  0  0

Truc 42:  2  2  2  2  9  5  9  5

Truc 24:  0  0  0  0  12  0  12  0

Truc 4122:  1  1  1  1  2  2  2  2

Truc 2123:  2  2  2  2  0  0  0  0

Truc 1216:  2  2  2  2  0  0  0  0

 19           CanKhaDoaChaKhoLy CaaTon

 1            4(2)          T2-4TR2       01122334

 2            4(2)          T2-1TR1-1TR2  0123

 3            4(2)          T2-2TR2       0123

 4            4(2)          T2-2TR2       0123

 5            4(2)          T2-1TR1-1TR2  0123

 6            4(2)          T2-4TR2       01122334

 7            4(2)          T1-8TR2       0415263701122334

 8            4(1)2(2)      T2-2TR2       0426

 9            2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 10           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 11           4(2)          T2-2TR2       1537

 12           4(1)2(2)      T2-2TR2       1537

 13           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 14           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 15           4(2)          T2-2TR2       0426

 16           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 17           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 18           4(2)          T2-2TR2       0123

 19           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 20           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 21           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 22           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 23           4(2)          T2-2TR2       0123

 24           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 25           4(2)          T2-2TR2       1234

 26           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 27           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 28           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 29           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 30           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 31           4(2)          T2-2TR2       1234

 32           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 33           1(2)1(6)      T1(6)        

 34           1(2)1(6)      T1(6)        

 35           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       3715

 36           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 37           2(1)2(3)      T2           

 38           2(1)2(3)      T2           

 39           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       2604

 40           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 41           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       3715

 42           1(2)1(6)      T1(6)        

 43           1(2)1(6)      T1(6)        

 44           2(1)2(3)      T2           

 45           2(1)2(3)      T2           

 46           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 47           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       2604

 88  7  7  7  7  23  7  23  7

47  1  2  0  8  0  0

Truc 42:  2  2  2  2  9  5  9  5

Truc 24:  0  0  0  0  12  0  12  0

Truc 4122:  1  1  1  1  2  2  2  2

Truc 2123:  2  2  2  2  0  0  0  0

Truc 1216:  2  2  2  2  0  0  0  0

 20           CanKhaDoaTonKhoLy CaaCha

 1            4(2)          T2-1TR1-1TR2  1234

 2            4(2)          T2-4TR2       01122334

 3            4(2)          T2-2TR2       1234

 4            4(2)          T2-2TR2       1234

 5            4(2)          T2-4TR2       01122334

 6            4(2)          T2-1TR1-1TR2  1234

 7            4(2)          T1-8TR2       0415263701122334

 8            4(1)2(2)      T2-2TR2       0426

 9            2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 10           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 11           4(2)          T2-2TR2       1537

 12           4(1)2(2)      T2-2TR2       1537

 13           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 14           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 15           4(2)          T2-2TR2       0426

 16           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 17           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 18           4(2)          T2-2TR2       0123

 19           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 20           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 21           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 22           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 23           4(2)          T2-2TR2       0123

 24           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 25           4(2)          T2-2TR2       1234

 26           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 27           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 28           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 29           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 30           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 31           4(2)          T2-2TR2       1234

 32           2(1)2(3)      T2           

 33           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       0426

 34           1(2)1(6)      T1(6)        

 35           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       3715

 36           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 37           2(1)2(3)      T2           

 38           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 39           1(2)1(6)      T1(6)        

 40           2(1)2(3)      T2           

 41           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       3715

 42           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       0426

 43           1(2)1(6)      T1(6)        

 44           2(1)2(3)      T2           

 45           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 46           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 47           1(2)1(6)      T1(6)        

 88  7  7  7  7  7  23  7  23

47  1  2  0  8  0  0

Truc 42:  2  2  2  2  5  9  5  9

Truc 24:  0  0  0  0  0  12  0  12

Truc 4122:  1  1  1  1  2  2  2  2

Truc 2123:  2  2  2  2  0  0  0  0

Truc 1216:  2  2  2  2  0  0  0  0

 21           CanLy CaaChaKhoKhaDoaTon

 1            4(2)          T2-4TR2       01122334

 2            4(2)          T2-1TR1-1TR2  0123

 3            4(2)          T2-2TR2       0123

 4            4(2)          T2-2TR2       0123

 5            4(2)          T2-1TR1-1TR2  0123

 6            4(2)          T2-4TR2       01122334

 7            4(2)          T1-8TR2       0415263701122334

 8            4(1)2(2)      T2-2TR2       0426

 9            2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 10           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 11           4(2)          T2-2TR2       1537

 12           4(1)2(2)      T2-2TR2       1537

 13           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 14           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 15           4(2)          T2-2TR2       0426

 16           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 17           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 18           4(2)          T2-2TR2       0123

 19           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 20           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 21           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 22           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 23           4(2)          T2-2TR2       0123

 24           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 25           4(2)          T2-2TR2       1234

 26           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 27           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 28           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 29           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 30           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 31           4(2)          T2-2TR2       1234

 32           2(1)2(3)      T2           

 33           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       0426

 34           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       1537

 35           1(2)1(6)      T1(6)        

 36           2(1)2(3)      T2           

 37           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 38           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 39           1(2)1(6)      T1(6)        

 40           2(1)2(3)      T2           

 41           1(2)1(6)      T1(6)        

 42           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       0426

 43           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       1537

 44           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 45           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 46           2(1)2(3)      T2           

 47           1(2)1(6)      T1(6)        

 88  7  7  7  7  23  7  23  7

47  1  2  0  8  0  0

Truc 42:  2  2  2  2  9  5  9  5

Truc 24:  0  0  0  0  12  0  12  0

Truc 4122:  1  1  1  1  2  2  2  2

Truc 2123:  2  2  2  2  0  0  0  0

Truc 1216:  2  2  2  2  0  0  0  0

 22           CanLy CaaTonKhoKhaDoaCha

 1            4(2)          T2-1TR1-1TR2  1234

 2            4(2)          T2-4TR2       01122334

 3            4(2)          T2-2TR2       1234

 4            4(2)          T2-2TR2       1234

 5            4(2)          T2-4TR2       01122334

 6            4(2)          T2-1TR1-1TR2  1234

 7            4(2)          T1-8TR2       0415263701122334

 8            4(1)2(2)      T2-2TR2       0426

 9            2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 10           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 11           4(2)          T2-2TR2       1537

 12           4(1)2(2)      T2-2TR2       1537

 13           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 14           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 15           4(2)          T2-2TR2       0426

 16           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 17           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 18           4(2)          T2-2TR2       0123

 19           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 20           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 21           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 22           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 23           4(2)          T2-2TR2       0123

 24           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 25           4(2)          T2-2TR2       1234

 26           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 27           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 28           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 29           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 30           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 31           4(2)          T2-2TR2       1234

 32           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 33           1(2)1(6)      T1(6)        

 34           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       1537

 35           1(2)1(6)      T1(6)        

 36           2(1)2(3)      T2           

 37           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 38           2(1)2(3)      T2           

 39           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       2604

 40           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 41           1(2)1(6)      T1(6)        

 42           1(2)1(6)      T1(6)        

 43           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       1537

 44           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 45           2(1)2(3)      T2           

 46           2(1)2(3)      T2           

 47           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       2604

 88  7  7  7  7  7  23  7  23

47  1  2  0  8  0  0

Truc 42:  2  2  2  2  5  9  5  9

Truc 24:  0  0  0  0  0  12  0  12

Truc 4122:  1  1  1  1  2  2  2  2

Truc 2123:  2  2  2  2  0  0  0  0

Truc 1216:  2  2  2  2  0  0  0  0

 23           CanKhaCaaChaKhoLy DoaTon

 1            4(2)          T2-1TR1-1TR2  1234

 2            4(2)          T2-4TR2       01122334

 3            4(2)          T2-2TR2       1234

 4            4(2)          T2-2TR2       1234

 5            4(2)          T2-4TR2       01122334

 6            4(2)          T2-1TR1-1TR2  1234

 7            4(2)          T1-8TR2       0415263701122334

 8            4(1)2(2)      T2-2TR2       0426

 9            2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 10           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 11           4(2)          T2-2TR2       1537

 12           4(1)2(2)      T2-2TR2       1537

 13           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 14           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 15           4(2)          T2-2TR2       0426

 16           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 17           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 18           4(2)          T2-2TR2       0123

 19           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 20           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 21           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 22           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 23           4(2)          T2-2TR2       0123

 24           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 25           4(2)          T2-2TR2       1234

 26           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 27           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 28           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 29           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 30           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 31           4(2)          T2-2TR2       1234

 32           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 33           1(2)1(6)      T1(6)        

 34           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       1537

 35           1(2)1(6)      T1(6)        

 36           2(1)2(3)      T2           

 37           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 38           2(1)2(3)      T2           

 39           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       2604

 40           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 41           1(2)1(6)      T1(6)        

 42           1(2)1(6)      T1(6)        

 43           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       1537

 44           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 45           2(1)2(3)      T2           

 46           2(1)2(3)      T2           

 47           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       2604

 88  7  7  7  7  7  23  7  23

47  1  2  0  8  0  0

Truc 42:  2  2  2  2  5  9  5  9

Truc 24:  0  0  0  0  0  12  0  12

Truc 4122:  1  1  1  1  2  2  2  2

Truc 2123:  2  2  2  2  0  0  0  0

Truc 1216:  2  2  2  2  0  0  0  0

 24           CanKhaCaaTonKhoLy DoaCha

 1            4(2)          T2-4TR2       01122334

 2            4(2)          T2-1TR1-1TR2  0123

 3            4(2)          T2-2TR2       0123

 4            4(2)          T2-2TR2       0123

 5            4(2)          T2-1TR1-1TR2  0123

 6            4(2)          T2-4TR2       01122334

 7            4(2)          T1-8TR2       0415263701122334

 8            4(1)2(2)      T2-2TR2       0426

 9            2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 10           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 11           4(2)          T2-2TR2       1537

 12           4(1)2(2)      T2-2TR2       1537

 13           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 14           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 15           4(2)          T2-2TR2       0426

 16           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 17           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 18           4(2)          T2-2TR2       0123

 19           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 20           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 21           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 22           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 23           4(2)          T2-2TR2       0123

 24           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 25           4(2)          T2-2TR2       1234

 26           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 27           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 28           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 29           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 30           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 31           4(2)          T2-2TR2       1234

 32           2(1)2(3)      T2           

 33           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       0426

 34           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       1537

 35           1(2)1(6)      T1(6)        

 36           2(1)2(3)      T2           

 37           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 38           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 39           1(2)1(6)      T1(6)        

 40           2(1)2(3)      T2           

 41           1(2)1(6)      T1(6)        

 42           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       0426

 43           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       1537

 44           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 45           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 46           2(1)2(3)      T2           

 47           1(2)1(6)      T1(6)        

 88  7  7  7  7  23  7  23  7

47  1  2  0  8  0  0

Truc 42:  2  2  2  2  9  5  9  5

Truc 24:  0  0  0  0  12  0  12  0

Truc 4122:  1  1  1  1  2  2  2  2

Truc 2123:  2  2  2  2  0  0  0  0

Truc 1216:  2  2  2  2  0  0  0  0

 25           CanChaDoaLy KhoTonCaaKha

 1            4(2)          T2-4TR2       01122334

 2            4(2)          T2-1TR1-1TR2  1234

 3            4(2)          T2-2TR2       1234

 4            4(2)          T2-2TR2       1234

 5            4(2)          T2-1TR1-1TR2  1234

 6            4(2)          T2-4TR2       01122334

 7            4(2)          T1-8TR2       0415263701122334

 8            4(1)2(2)      T2-2TR2       0426

 9            2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 10           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 11           4(2)          T2-2TR2       1537

 12           4(1)2(2)      T2-2TR2       1537

 13           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 14           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 15           4(2)          T2-2TR2       0426

 16           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 17           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 18           4(2)          T2-2TR2       1234

 19           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 20           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 21           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 22           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 23           4(2)          T2-2TR2       1234

 24           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 25           4(2)          T2-2TR2       0123

 26           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 27           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 28           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 29           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 30           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 31           4(2)          T2-2TR2       0123

 32           2(1)2(3)      T2           

 33           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       0426

 34           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       3715

 35           1(2)1(6)      T1(6)        

 36           2(1)2(3)      T2           

 37           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 38           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 39           1(2)1(6)      T1(6)        

 40           2(1)2(3)      T2           

 41           1(2)1(6)      T1(6)        

 42           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       0426

 43           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       3715

 44           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 45           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 46           2(1)2(3)      T2           

 47           1(2)1(6)      T1(6)        

 88  7  7  7  7  7  23  7  23

47  1  2  0  8  0  0

Truc 42:  2  2  2  2  5  9  5  9

Truc 24:  0  0  0  0  0  12  0  12

Truc 4122:  1  1  1  1  2  2  2  2

Truc 2123:  2  2  2  2  0  0  0  0

Truc 1216:  2  2  2  2  0  0  0  0

 26           CanTonDoaLy KhoChaCaaKha

 1            4(2)          T2-1TR1-1TR2  0123

 2            4(2)          T2-4TR2       01122334

 3            4(2)          T2-2TR2       0123

 4            4(2)          T2-2TR2       0123

 5            4(2)          T2-4TR2       01122334

 6            4(2)          T2-1TR1-1TR2  0123

 7            4(2)          T1-8TR2       0415263701122334

 8            4(1)2(2)      T2-2TR2       0426

 9            2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 10           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 11           4(2)          T2-2TR2       1537

 12           4(1)2(2)      T2-2TR2       1537

 13           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 14           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 15           4(2)          T2-2TR2       0426

 16           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 17           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 18           4(2)          T2-2TR2       1234

 19           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 20           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 21           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 22           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 23           4(2)          T2-2TR2       1234

 24           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 25           4(2)          T2-2TR2       0123

 26           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 27           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 28           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 29           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 30           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 31           4(2)          T2-2TR2       0123

 32           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 33           1(2)1(6)      T1(6)        

 34           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       3715

 35           1(2)1(6)      T1(6)        

 36           2(1)2(3)      T2            

 37           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 38           2(1)2(3)      T2           

 39           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       2604

 40           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 41           1(2)1(6)      T1(6)        

 42           1(2)1(6)      T1(6)        

 43           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       3715

 44           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 45           2(1)2(3)      T2           

 46           2(1)2(3)      T2           

 47           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       2604

 88  7  7  7  7  23  7  23  7

47  1  2  0  8  0  0

Truc 42:  2  2  2  2  9  5  9  5

Truc 24:  0  0  0  0  12  0  12  0

Truc 4122:  1  1  1  1  2  2  2  2

Truc 2123:  2  2  2  2  0  0  0  0

Truc 1216:  2  2  2  2  0  0  0  0

 27           CanChaDoaKhaKhoTonCaaLy

 1            4(2)          T2-1TR1-1TR2  0123

 2            4(2)          T2-4TR2       01122334

 3            4(2)          T2-2TR2       0123

 4            4(2)          T2-2TR2       0123

 5            4(2)          T2-4TR2       01122334

 6            4(2)          T2-1TR1-1TR2  0123

 7            4(2)          T1-8TR2       0415263701122334

 8            4(1)2(2)      T2-2TR2       0426

 9            2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 10           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 11           4(2)          T2-2TR2       1537

 12           4(1)2(2)      T2-2TR2       1537

 13           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 14           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 15           4(2)          T2-2TR2       0426

 16           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 17           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 18           4(2)          T2-2TR2       1234

 19           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 20           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 21           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 22           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 23           4(2)          T2-2TR2       1234

 24           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 25           4(2)          T2-2TR2       0123

 26           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 27           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 28           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 29           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 30           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 31           4(2)          T2-2TR2       0123

 32           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 33           1(2)1(6)      T1(6)        

 34           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       3715

 35           1(2)1(6)      T1(6)        

 36           2(1)2(3)      T2           

 37           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 38           2(1)2(3)      T2           

 39           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       2604

 40           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 41           1(2)1(6)      T1(6)        

 42           1(2)1(6)      T1(6)        

 43           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       3715

 44           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 45           2(1)2(3)      T2           

 46           2(1)2(3)      T2           

 47           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       2604

 88  7  7  7  7  23  7  23  7

47  1  2  0  8  0  0

Truc 42:  2  2  2  2  9  5  9  5

Truc 24:  0  0  0  0  12  0  12  0

Truc 4122:  1  1  1  1  2  2  2  2

Truc 2123:  2  2  2  2  0  0  0  0

Truc 1216:  2  2  2  2  0  0  0  0

 28           CanTonDoaKhaKhoChaCaaLy

 1            4(2)          T2-4TR2       01122334

 2            4(2)          T2-1TR1-1TR2  1234

 3            4(2)          T2-2TR2       1234

 4            4(2)          T2-2TR2       1234

 5            4(2)          T2-1TR1-1TR2  1234

 6            4(2)          T2-4TR2       01122334

 7            4(2)          T1-8TR2       0415263701122334

 8            4(1)2(2)      T2-2TR2       0426

 9            2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 10           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 11           4(2)          T2-2TR2       1537

 12           4(1)2(2)      T2-2TR2       1537

 13           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 14           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 15           4(2)          T2-2TR2       0426

 16           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 17           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 18           4(2)          T2-2TR2       1234

 19           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 20           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 21           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 22           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 23           4(2)          T2-2TR2       1234

 24           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 25           4(2)          T2-2TR2       0123

 26           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 27           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 28           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 29           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 30           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 31           4(2)          T2-2TR2       0123

 32           2(1)2(3)      T2           

 33           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       0426

 34           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       3715

 35           1(2)1(6)      T1(6)        

 36           2(1)2(3)      T2           

 37           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 38           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 39           1(2)1(6)      T1(6)        

 40           2(1)2(3)      T2           

 41           1(2)1(6)      T1(6)        

 42           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       0426

 43           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       3715

 44           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 45           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 46           2(1)2(3)      T2           

 47           1(2)1(6)      T1(6)        

 88  7  7  7  7  7  23  7  23

47  1  2  0  8  0  0

Truc 42:  2  2  2  2  5  9  5  9

Truc 24:  0  0  0  0  0  12  0  12

Truc 4122:  1  1  1  1  2  2  2  2

Truc 2123:  2  2  2  2  0  0  0  0

Truc 1216:  2  2  2  2  0  0  0  0

 29           CanChaCaaLy KhoTonDoaKha

 1            4(2)          T2-1TR1-1TR2  0123

 2            4(2)          T2-4TR2       01122334

 3            4(2)          T2-2TR2       0123

 4            4(2)          T2-2TR2       0123

 5            4(2)          T2-4TR2       01122334

 6            4(2)          T2-1TR1-1TR2  0123

 7            4(2)          T1-8TR2       0415263701122334

 8            4(1)2(2)      T2-2TR2       0426

 9            2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 10           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 11           4(2)          T2-2TR2       1537

 12           4(1)2(2)      T2-2TR2       1537

 13           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 14           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 15           4(2)          T2-2TR2       0426

 16           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 17           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 18           4(2)          T2-2TR2       1234

 19           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 20           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 21           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 22           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 23           4(2)          T2-2TR2       1234

 24           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 25           4(2)          T2-2TR2       0123

 26           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 27           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 28           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 29           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 30           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 31           4(2)          T2-2TR2       0123

 32           2(1)2(3)      T2           

 33           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       0426

 34           1(2)1(6)      T1(6)        

 35           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       1537

 36           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 37           2(1)2(3)      T2           

 38           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 39           1(2)1(6)      T1(6)        

 40           2(1)2(3)      T2           

 41           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       1537

 42           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       0426

 43           1(2)1(6)      T1(6)        

 44           2(1)2(3)      T2           

 45           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 46           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 47           1(2)1(6)      T1(6)        

 88  7  7  7  7  23  7  23  7

47  1  2  0  8  0  0

Truc 42:  2  2  2  2  9  5  9  5

Truc 24:  0  0  0  0  12  0  12  0

Truc 4122:  1  1  1  1  2  2  2  2

Truc 2123:  2  2  2  2  0  0  0  0

Truc 1216:  2  2  2  2  0  0  0  0

 30           CanTonCaaLy KhoChaDoaKha

 1            4(2)          T2-4TR2       01122334

 2            4(2)          T2-1TR1-1TR2  1234

 3            4(2)          T2-2TR2       1234

 4            4(2)          T2-2TR2       1234

 5            4(2)          T2-1TR1-1TR2  1234

 6            4(2)          T2-4TR2       01122334

 7            4(2)          T1-8TR2       0415263701122334

 8            4(1)2(2)      T2-2TR2       0426

 9            2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 10           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 11           4(2)          T2-2TR2       1537

 12           4(1)2(2)      T2-2TR2       1537

 13           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 14           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 15           4(2)          T2-2TR2       0426

 16           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 17           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 18           4(2)          T2-2TR2       1234

 19           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 20           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 21           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 22           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 23           4(2)          T2-2TR2       1234

 24           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 25           4(2)          T2-2TR2       0123

 26           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 27           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 28           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 29           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 30           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 31           4(2)          T2-2TR2       0123

 32           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 33           1(2)1(6)      T1(6)        

 34           1(2)1(6)      T1(6)        

 35           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       1537

 36           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 37           2(1)2(3)      T2           

 38           2(1)2(3)      T2           

 39           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       2604

 40           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 41           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       1537

 42           1(2)1(6)      T1(6)        

 43           1(2)1(6)      T1(6)        

 44           2(1)2(3)      T2           

 45           2(1)2(3)      T2           

 46           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 47           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       2604

 88  7  7  7  7  7  23  7  23

47  1  2  0  8  0  0

Truc 42:  2  2  2  2  5  9  5  9

Truc 24:  0  0  0  0  0  12  0  12

Truc 4122:  1  1  1  1  2  2  2  2

Truc 2123:  2  2  2  2  0  0  0  0

Truc 1216:  2  2  2  2  0  0  0  0

 31           CanChaCaaKhaKhoTonDoaLy

 1            4(2)          T2-4TR2       01122334

 2            4(2)          T2-1TR1-1TR2  1234

 3            4(2)          T2-2TR2       1234

 4            4(2)          T2-2TR2       1234

 5            4(2)          T2-1TR1-1TR2  1234

 6            4(2)          T2-4TR2       01122334

 7            4(2)          T1-8TR2       0415263701122334

 8            4(1)2(2)      T2-2TR2       0426

 9            2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 10           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 11           4(2)          T2-2TR2       1537

 12           4(1)2(2)      T2-2TR2       1537

 13           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 14           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 15           4(2)          T2-2TR2       0426

 16           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 17           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 18           4(2)          T2-2TR2       1234

 19           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 20           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 21           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 22           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 23           4(2)          T2-2TR2       1234

 24           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 25           4(2)          T2-2TR2       0123

 26           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 27           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 28           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 29           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 30           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 31           4(2)          T2-2TR2       0123

 32           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 33           1(2)1(6)      T1(6)         

 34           1(2)1(6)      T1(6)        

 35           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       1537

 36           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 37           2(1)2(3)      T2           

 38           2(1)2(3)      T2           

 39           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       2604

 40           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 41           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       1537

 42           1(2)1(6)      T1(6)        

 43           1(2)1(6)      T1(6)        

 44           2(1)2(3)      T2           

 45           2(1)2(3)      T2           

 46           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 47           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       2604

 88  7  7  7  7  7  23  7  23

47  1  2  0  8  0  0

Truc 42:  2  2  2  2  5  9  5  9

Truc 24:  0  0  0  0  0  12  0  12

Truc 4122:  1  1  1  1  2  2  2  2

Truc 2123:  2  2  2  2  0  0  0  0

Truc 1216:  2  2  2  2  0  0  0  0

 32           CanTonCaaKhaKhoChaDoaLy

 1            4(2)          T2-1TR1-1TR2  0123

 2            4(2)          T2-4TR2       01122334

 3            4(2)          T2-2TR2       0123

 4            4(2)          T2-2TR2       0123

 5            4(2)          T2-4TR2       01122334

 6            4(2)          T2-1TR1-1TR2  0123

 7            4(2)          T1-8TR2       0415263701122334

 8            4(1)2(2)      T2-2TR2       0426

 9            2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 10           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 11           4(2)          T2-2TR2       1537

 12           4(1)2(2)      T2-2TR2       1537

 13           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 14           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 15           4(2)          T2-2TR2       0426

 16           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 17           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 18           4(2)          T2-2TR2       1234

 19           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 20           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 21           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 22           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 23           4(2)          T2-2TR2       1234

 24           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 25           4(2)          T2-2TR2       0123

 26           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 27           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 28           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 29           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 30           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 31           4(2)          T2-2TR2       0123

 32           2(1)2(3)      T2           

 33           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       0426

 34           1(2)1(6)      T1(6)        

 35           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       1537

 36           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 37           2(1)2(3)      T2           

 38           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 39           1(2)1(6)      T1(6)        

 40           2(1)2(3)      T2           

 41           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       1537

 42           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       0426

 43           1(2)1(6)      T1(6)        

 44           2(1)2(3)      T2           

 45           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 46           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 47           1(2)1(6)      T1(6)        

 88  7  7  7  7  23  7  23  7

47  1  2  0  8  0  0

Truc 42:  2  2  2  2  9  5  9  5

Truc 24:  0  0  0  0  12  0  12  0

Truc 4122:  1  1  1  1  2  2  2  2

Truc 2123:  2  2  2  2  0  0  0  0

Truc 1216:  2  2  2  2  0  0  0  0

 33           CanLy ChaDoaKhoKhaTonCaa

 1            4(2)          T2-2TR2       1234

 2            4(2)          T2-4TR2       01122334

 3            4(2)          T2-1TR1-1TR2  1234

 4            4(2)          T2-1TR1-1TR2  1234

 5            4(2)          T2-4TR2       01122334

 6            4(2)          T2-2TR2       1234

 7            4(2)          T1-8TR2       0415263701122334

 8            4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 9            2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 10           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 11           4(2)          T2-2TR2       1234

 12           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 13           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 14           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 15           4(2)          T2-2TR2       1234

 16           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 17           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 18           4(2)          T2-2TR2       0123

 19           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 20           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 21           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 22           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 23           4(2)          T2-2TR2       0123

 24           4(1)2(2)      T2-2TR2       0426

 25           4(2)          T2-2TR2       1537

 26           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 27           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 28           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 29           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 30           4(1)2(2)      T2-2TR2       1537

 31           4(2)          T2-2TR2       0426

 32           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 33           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       1537

 34           1(2)1(6)      T1(6)        

 35           1(2)1(6)      T1(6)        

 36           2(1)2(3)      T2           

 37           2(1)2(3)      T2           

 38           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 39           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       2604

 40           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 41           1(2)1(6)      T1(6)        

 42           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       1537

 43           1(2)1(6)      T1(6)        

 44           2(1)2(3)      T2           

 45           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 46           2(1)2(3)      T2           

 47           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       2604

 88  7  7  7  7  7  23  7  23

47  1  2  0  8  0  0

Truc 42:  2  2  2  2  5  9  5  9

Truc 24:  0  0  0  0  0  12  0  12

Truc 4122:  1  1  1  1  2  2  2  2

Truc 2123:  2  2  2  2  0  0  0  0

Truc 1216:  2  2  2  2  0  0  0  0

 34           CanLy TonDoaKhoKhaChaCaa

 1            4(2)          T2-2TR2       0123

 2            4(2)          T2-1TR1-1TR2  0123

 3            4(2)          T2-4TR2       01122334

 4            4(2)          T2-4TR2       01122334

 5            4(2)          T2-1TR1-1TR2  0123

 6            4(2)          T2-2TR2       0123

 7            4(2)          T1-8TR2       0415263701122334

 8            4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 9            2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 10           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 11           4(2)          T2-2TR2       1234

 12           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 13           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 14           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 15           4(2)          T2-2TR2       1234

 16           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 17           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 18           4(2)          T2-2TR2       0123

 19           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 20           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 21           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 22           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 23           4(2)          T2-2TR2       0123

 24           4(1)2(2)      T2-2TR2       0426

 25           4(2)          T2-2TR2       1537

 26           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 27           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 28           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 29           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 30           4(1)2(2)      T2-2TR2       1537

 31           4(2)          T2-2TR2       0426

 32           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 33           1(2)1(6)      T1(6)        

 34           1(2)1(6)      T1(6)        

 35           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       3715

 36           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 37           2(1)2(3)      T2           

 38           2(1)2(3)      T2           

 39           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       2604

 40           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 41           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       3715

 42           1(2)1(6)      T1(6)        

 43           1(2)1(6)      T1(6)        

 44           2(1)2(3)      T2           

 45           2(1)2(3)      T2           

 46           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 47           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       2604

 88  7  7  7  7  23  7  23  7

47  1  2  0  8  0  0

Truc 42:  2  2  2  2  9  5  9  5

Truc 24:  0  0  0  0  12  0  12  0

Truc 4122:  1  1  1  1  2  2  2  2

Truc 2123:  2  2  2  2  0  0  0  0

Truc 1216:  2  2  2  2  0  0  0  0

 35           CanKhaChaDoaKhoLy TonCaa

 1            4(2)          T2-2TR2       0123

 2            4(2)          T2-1TR1-1TR2  0123

 3            4(2)          T2-4TR2       01122334

 4            4(2)          T2-4TR2       01122334

 5            4(2)          T2-1TR1-1TR2  0123

 6            4(2)          T2-2TR2       0123

 7            4(2)          T1-8TR2       0415263701122334

 8            4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 9            2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 10           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 11           4(2)          T2-2TR2       1234

 12           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 13           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 14           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 15           4(2)          T2-2TR2       1234

 16           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 17           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 18           4(2)          T2-2TR2       0123

 19           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 20           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 21           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 22           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 23           4(2)          T2-2TR2       0123

 24           4(1)2(2)      T2-2TR2       0426

 25           4(2)          T2-2TR2       1537

 26           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 27           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 28           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 29           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 30           4(1)2(2)      T2-2TR2       1537

 31           4(2)          T2-2TR2       0426

 32           2(1)2(3)      T2           

 33           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       1537

 34           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       0426

 35           1(2)1(6)      T1(6)        

 36           2(1)2(3)      T2           

 37           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 38           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 39           1(2)1(6)      T1(6)        

 40           2(1)2(3)      T2           

 41           1(2)1(6)      T1(6)        

 42           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       1537

 43           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       0426

 44           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 45           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 46           2(1)2(3)      T2           

 47           1(2)1(6)      T1(6)        

 88  7  7  7  7  23  7  23  7

47  1  2  0  8  0  0

Truc 42:  2  2  2  2  9  5  9  5

Truc 24:  0  0  0  0  12  0  12  0

Truc 4122:  1  1  1  1  2  2  2  2

Truc 2123:  2  2  2  2  0  0  0  0

Truc 1216:  2  2  2  2  0  0  0  0

 36           CanKhaTonDoaKhoLy ChaCaa

 1            4(2)          T2-2TR2       1234

 2            4(2)          T2-4TR2       01122334

 3            4(2)          T2-1TR1-1TR2  1234

 4            4(2)          T2-1TR1-1TR2  1234

 5            4(2)          T2-4TR2       01122334

 6            4(2)          T2-2TR2       1234

 7            4(2)          T1-8TR2       0415263701122334

 8            4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 9            2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 10           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 11           4(2)          T2-2TR2       1234

 12           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 13           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 14           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 15           4(2)          T2-2TR2       1234

 16           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 17           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 18           4(2)          T2-2TR2       0123

 19           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 20           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 21           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 22           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 23           4(2)          T2-2TR2       0123

 24           4(1)2(2)      T2-2TR2       0426

 25           4(2)          T2-2TR2       1537

 26           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 27           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 28           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 29           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 30           4(1)2(2)      T2-2TR2       1537

 31           4(2)          T2-2TR2       0426

 32           2(1)2(3)      T2           

 33           1(2)1(6)      T1(6)        

 34           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       0426

 35           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       3715

 36           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 37           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 38           2(1)2(3)      T2           

 39           1(2)1(6)      T1(6)        

 40           2(1)2(3)      T2           

 41           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       3715

 42           1(2)1(6)      T1(6)        

 43           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       0426

 44           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 45           2(1)2(3)      T2           

 46           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 47           1(2)1(6)      T1(6)        

 88  7  7  7  7  7  23  7  23

47  1  2  0  8  0  0

Truc 42:  2  2  2  2  5  9  5  9

Truc 24:  0  0  0  0  0  12  0  12

Truc 4122:  1  1  1  1  2  2  2  2

Truc 2123:  2  2  2  2  0  0  0  0

Truc 1216:  2  2  2  2  0  0  0  0

 37           CanLy ChaCaaKhoKhaTonDoa

 1            4(2)          T2-2TR2       0123

 2            4(2)          T2-1TR1-1TR2  0123

 3            4(2)          T2-4TR2       01122334

 4            4(2)          T2-4TR2       01122334

 5            4(2)          T2-1TR1-1TR2  0123

 6            4(2)          T2-2TR2       0123

 7            4(2)          T1-8TR2       0415263701122334

 8            4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 9            2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 10           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 11           4(2)          T2-2TR2       1234

 12           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 13           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 14           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 15           4(2)          T2-2TR2       1234

 16           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 17           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 18           4(2)          T2-2TR2       0123

 19           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 20           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 21           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 22           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 23           4(2)          T2-2TR2       0123

 24           4(1)2(2)      T2-2TR2       0426

 25           4(2)          T2-2TR2       1537

 26           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 27           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 28           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 29           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 30           4(1)2(2)      T2-2TR2       1537

 31           4(2)          T2-2TR2       0426

 32           2(1)2(3)      T2           

 33           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       1537

 34           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       0426

 35           1(2)1(6)      T1(6)        

 36           2(1)2(3)      T2           

 37           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 38           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 39           1(2)1(6)      T1(6)        

 40           2(1)2(3)      T2           

 41           1(2)1(6)      T1(6)        

 42           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       1537

 43           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       0426

 44           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 45           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 46           2(1)2(3)      T2           

 47           1(2)1(6)      T1(6)        

 88  7  7  7  7  23  7  23  7

47  1  2  0  8  0  0

Truc 42:  2  2  2  2  9  5  9  5

Truc 24:  0  0  0  0  12  0  12  0

Truc 4122:  1  1  1  1  2  2  2  2

Truc 2123:  2  2  2  2  0  0  0  0

Truc 1216:  2  2  2  2  0  0  0  0

 38           CanLy TonCaaKhoKhaChaDoa

 1            4(2)          T2-2TR2       1234

 2            4(2)          T2-4TR2       01122334

 3            4(2)          T2-1TR1-1TR2  1234

 4            4(2)          T2-1TR1-1TR2  1234

 5            4(2)          T2-4TR2       01122334

 6            4(2)          T2-2TR2       1234

 7            4(2)          T1-8TR2       0415263701122334

 8            4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 9            2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 10           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 11           4(2)          T2-2TR2       1234

 12           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 13           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 14           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 15           4(2)          T2-2TR2       1234

 16           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 17           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 18           4(2)          T2-2TR2       0123

 19           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 20           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 21           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 22           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 23           4(2)          T2-2TR2       0123

 24           4(1)2(2)      T2-2TR2       0426

 25           4(2)          T2-2TR2       1537

 26           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 27           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 28           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 29           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 30           4(1)2(2)      T2-2TR2       1537

 31           4(2)          T2-2TR2       0426

 32           2(1)2(3)      T2           

 33           1(2)1(6)      T1(6)        

 34           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       0426

 35           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       3715

 36           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 37           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 38           2(1)2(3)      T2           

 39           1(2)1(6)      T1(6)        

 40           2(1)2(3)      T2           

 41           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       3715

 42           1(2)1(6)      T1(6)        

 43           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       0426

 44           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 45           2(1)2(3)      T2           

 46           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 47           1(2)1(6)      T1(6)        

 88  7  7  7  7  7  23  7  23

47  1  2  0  8  0  0

Truc 42:  2  2  2  2  5  9  5  9

Truc 24:  0  0  0  0  0  12  0  12

Truc 4122:  1  1  1  1  2  2  2  2

Truc 2123:  2  2  2  2  0  0  0  0

Truc 1216:  2  2  2  2  0  0  0  0

 39           CanKhaChaCaaKhoLy TonDoa

 1            4(2)          T2-2TR2       1234

 2            4(2)          T2-4TR2       01122334

 3            4(2)          T2-1TR1-1TR2  1234

 4            4(2)          T2-1TR1-1TR2  1234

 5            4(2)          T2-4TR2       01122334

 6            4(2)          T2-2TR2       1234

 7            4(2)          T1-8TR2       0415263701122334

 8            4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 9            2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 10           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 11           4(2)          T2-2TR2       1234

 12           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 13           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 14           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 15           4(2)          T2-2TR2       1234

 16           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 17           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 18           4(2)          T2-2TR2       0123

 19           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 20           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 21           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 22           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 23           4(2)          T2-2TR2       0123

 24           4(1)2(2)      T2-2TR2       0426

 25           4(2)          T2-2TR2       1537

 26           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 27           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 28           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 29           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 30           4(1)2(2)      T2-2TR2       1537

 31           4(2)          T2-2TR2       0426

 32           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 33           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       1537

 34           1(2)1(6)      T1(6)        

 35           1(2)1(6)      T1(6)        

 36           2(1)2(3)      T2           

 37           2(1)2(3)      T2           

 38           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 39           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       2604

 40           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 41           1(2)1(6)      T1(6)        

 42           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       1537

 43           1(2)1(6)      T1(6)        

 44           2(1)2(3)      T2           

 45           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 46           2(1)2(3)      T2           

 47           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       2604

 88  7  7  7  7  7  23  7  23

47  1  2  0  8  0  0

Truc 42:  2  2  2  2  5  9  5  9

Truc 24:  0  0  0  0  0  12  0  12

Truc 4122:  1  1  1  1  2  2  2  2

Truc 2123:  2  2  2  2  0  0  0  0

Truc 1216:  2  2  2  2  0  0  0  0

 40           CanKhaTonCaaKhoLy ChaDoa

 1            4(2)          T2-2TR2       0123

 2            4(2)          T2-1TR1-1TR2  0123

 3            4(2)          T2-4TR2       01122334

 4            4(2)          T2-4TR2       01122334

 5            4(2)          T2-1TR1-1TR2  0123

 6            4(2)          T2-2TR2       0123

 7            4(2)          T1-8TR2       0415263701122334

 8            4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 9            2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 10           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 11           4(2)          T2-2TR2       1234

 12           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 13           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 14           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 15           4(2)          T2-2TR2       1234

 16           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 17           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 18           4(2)          T2-2TR2       0123

 19           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 20           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 21           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 22           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 23           4(2)          T2-2TR2       0123

 24           4(1)2(2)      T2-2TR2       0426

 25           4(2)          T2-2TR2       1537

 26           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 27           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 28           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 29           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 30           4(1)2(2)      T2-2TR2       1537

 31           4(2)          T2-2TR2       0426

 32           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 33           1(2)1(6)      T1(6)        

 34           1(2)1(6)      T1(6)        

 35           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       3715

 36           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 37           2(1)2(3)      T2           

 38           2(1)2(3)      T2           

 39           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       2604

 40           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 41           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       3715

 42           1(2)1(6)      T1(6)        

 43           1(2)1(6)      T1(6)        

 44           2(1)2(3)      T2           

 45           2(1)2(3)      T2           

 46           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 47           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       2604

 88  7  7  7  7  23  7  23  7

47  1  2  0  8  0  0

Truc 42:  2  2  2  2  9  5  9  5

Truc 24:  0  0  0  0  12  0  12  0

Truc 4122:  1  1  1  1  2  2  2  2

Truc 2123:  2  2  2  2  0  0  0  0

Truc 1216:  2  2  2  2  0  0  0  0

 41           CanChaLy DoaKhoTonKhaCaa

 1            4(2)          T2-4TR2       01122334

 2            4(2)          T2-2TR2       1234

 3            4(2)          T2-1TR1-1TR2  1234

 4            4(2)          T2-1TR1-1TR2  1234

 5            4(2)          T2-2TR2       1234

 6            4(2)          T2-4TR2       01122334

 7            4(2)          T1-8TR2       0415263701122334

 8            4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 9            2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 10           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 11           4(2)          T2-2TR2       1234

 12           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 13           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 14           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 15           4(2)          T2-2TR2       1234

 16           4(1)2(2)      T2-2TR2       0426

 17           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 18           4(2)          T2-2TR2       1537

 19           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 20           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 21           4(1)2(2)      T2-2TR2       1537

 22           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 23           4(2)          T2-2TR2       0426

 24           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 25           4(2)          T2-2TR2       0123

 26           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 27           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 28           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 29           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 30           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 31           4(2)          T2-2TR2       0123

 32           2(1)2(3)      T2           

 33           1(2)1(6)      T1(6)        

 34           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       3715

 35           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       0426

 36           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 37           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 38           2(1)2(3)      T2           

 39           1(2)1(6)      T1(6)        

 40           2(1)2(3)      T2           

 41           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       0426

 42           1(2)1(6)      T1(6)        

 43           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       3715

 44           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 45           2(1)2(3)      T2           

 46           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 47           1(2)1(6)      T1(6)        

 88  7  7  7  7  7  23  7  23

47  1  2  0  8  0  0

Truc 42:  2  2  2  2  5  9  5  9

Truc 24:  0  0  0  0  0  12  0  12

Truc 4122:  1  1  1  1  2  2  2  2

Truc 2123:  2  2  2  2  0  0  0  0

Truc 1216:  2  2  2  2  0  0  0  0

 42           CanTonLy DoaKhoChaKhaCaa

 1            4(2)          T2-1TR1-1TR2  0123

 2            4(2)          T2-2TR2       0123

 3            4(2)          T2-4TR2       01122334

 4            4(2)          T2-4TR2       01122334

 5            4(2)          T2-2TR2       0123

 6            4(2)          T2-1TR1-1TR2  0123

 7            4(2)          T1-8TR2       0415263701122334

 8            4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 9            2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 10           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 11           4(2)          T2-2TR2       1234

 12           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 13           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 14           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 15           4(2)          T2-2TR2       1234

 16           4(1)2(2)      T2-2TR2       0426

 17           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 18           4(2)          T2-2TR2       1537

 19           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 20           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 21           4(1)2(2)      T2-2TR2       1537

 22           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 23           4(2)          T2-2TR2       0426

 24           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 25           4(2)          T2-2TR2       0123

 26           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 27           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 28           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 29           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 30           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 31           4(2)          T2-2TR2       0123

 32           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 33           1(2)1(6)      T1(6)        

 34           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       3715

 35           1(2)1(6)      T1(6)        

 36           2(1)2(3)      T2           

 37           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 38           2(1)2(3)      T2           

 39           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       2604

 40           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 41           1(2)1(6)      T1(6)        

 42           1(2)1(6)      T1(6)        

 43           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       3715

 44           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 45           2(1)2(3)      T2           

 46           2(1)2(3)      T2           

 47           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       2604

 88  7  7  7  7  23  7  23  7

47  1  2  0  8  0  0

Truc 42:  2  2  2  2  9  5  9  5

Truc 24:  0  0  0  0  12  0  12  0

Truc 4122:  1  1  1  1  2  2  2  2

Truc 2123:  2  2  2  2  0  0  0  0

Truc 1216:  2  2  2  2  0  0  0  0

 43           CanChaKhaDoaKhoTonLy Caa

 1            4(2)          T2-1TR1-1TR2  0123

 2            4(2)          T2-2TR2       0123

 3            4(2)          T2-4TR2       01122334

 4            4(2)          T2-4TR2       01122334

 5            4(2)          T2-2TR2       0123

 6            4(2)          T2-1TR1-1TR2  0123

 7            4(2)          T1-8TR2       0415263701122334

 8            4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 9            2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 10           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 11           4(2)          T2-2TR2       1234

 12           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 13           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 14           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 15           4(2)          T2-2TR2       1234

 16           4(1)2(2)      T2-2TR2       0426

 17           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 18           4(2)          T2-2TR2       1537

 19           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 20           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 21           4(1)2(2)      T2-2TR2       1537

 22           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 23           4(2)          T2-2TR2       0426

 24           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 25           4(2)          T2-2TR2       0123

 26           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 27           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 28           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 29           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 30           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 31           4(2)          T2-2TR2       0123

 32           2(1)2(3)      T2           

 33           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       1537

 34           1(2)1(6)      T1(6)        

 35           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       0426

 36           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 37           2(1)2(3)      T2           

 38           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 39           1(2)1(6)      T1(6)        

 40           2(1)2(3)      T2           

 41           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       0426

 42           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       1537

 43           1(2)1(6)      T1(6)        

 44           2(1)2(3)      T2           

 45           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 46           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 47           1(2)1(6)      T1(6)        

 88  7  7  7  7  23  7  23  7

47  1  2  0  8  0  0

Truc 42:  2  2  2  2  9  5  9  5

Truc 24:  0  0  0  0  12  0  12  0

Truc 4122:  1  1  1  1  2  2  2  2

Truc 2123:  2  2  2  2  0  0  0  0

Truc 1216:  2  2  2  2  0  0  0  0

 44           CanTonKhaDoaKhoChaLy Caa

 1            4(2)          T2-4TR2       01122334

 2            4(2)          T2-2TR2       1234

 3            4(2)          T2-1TR1-1TR2  1234

 4            4(2)          T2-1TR1-1TR2  1234

 5            4(2)          T2-2TR2       1234

 6            4(2)          T2-4TR2       01122334

 7            4(2)          T1-8TR2       0415263701122334

 8            4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 9            2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 10           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 11           4(2)          T2-2TR2       1234

 12           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 13           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 14           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 15           4(2)          T2-2TR2       1234

 16           4(1)2(2)      T2-2TR2       0426

 17           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 18           4(2)          T2-2TR2       1537

 19           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 20           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 21           4(1)2(2)      T2-2TR2       1537

 22           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 23           4(2)          T2-2TR2       0426

 24           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 25           4(2)          T2-2TR2       0123

 26           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 27           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 28           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 29           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 30           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 31           4(2)          T2-2TR2       0123

 32           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 33           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       1537

 34           1(2)1(6)      T1(6)        

 35           1(2)1(6)      T1(6)        

 36           2(1)2(3)      T2           

 37           2(1)2(3)      T2           

 38           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 39           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       2604

 40           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 41           1(2)1(6)      T1(6)        

 42           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       1537

 43           1(2)1(6)      T1(6)        

 44           2(1)2(3)      T2           

 45           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 46           2(1)2(3)      T2           

 47           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       2604

 88  7  7  7  7  7  23  7  23

47  1  2  0  8  0  0

Truc 42:  2  2  2  2  5  9  5  9

Truc 24:  0  0  0  0  0  12  0  12

Truc 4122:  1  1  1  1  2  2  2  2

Truc 2123:  2  2  2  2  0  0  0  0

Truc 1216:  2  2  2  2  0  0  0  0

 45           CanChaLy CaaKhoTonKhaDoa

 1            4(2)          T2-1TR1-1TR2  0123

 2            4(2)          T2-2TR2       0123

 3            4(2)          T2-4TR2       01122334

 4            4(2)          T2-4TR2       01122334

 5            4(2)          T2-2TR2       0123

 6            4(2)          T2-1TR1-1TR2  0123

 7            4(2)          T1-8TR2       0415263701122334

 8            4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 9            2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 10           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 11           4(2)          T2-2TR2       1234

 12           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 13           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 14           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 15           4(2)          T2-2TR2       1234

 16           4(1)2(2)      T2-2TR2       0426

 17           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 18           4(2)          T2-2TR2       1537

 19           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 20           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 21           4(1)2(2)      T2-2TR2       1537

 22           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 23           4(2)          T2-2TR2       0426

 24           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 25           4(2)          T2-2TR2       0123

 26           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 27           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 28           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 29           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 30           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 31           4(2)          T2-2TR2       0123

 32           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 33           1(2)1(6)      T1(6)        

 34           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       3715

 35           1(2)1(6)      T1(6)        

 36           2(1)2(3)      T2           

 37           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 38           2(1)2(3)      T2           

 39           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       2604

 40           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 41           1(2)1(6)      T1(6)        

 42           1(2)1(6)      T1(6)        

 43           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       3715

 44           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 45           2(1)2(3)      T2           

 46           2(1)2(3)      T2           

 47           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       2604

 88  7  7  7  7  23  7  23  7

47  1  2  0  8  0  0

Truc 42:  2  2  2  2  9  5  9  5

Truc 24:  0  0  0  0  12  0  12  0

Truc 4122:  1  1  1  1  2  2  2  2

Truc 2123:  2  2  2  2  0  0  0  0

Truc 1216:  2  2  2  2  0  0  0  0

 46           CanTonLy CaaKhoChaKhaDoa

 1            4(2)          T2-4TR2       01122334

 2            4(2)          T2-2TR2       1234

 3            4(2)          T2-1TR1-1TR2  1234

 4            4(2)          T2-1TR1-1TR2  1234

 5            4(2)          T2-2TR2       1234

 6            4(2)          T2-4TR2       01122334

 7            4(2)          T1-8TR2       0415263701122334

 8            4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 9            2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 10           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 11           4(2)          T2-2TR2       1234

 12           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 13           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 14           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 15           4(2)          T2-2TR2       1234

 16           4(1)2(2)      T2-2TR2       0426

 17           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 18           4(2)          T2-2TR2       1537

 19           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 20           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 21           4(1)2(2)      T2-2TR2       1537

 22           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 23           4(2)          T2-2TR2       0426

 24           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 25           4(2)          T2-2TR2       0123

 26           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 27           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 28           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 29           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 30           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 31           4(2)          T2-2TR2       0123

 32           2(1)2(3)      T2           

 33           1(2)1(6)      T1(6)        

 34           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       3715

 35           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       0426

 36           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 37           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 38           2(1)2(3)      T2           

 39           1(2)1(6)      T1(6)        

 40           2(1)2(3)      T2            

 41           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       0426

 42           1(2)1(6)      T1(6)        

 43           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       3715

 44           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 45           2(1)2(3)      T2            

 46           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 47           1(2)1(6)      T1(6)        

 88  7  7  7  7  7  23  7  23

47  1  2  0  8  0  0

Truc 42:  2  2  2  2  5  9  5  9

Truc 24:  0  0  0  0  0  12  0  12

Truc 4122:  1  1  1  1  2  2  2  2

Truc 2123:  2  2  2  2  0  0  0  0

Truc 1216:  2  2  2  2  0  0  0  0

 47           CanChaKhaCaaKhoTonLy Doa

 1            4(2)          T2-4TR2       01122334

 2            4(2)          T2-2TR2       1234

 3            4(2)          T2-1TR1-1TR2  1234

 4            4(2)          T2-1TR1-1TR2  1234

 5            4(2)          T2-2TR2       1234

 6            4(2)          T2-4TR2       01122334

 7            4(2)          T1-8TR2       0415263701122334

 8            4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 9            2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 10           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 11           4(2)          T2-2TR2       1234

 12           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 13           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 14           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 15           4(2)          T2-2TR2       1234

 16           4(1)2(2)      T2-2TR2       0426

 17           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 18           4(2)          T2-2TR2       1537

 19           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 20           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 21           4(1)2(2)      T2-2TR2       1537

 22           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 23           4(2)          T2-2TR2       0426

 24           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 25           4(2)          T2-2TR2       0123

 26           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 27           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 28           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 29           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       1234

 30           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 31           4(2)          T2-2TR2       0123

 32           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 33           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       1537

 34           1(2)1(6)      T1(6)        

 35           1(2)1(6)      T1(6)        

 36           2(1)2(3)      T2           

 37           2(1)2(3)      T2           

 38           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 39           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       2604

 40           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 41           1(2)1(6)      T1(6)        

 42           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       1537

 43           1(2)1(6)      T1(6)        

 44           2(1)2(3)      T2           

 45           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 46           2(1)2(3)      T2           

 47           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       2604

 88  7  7  7  7  7  23  7  23

47  1  2  0  8  0  0

Truc 42:  2  2  2  2  5  9  5  9

Truc 24:  0  0  0  0  0  12  0  12

Truc 4122:  1  1  1  1  2  2  2  2

Truc 2123:  2  2  2  2  0  0  0  0

Truc 1216:  2  2  2  2  0  0  0  0

 48           CanTonKhaCaaKhoChaLy Doa

 1            4(2)          T2-1TR1-1TR2  0123

 2            4(2)          T2-2TR2       0123

 3            4(2)          T2-4TR2       01122334

 4            4(2)          T2-4TR2       01122334

 5            4(2)          T2-2TR2       0123

 6            4(2)          T2-1TR1-1TR2  0123

 7            4(2)          T1-8TR2       0415263701122334

 8            4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 9            2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 10           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 11           4(2)          T2-2TR2       1234

 12           4(1)2(2)      T2-2TR2       1234

 13           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 14           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 15           4(2)          T2-2TR2       1234

 16           4(1)2(2)      T2-2TR2       0426

 17           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 18           4(2)          T2-2TR2       1537

 19           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 20           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 21           4(1)2(2)      T2-2TR2       1537

 22           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 23           4(2)          T2-2TR2       0426

 24           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 25           4(2)          T2-2TR2       0123

 26           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 27           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 28           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 29           2(4)          T2(4)-1TR1(4)-1TR2(4)       0123

 30           4(1)2(2)      T2-2TR2       0123

 31           4(2)          T2-2TR2       0123

 32           2(1)2(3)      T2           

 33           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       1537

 34           1(2)1(6)      T1(6)        

 35           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       0426

 36           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 37           2(1)2(3)      T2           

 38           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 39           1(2)1(6)      T1(6)        

 40           2(1)2(3)      T2           

 41           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       0426

 42           1(2)1(6)      T1(6)-1TR1(6)-1TR2(6)       1537

 43           1(2)1(6)      T1(6)        

 44           2(1)2(3)      T2           

 45           2(1)2(3)      T2-2TR2       1537

 46           2(1)2(3)      T2-2TR2       0426

 47           1(2)1(6)      T1(6)        

 88  7  7  7  7  23  7  23  7

47  1  2  0  8  0  0

Truc 42:  2  2  2  2  9  5  9  5

Truc 24:  0  0  0  0  12  0  12  0

Truc 4122:  1  1  1  1  2  2  2  2

Truc 2123:  2  2  2  2  0  0  0  0

Truc 1216:  2  2  2  2  0  0  0  0

 

F1,2

1            CanDoaLy ChaTonKhaCaaKho

 84  1  1  1  1  5  23  5  47

 23  1  2  4  0  8  0

 2            CanDoaLy KhoTonKhaCaaCha

 64  1  1  1  1  23  7  23  7

 23  1  2  4  0  8  16

 3            CanDoaCaaChaTonKhaLy Kho

 64  1  1  1  1  23  7  23  7

 23  1  2  4  0  8  16

 4            CanDoaCaaKhoTonKhaLy Cha

 84  1  1  1  1  5  47  5  23

 23  1  2  4  0  8  0

 5            CanKhaLy ChaTonDoaCaaKho

 63  1  1  1  1  22  7  23  7

 23  1  2  4  0  8  17

 6            CanKhaLy KhoTonDoaCaaCha

 84  1  1  1  1  5  47  5  23

 23  1  2  4  0  8  0

 7            CanKhaCaaChaTonDoaLy Kho

 84  1  1  1  1  5  23  5  47

 23  1  2  4  0  8  0

 8            CanKhaCaaKhoTonDoaLy Cha

 63  1  1  1  1  22  7  23  7

 23  1  2  4  0  8  17

 9            CanDoaChaLy TonKhaKhoCaa

 68  3  3  3  3  5  23  5  23

 23  1  2  4  0  8  16

 10           CanDoaKhoLy TonKhaChaCaa

 68  3  3  3  3  23  5  23  5

 23  1  2  4  0  8  16

 11           CanDoaChaCaaTonKhaKhoLy

 68  3  3  3  3  23  5  23  5

 23  1  2  4  0  8  16

 12           CanDoaKhoCaaTonKhaChaLy

 67  3  3  3  3  5  22  5  23

 23  1  2  4  0  8  17

 13           CanKhaChaLy TonDoaKhoCaa

 67  3  3  3  3  22  5  23  5

 23  1  2  4  0  8  17

 14           CanKhaKhoLy TonDoaChaCaa

 68  3  3  3  3  5  23  5  23

 23  1  2  4  0  8  16

 15           CanKhaChaCaaTonDoaKhoLy

 67  3  3  3  3  5  22  5  23

 23  1  2  4  0  8  17

 16           CanKhaKhoCaaTonDoaChaLy

 67  3  3  3  3  22  5  23  5

 23  1  2  4  0  8  17

 17           CanLy DoaChaTonCaaKhaKho

 84  1  1  1  1  5  23  5  47

 23  1  2  4  0  8  0

 18           CanLy DoaKhoTonCaaKhaCha

 64  1  1  1  1  23  7  23  7

 23  1  2  4  0  8  16

 19           CanCaaDoaChaTonLy KhaKho

 63  1  1  1  1  22  7  23  7

 23  1  2  4  0  8  17

 20           CanCaaDoaKhoTonLy KhaCha

 84  1  1  1  1  5  47  5  23

 23  1  2  4  0  8  0

 21           CanLy KhaChaTonCaaDoaKho

 64  1  1  1  1  23  7  23  7

 23  1  2  4  0  8  16

 22           CanLy KhaKhoTonCaaDoaCha

 84  1  1  1  1  5  47  5  23

 23  1  2  4  0  8  0

 23           CanCaaKhaChaTonLy DoaKho

 84  1  1  1  1  5  23  5  47

 23  1  2  4  0  8  0

 24           CanCaaKhaKhoTonLy DoaCha

 63  1  1  1  1  22  7  23  7

 23  1  2  4  0  8  17

 25           CanChaDoaLy TonKhoKhaCaa

 64  1  1  1  1  7  23  7  23

 23  1  2  4  0  8  16

 26           CanKhoDoaLy TonChaKhaCaa

 84  1  1  1  1  47  5  23  5

 23  1  2  4  0  8  0

 27           CanChaDoaCaaTonKhoKhaLy

 84  1  1  1  1  23  5  47  5

 23  1  2  4  0  8  0

 28           CanKhoDoaCaaTonChaKhaLy

 63  1  1  1  1  7  22  7  23

 23  1  2  4  0  8  17

 29           CanChaKhaLy TonKhoDoaCaa

 84  1  1  1  1  23  5  47  5

 23  1  2  4  0  8  0

 30           CanKhoKhaLy TonChaDoaCaa

 64  1  1  1  1  7  23  7  23

 23  1  2  4  0  8  16

 31           CanChaKhaCaaTonKhoDoaLy

 63  1  1  1  1  7  22  7  23

 23  1  2  4  0  8  17

 32           CanKhoKhaCaaTonChaDoaLy

 84  1  1  1  1  47  5  23  5

 23  1  2  4  0  8  0

 33           CanLy ChaDoaTonCaaKhoKha

 68  3  3  3  3  5  23  5  23

 23  1  2  4  0  8  16

 34           CanLy KhoDoaTonCaaChaKha

 68  3  3  3  3  23  5  23  5

 23  1  2  4  0  8  16

 35           CanCaaChaDoaTonLy KhoKha

 67  3  3  3  3  22  5  23  5

 23  1  2  4  0  8  17

 36           CanCaaKhoDoaTonLy ChaKha

 68  3  3  3  3  5  23  5  23

 23  1  2  4  0  8  16

 37           CanLy ChaKhaTonCaaKhoDoa

 68  3  3  3  3  23  5  23  5

 23  1  2  4  0  8  16

 38           CanLy KhoKhaTonCaaChaDoa

 67  3  3  3  3  5  22  5  23

 23  1  2  4  0  8  17

 39           CanCaaChaKhaTonLy KhoDoa

 67  3  3  3  3  5  22  5  23

 23  1  2  4  0  8  17

 40           CanCaaKhoKhaTonLy ChaDoa

 67  3  3  3  3  22  5  23  5

 23  1  2  4  0  8  17

 41           CanChaLy DoaTonKhoCaaKha

 64  1  1  1  1  7  23  7  23

 23  1  2  4  0  8  16

 42           CanKhoLy DoaTonChaCaaKha

 84  1  1  1  1  47  5  23  5

 23  1  2  4  0  8  0

 43           CanChaCaaDoaTonKhoLy Kha

 84  1  1  1  1  23  5  47  5

 23  1  2  4  0  8  0

 44           CanKhoCaaDoaTonChaLy Kha

 64  1  1  1  1  7  23  7  23

 23  1  2  4  0  8  16

 45           CanChaLy KhaTonKhoCaaDoa

 84  1  1  1  1  23  5  47  5

 23  1  2  4  0  8  0

 46           CanKhoLy KhaTonChaCaaDoa

 63  1  1  1  1  7  22  7  23

 23  1  2  4  0  8  17

 47           CanChaCaaKhaTonKhoLy Doa

 63  1  1  1  1  7  22  7  23

 23  1  2  4  0  8  17

 48           CanKhoCaaKhaTonChaLy Doa

 84  1  1  1  1  47  5  23  5

 23  1  2  4  0  8  0

 

F1,3

 

1            CanDoaTonKhaLy ChaCaaKho

 84  1  1  1  1  5  23  5  47

 23  1  2  4  0  8  0

 2            CanDoaTonKhoLy ChaCaaKha

 64  1  1  1  1  23  7  23  7

 23  1  2  4  0  8  16

 3            CanDoaCaaKhaLy ChaTonKho

 64  1  1  1  1  23  7  23  7

 23  1  2  4  0  8  16

 4            CanDoaCaaKhoLy ChaTonKha

 84  1  1  1  1  5  47  5  23

 23  1  2  4  0  8  0

 5            CanChaTonKhaLy DoaCaaKho

 63  1  1  1  1  22  7  23  7

 23  1  2  4  0  8  17

 6            CanChaTonKhoLy DoaCaaKha

 84  1  1  1  1  5  47  5  23

 23  1  2  4  0  8  0

 7            CanChaCaaKhaLy DoaTonKho

 84  1  1  1  1  5  23  5  47

 23  1  2  4  0  8  0

 8            CanChaCaaKhoLy DoaTonKha

 63  1  1  1  1  22  7  23  7

 23  1  2  4  0  8  17

 9            CanDoaKhaTonLy ChaKhoCaa

 68  3  3  3  3  5  23  5  23

 23  1  2  4  0  8  16

 10           CanDoaKhoTonLy ChaKhaCaa

 68  3  3  3  3  23  5  23  5

 23  1  2  4  0  8  16

 11           CanDoaKhaCaaLy ChaKhoTon

 68  3  3  3  3  23  5  23  5

 23  1  2  4  0  8  16

 12           CanDoaKhoCaaLy ChaKhaTon

 67  3  3  3  3  5  22  5  23

 23  1  2  4  0  8  17

 13           CanChaKhaTonLy DoaKhoCaa

 67  3  3  3  3  22  5  23  5

 23  1  2  4  0  8  17

 14           CanChaKhoTonLy DoaKhaCaa

 68  3  3  3  3  5  23  5  23

 23  1  2  4  0  8  16

 15           CanChaKhaCaaLy DoaKhoTon

 67  3  3  3  3  5  22  5  23

 23  1  2  4  0  8  17

 16           CanChaKhoCaaLy DoaKhaTon

 67  3  3  3  3  22  5  23  5

 23  1  2  4  0  8  17

 17           CanTonDoaKhaLy CaaChaKho

 84  1  1  1  1  5  23  5  47

 23  1  2  4  0  8  0

 18           CanTonDoaKhoLy CaaChaKha

 64  1  1  1  1  23  7  23  7

 23  1  2  4  0  8  16

 19           CanCaaDoaKhaLy TonChaKho

 63  1  1  1  1  22  7  23  7

 23  1  2  4  0  8  17

 20           CanCaaDoaKhoLy TonChaKha

 84  1  1  1  1  5  47  5  23

 23  1  2  4  0  8  0

 21           CanTonChaKhaLy CaaDoaKho

 64  1  1  1  1  23  7  23  7

 23  1  2  4  0  8  16

 22           CanTonChaKhoLy CaaDoaKha

 84  1  1  1  1  5  47  5  23

 23  1  2  4  0  8  0

 23           CanCaaChaKhaLy TonDoaKho

 84  1  1  1  1  5  23  5  47

 23  1  2  4  0  8  0

 24           CanCaaChaKhoLy TonDoaKha

 63  1  1  1  1  22  7  23  7

 23  1  2  4  0  8  17

 25           CanKhaDoaTonLy KhoChaCaa

 64  1  1  1  1  7  23  7  23

 23  1  2  4  0  8  16

 26           CanKhoDoaTonLy KhaChaCaa

 84  1  1  1  1  47  5  23  5

 23  1  2  4  0  8  0

 27           CanKhaDoaCaaLy KhoChaTon

 84  1  1  1  1  23  5  47  5

 23  1  2  4  0  8  0

 28           CanKhoDoaCaaLy KhaChaTon

 63  1  1  1  1  7  22  7  23

 23  1  2  4  0  8  17

 29           CanKhaChaTonLy KhoDoaCaa

 84  1  1  1  1  23  5  47  5

 23  1  2  4  0  8  0

 30           CanKhoChaTonLy KhaDoaCaa

 64  1  1  1  1  7  23  7  23

 23  1  2  4  0  8  16

 31           CanKhaChaCaaLy KhoDoaTon

 63  1  1  1  1  7  22  7  23

 23  1  2  4  0  8  17

 32           CanKhoChaCaaLy KhaDoaTon

 84  1  1  1  1  47  5  23  5

 23  1  2  4  0  8  0

 33           CanTonKhaDoaLy CaaKhoCha

 68  3  3  3  3  5  23  5  23

 23  1  2  4  0  8  16

 34           CanTonKhoDoaLy CaaKhaCha

 68  3  3  3  3  23  5  23  5

 23  1  2  4  0  8  16

 35           CanCaaKhaDoaLy TonKhoCha

 67  3  3  3  3  22  5  23  5

 23  1  2  4  0  8  17

 36           CanCaaKhoDoaLy TonKhaCha

 68  3  3  3  3  5  23  5  23

 23  1  2  4  0  8  16

 37           CanTonKhaChaLy CaaKhoDoa

 68  3  3  3  3  23  5  23  5

 23  1  2  4  0  8  16

 38           CanTonKhoChaLy CaaKhaDoa

 67  3  3  3  3  5  22  5  23

 23  1  2  4  0  8  17

 39           CanCaaKhaChaLy TonKhoDoa

 67  3  3  3  3  5  22  5  23

 23  1  2  4  0  8  17

 40           CanCaaKhoChaLy TonKhaDoa

 67  3  3  3  3  22  5  23  5

 23  1  2  4  0  8  17

 41           CanKhaTonDoaLy KhoCaaCha

 64  1  1  1  1  7  23  7  23

 23  1  2  4  0  8  16

 42           CanKhoTonDoaLy KhaCaaCha

 84  1  1  1  1  47  5  23  5

 23  1  2  4  0  8  0

 43           CanKhaCaaDoaLy KhoTonCha

 84  1  1  1  1  23  5  47  5

 23  1  2  4  0  8  0

 44           CanKhoCaaDoaLy KhaTonCha

 64  1  1  1  1  7  23  7  23

 23  1  2  4  0  8  16

 45           CanKhaTonChaLy KhoCaaDoa

 84  1  1  1  1  23  5  47  5

 23  1  2  4  0  8  0

 46           CanKhoTonChaLy KhaCaaDoa

 63  1  1  1  1  7  22  7  23

 23  1  2  4  0  8  17

 47           CanKhaCaaChaLy KhoTonDoa

 63  1  1  1  1  7  22  7  23

 23  1  2  4  0  8  17

 48           CanKhoCaaChaLy KhaTonDoa

 84  1  1  1  1  47  5  23  5

 23  1  2  4  0  8  0

 

F1,4

 

1            CanLy TonCaaDoaChaKhaKho

 84  1  1  1  1  5  23  5  47

 23  1  2  4  0  8  0

 2            CanLy TonKhoDoaChaKhaCaa

 64  1  1  1  1  23  7  23  7

 23  1  2  4  0  8  16

 3            CanLy KhaCaaDoaChaTonKho

 64  1  1  1  1  23  7  23  7

 23  1  2  4  0  8  16

 4            CanLy KhaKhoDoaChaTonCaa

 84  1  1  1  1  5  47  5  23

 23  1  2  4  0  8  0

 5            CanChaTonCaaDoaLy KhaKho

 63  1  1  1  1  22  7  23  7

 23  1  2  4  0  8  17

 6            CanChaTonKhoDoaLy KhaCaa

 84  1  1  1  1  5  47  5  23

 23  1  2  4  0  8  0

 7            CanChaKhaCaaDoaLy TonKho

 84  1  1  1  1  5  23  5  47

 23  1  2  4  0  8  0

 8            CanChaKhaKhoDoaLy TonCaa

 63  1  1  1  1  22  7  23  7

 23  1  2  4  0  8  17

 9            CanLy CaaTonDoaChaKhoKha

 68  3  3  3  3  5  23  5  23

 23  1  2  4  0  8  16

 10           CanLy KhoTonDoaChaCaaKha

 68  3  3  3  3  23  5  23  5

 23  1  2  4  0  8  16

 11           CanLy CaaKhaDoaChaKhoTon

 68  3  3  3  3  23  5  23  5

 23  1  2  4  0  8  16

 12           CanLy KhoKhaDoaChaCaaTon

 67  3  3  3  3  5  22  5  23

 23  1  2  4  0  8  17

 13           CanChaCaaTonDoaLy KhoKha

 67  3  3  3  3  22  5  23  5

 23  1  2  4  0  8  17

 14           CanChaKhoTonDoaLy CaaKha

 68  3  3  3  3  5  23  5  23

 23  1  2  4  0  8  16

 15           CanChaCaaKhaDoaLy KhoTon

 67  3  3  3  3  5  22  5  23

 23  1  2  4  0  8  17

 16           CanChaKhoKhaDoaLy CaaTon

 67  3  3  3  3  22  5  23  5

 23  1  2  4  0  8  17

 17           CanTonLy CaaDoaKhaChaKho

 84  1  1  1  1  5  23  5  47

 23  1  2  4  0  8  0

 18           CanTonLy KhoDoaKhaChaCaa

 64  1  1  1  1  23  7  23  7

 23  1  2  4  0  8  16

 19           CanKhaLy CaaDoaTonChaKho

 63  1  1  1  1  22  7  23  7

 23  1  2  4  0  8  17

 20           CanKhaLy KhoDoaTonChaCaa

 84  1  1  1  1  5  47  5  23

 23  1  2  4  0  8  0

 21           CanTonChaCaaDoaKhaLy Kho

 64  1  1  1  1  23  7  23  7

 23  1  2  4  0  8  16

 22           CanTonChaKhoDoaKhaLy Caa

 84  1  1  1  1  5  47  5  23

 23  1  2  4  0  8  0

 23           CanKhaChaCaaDoaTonLy Kho

 84  1  1  1  1  5  23  5  47

 23  1  2  4  0  8  0

 24           CanKhaChaKhoDoaTonLy Caa

 63  1  1  1  1  22  7  23  7

 23  1  2  4  0  8  17

 25           CanCaaLy TonDoaKhoChaKha

 64  1  1  1  1  7  23  7  23

 23  1  2  4  0  8  16

 26           CanKhoLy TonDoaCaaChaKha

 84  1  1  1  1  47  5  23  5

 23  1  2  4  0  8  0

 27           CanCaaLy KhaDoaKhoChaTon

 84  1  1  1  1  23  5  47  5

 23  1  2  4  0  8  0

 28           CanKhoLy KhaDoaCaaChaTon

 63  1  1  1  1  7  22  7  23

 23  1  2  4  0  8  17

 29           CanCaaChaTonDoaKhoLy Kha

 84  1  1  1  1  23  5  47  5

 23  1  2  4  0  8  0

 30           CanKhoChaTonDoaCaaLy Kha

 64  1  1  1  1  7  23  7  23

 23  1  2  4  0  8  16

 31           CanCaaChaKhaDoaKhoLy Ton

 63  1  1  1  1  7  22  7  23

 23  1  2  4  0  8  17

 32           CanKhoChaKhaDoaCaaLy Ton

 84  1  1  1  1  47  5  23  5

 23  1  2  4  0  8  0

 33           CanTonCaaLy DoaKhaKhoCha

 68  3  3  3  3  5  23  5  23

 23  1  2  4  0  8  16

 34           CanTonKhoLy DoaKhaCaaCha

 68  3  3  3  3  23  5  23  5

 23  1  2  4  0  8  16

 35           CanKhaCaaLy DoaTonKhoCha

 67  3  3  3  3  22  5  23  5

 23  1  2  4  0  8  17

 36           CanKhaKhoLy DoaTonCaaCha

 68  3  3  3  3  5  23  5  23

 23  1  2  4  0  8  16

 37           CanTonCaaChaDoaKhaKhoLy

 68  3  3  3  3  23  5  23  5

 23  1  2  4  0  8  16

 38           CanTonKhoChaDoaKhaCaaLy

 67  3  3  3  3  5  22  5  23

 23  1  2  4  0  8  17

 39           CanKhaCaaChaDoaTonKhoLy

 67  3  3  3  3  5  22  5  23

 23  1  2  4  0  8  17

 40           CanKhaKhoChaDoaTonCaaLy

 67  3  3  3  3  22  5  23  5

 23  1  2  4  0  8  17

 41           CanCaaTonLy DoaKhoKhaCha

 64  1  1  1  1  7  23  7  23

 23  1  2  4  0  8  16

 42           CanKhoTonLy DoaCaaKhaCha

 84  1  1  1  1  47  5  23  5

 23  1  2  4  0  8  0

 43           CanCaaKhaLy DoaKhoTonCha

 84  1  1  1  1  23  5  47  5

 23  1  2  4  0  8  0

 44           CanKhoKhaLy DoaCaaTonCha

 64  1  1  1  1  7  23  7  23

 23  1  2  4  0  8  16

 45           CanCaaTonChaDoaKhoKhaLy

 84  1  1  1  1  23  5  47  5

 23  1  2  4  0  8  0

 46           CanKhoTonChaDoaCaaKhaLy

 63  1  1  1  1  7  22  7  23

 23  1  2  4  0  8  17

 47           CanCaaKhaChaDoaKhoTonLy

 63  1  1  1  1  7  22  7  23

 23  1  2  4  0  8  17

 48           CanKhoKhaChaDoaCaaTonLy

 84  1  1  1  1  47  5  23  5

 23  1  2  4  0  8  0

 

F1,5

 

1            CanDoaLy ChaCaaKhoTonKha

 96  3  3  3  3  19  23  19  23

 23  1  4  8  0  8  0

 2            CanDoaLy KhaCaaKhoTonCha

 108  3  3  3  3  23  13  47  13

 23  1  2  8  0  12  0

 3            CanDoaTonChaCaaKhoLy Kha

 108  3  3  3  3  23  13  47  13

 23  1  2  8  0  12  0

 4            CanDoaTonKhaCaaKhoLy Cha

 96  3  3  3  3  19  23  19  23

 23  1  4  8  0  8  0

 5            CanKhoLy ChaCaaDoaTonKha

 108  3  3  3  3  47  13  23  13

 23  1  2  8  0  12  0

 6            CanKhoLy KhaCaaDoaTonCha

 95  3  3  3  3  19  22  19  23

 23  1  4  8  0  8  1

 7            CanKhoTonChaCaaDoaLy Kha

 95  3  3  3  3  19  22  19  23

 23  1  4  8  0  8  1

 8            CanKhoTonKhaCaaDoaLy Cha

 108  3  3  3  3  47  13  23  13

 23  1  2  8  0  12  0

 9            CanDoaChaLy CaaKhoKhaTon

 96  3  3  3  3  19  23  19  23

 23  1  4  8  0  8  0

 10           CanDoaKhaLy CaaKhoChaTon

 100  3  3  3  3  23  9  47  9

 23  1  2  8  0  12  0

 11           CanDoaChaTonCaaKhoKhaLy

 100  3  3  3  3  23  9  47  9

 23  1  2  8  0  12  0

 12           CanDoaKhaTonCaaKhoChaLy

 96  3  3  3  3  19  23  19  23

 23  1  4  8  0  8  0

 13           CanKhoChaLy CaaDoaKhaTon

 100  3  3  3  3  47  9  23  9

 23  1  2  8  0  12  0

 14           CanKhoKhaLy CaaDoaChaTon

 96  3  3  3  3  19  23  19  23

 23  1  4  8  0  8  0

 15           CanKhoChaTonCaaDoaKhaLy

 96  3  3  3  3  19  23  19  23

 23  1  4  8  0  8  0

 16           CanKhoKhaTonCaaDoaChaLy

 100  3  3  3  3  47  9  23  9

 23  1  2  8  0  12  0

 17           CanLy DoaChaCaaTonKhoKha

 76  3  3  3  3  9  23  9  23

 23  1  2  8  0  10  16

 18           CanLy DoaKhaCaaTonKhoCha

 84  3  3  3  3  23  13  23  13

 23  1  2  8  0  10  16

 19           CanTonDoaChaCaaLy KhoKha

 84  3  3  3  3  23  13  23  13

 23  1  2  8  0  10  16

 20           CanTonDoaKhaCaaLy KhoCha

 76  3  3  3  3  9  23  9  23

 23  1  2  8  0  10  16

 21           CanLy KhoChaCaaTonDoaKha

 84  3  3  3  3  23  13  23  13

 23  1  2  8  0  10  16

 22           CanLy KhoKhaCaaTonDoaCha

 75  3  3  3  3  9  22  9  23

 23  1  2  8  0  10  17

 23           CanTonKhoChaCaaLy DoaKha

 75  3  3  3  3  9  22  9  23

 23  1  2  8  0  10  17

 24           CanTonKhoKhaCaaLy DoaCha

 84  3  3  3  3  23  13  23  13

 23  1  2  8  0  10  16

 25           CanChaDoaLy CaaKhaKhoTon

 84  3  3  3  3  13  23  13  23

 23  1  2  8  0  10  16

 26           CanKhaDoaLy CaaChaKhoTon

 75  3  3  3  3  22  9  23  9

 23  1  2  8  0  10  17

 27           CanChaDoaTonCaaKhaKhoLy

 75  3  3  3  3  22  9  23  9

 23  1  2  8  0  10  17

 28           CanKhaDoaTonCaaChaKhoLy

 84  3  3  3  3  13  23  13  23

 23  1  2  8  0  10  16

 29           CanChaKhoLy CaaKhaDoaTon

 74  3  3  3  3  22  9  22  9

 23  1  2  8  0  10  18

 30           CanKhaKhoLy CaaChaDoaTon

 84  3  3  3  3  13  23  13  23

 23  1  2  8  0  10  16

 31           CanChaKhoTonCaaKhaDoaLy

 84  3  3  3  3  13  23  13  23

 23  1  2  8  0  10  16

 32           CanKhaKhoTonCaaChaDoaLy

 74  3  3  3  3  22  9  22  9

 23  1  2  8  0  10  18

 33           CanLy ChaDoaCaaTonKhaKho

 100  3  3  3  3  9  23  9  47

 23  1  2  8  0  12  0

 34           CanLy KhaDoaCaaTonChaKho

 96  3  3  3  3  23  19  23  19

 23  1  4  8  0  8  0

 35           CanTonChaDoaCaaLy KhaKho

 96  3  3  3  3  23  19  23  19

 23  1  4  8  0  8  0

 36           CanTonKhaDoaCaaLy ChaKho

 100  3  3  3  3  9  23  9  47

 23  1  2  8  0  12  0

 37           CanLy ChaKhoCaaTonKhaDoa

 96  3  3  3  3  23  19  23  19

 23  1  4  8  0  8  0

 38           CanLy KhaKhoCaaTonChaDoa

 100  3  3  3  3  9  47  9  23

 23  1  2  8  0  12  0

 39           CanTonChaKhoCaaLy KhaDoa

 100  3  3  3  3  9  47  9  23

 23  1  2  8  0  12  0

 40           CanTonKhaKhoCaaLy ChaDoa

 96  3  3  3  3  23  19  23  19

 23  1  4  8  0  8  0

 41           CanChaLy DoaCaaKhaTonKho

 108  3  3  3  3  13  23  13  47

 23  1  2  8  0  12  0

 42           CanKhaLy DoaCaaChaTonKho

 95  3  3  3  3  22  19  23  19

 23  1  4  8  0  8  1

 43           CanChaTonDoaCaaKhaLy Kho

 95  3  3  3  3  22  19  23  19

 23  1  4  8  0  8  1

 44           CanKhaTonDoaCaaChaLy Kho

 108  3  3  3  3  13  23  13  47

 23  1  2  8  0  12  0

 45           CanChaLy KhoCaaKhaTonDoa

 94  3  3  3  3  22  19  22  19

 23  1  4  8  0  8  2

 46           CanKhaLy KhoCaaChaTonDoa

 108  3  3  3  3  13  47  13  23

 23  1  2  8  0  12  0

 47           CanChaTonKhoCaaKhaLy Doa

 108  3  3  3  3  13  47  13  23

 23  1  2  8  0  12  0

 48           CanKhaTonKhoCaaChaLy Doa

 94  3  3  3  3  22  19  22  19

 23  1  4  8  0  8  2

 

F1,6

 

1            CanDoaLy ChaKhaTonKhoCaa

 76  3  3  3  3  9  23  9  23

 23  1  2  8  0  10  16

 2            CanDoaLy CaaKhaTonKhoCha

 84  3  3  3  3  23  13  23  13

 23  1  2  8  0  10  16

 3            CanDoaKhoChaKhaTonLy Caa

 84  3  3  3  3  23  13  23  13

 23  1  2  8  0  10  16

 4            CanDoaKhoCaaKhaTonLy Cha

 75  3  3  3  3  9  22  9  23

 23  1  2  8  0  10  17

 5            CanTonLy ChaKhaDoaKhoCaa

 84  3  3  3  3  23  13  23  13

 23  1  2  8  0  10  16

 6            CanTonLy CaaKhaDoaKhoCha

 76  3  3  3  3  9  23  9  23

 23  1  2  8  0  10  16

 7            CanTonKhoChaKhaDoaLy Caa

 75  3  3  3  3  9  22  9  23

 23  1  2  8  0  10  17

 8            CanTonKhoCaaKhaDoaLy Cha

 84  3  3  3  3  23  13  23  13

 23  1  2  8  0  10  16

 9            CanDoaChaLy KhaTonCaaKho

 100  3  3  3  3  9  23  9  47

 23  1  2  8  0  12  0

 10           CanDoaCaaLy KhaTonChaKho

 96  3  3  3  3  23  19  23  19

 23  1  4  8  0  8  0

 11           CanDoaChaKhoKhaTonCaaLy

 96  3  3  3  3  23  19  23  19

 23  1  4  8  0  8  0

 12           CanDoaCaaKhoKhaTonChaLy

 100  3  3  3  3  9  47  9  23

 23  1  2  8  0  12  0

 13           CanTonChaLy KhaDoaCaaKho

 96  3  3  3  3  23  19  23  19

 23  1  4  8  0  8  0

 14           CanTonCaaLy KhaDoaChaKho

 100  3  3  3  3  9  23  9  47

 23  1  2  8  0  12  0

 15           CanTonChaKhoKhaDoaCaaLy

 100  3  3  3  3  9  47  9  23

 23  1  2  8  0  12  0

 16           CanTonCaaKhoKhaDoaChaLy

 96  3  3  3  3  23  19  23  19

 23  1  4  8  0  8  0

 17           CanLy DoaChaKhaKhoTonCaa

 96  3  3  3  3  19  23  19  23

 23  1  4  8  0  8  0

 18           CanLy DoaCaaKhaKhoTonCha

 108  3  3  3  3  23  13  47  13

 23  1  2  8  0  12  0

 19           CanKhoDoaChaKhaLy TonCaa

 108  3  3  3  3  47  13  23  13

 23  1  2  8  0  12  0

 20           CanKhoDoaCaaKhaLy TonCha

 95  3  3  3  3  19  22  19  23

 23  1  4  8  0  8  1

 21           CanLy TonChaKhaKhoDoaCaa

 108  3  3  3  3  23  13  47  13

 23  1  2  8  0  12  0

 22           CanLy TonCaaKhaKhoDoaCha

 96  3  3  3  3  19  23  19  23

 23  1  4  8  0  8  0

 23           CanKhoTonChaKhaLy DoaCaa

 95  3  3  3  3  19  22  19  23

 23  1  4  8  0  8  1

 24           CanKhoTonCaaKhaLy DoaCha

 108  3  3  3  3  47  13  23  13

 23  1  2  8  0  12  0

 25           CanChaDoaLy KhaCaaTonKho

 108  3  3  3  3  13  23  13  47

 23  1  2  8  0  12  0

 26           CanCaaDoaLy KhaChaTonKho

 95  3  3  3  3  22  19  23  19

 23  1  4  8  0  8  1

 27           CanChaDoaKhoKhaCaaTonLy

 94  3  3  3  3  22  19  22  19

 23  1  4  8  0  8  2

 28           CanCaaDoaKhoKhaChaTonLy

 108  3  3  3  3  13  47  13  23

 23  1  2  8  0  12  0

 29           CanChaTonLy KhaCaaDoaKho

 95  3  3  3  3  22  19  23  19

 23  1  4  8  0  8  1

 30           CanCaaTonLy KhaChaDoaKho

 108  3  3  3  3  13  23  13  47

 23  1  2  8  0  12  0

 31           CanChaTonKhoKhaCaaDoaLy

 108  3  3  3  3  13  47  13  23

 23  1  2  8  0  12  0

 32           CanCaaTonKhoKhaChaDoaLy

 94  3  3  3  3  22  19  22  19

 23  1  4  8  0  8  2

 33           CanLy ChaDoaKhaKhoCaaTon

 96  3  3  3  3  19  23  19  23

 23  1  4  8  0  8  0

 34           CanLy CaaDoaKhaKhoChaTon

 100  3  3  3  3  23  9  47  9

 23  1  2  8  0  12  0

 35           CanKhoChaDoaKhaLy CaaTon

 100  3  3  3  3  47  9  23  9

 23  1  2  8  0  12  0

 36           CanKhoCaaDoaKhaLy ChaTon

 96  3  3  3  3  19  23  19  23

 23  1  4  8  0  8  0

 37           CanLy ChaTonKhaKhoCaaDoa

 100  3  3  3  3  23  9  47  9

 23  1  2  8  0  12  0

 38           CanLy CaaTonKhaKhoChaDoa

 96  3  3  3  3  19  23  19  23

 23  1  4  8  0  8  0

 39           CanKhoChaTonKhaLy CaaDoa

 96  3  3  3  3  19  23  19  23

 23  1  4  8  0  8  0

 40           CanKhoCaaTonKhaLy ChaDoa

 100  3  3  3  3  47  9  23  9

 23  1  2  8  0  12  0

 41           CanChaLy DoaKhaCaaKhoTon

 84  3  3  3  3  13  23  13  23

 23  1  2  8  0  10  16

 42           CanCaaLy DoaKhaChaKhoTon

 75  3  3  3  3  22  9  23  9

 23  1  2  8  0  10  17

 43           CanChaKhoDoaKhaCaaLy Ton

 74  3  3  3  3  22  9  22  9

 23  1  2  8  0  10  18

 44           CanCaaKhoDoaKhaChaLy Ton

 84  3  3  3  3  13  23  13  23

 23  1  2  8  0  10  16

 45           CanChaLy TonKhaCaaKhoDoa

 75  3  3  3  3  22  9  23  9

 23  1  2  8  0  10  17

 46           CanCaaLy TonKhaChaKhoDoa

 84  3  3  3  3  13  23  13  23

 23  1  2  8  0  10  16

 47           CanChaKhoTonKhaCaaLy Doa

 84  3  3  3  3  13  23  13  23

 23  1  2  8  0  10  16

 48           CanCaaKhoTonKhaChaLy Doa

 74  3  3  3  3  22  9  22  9

 23  1  2  8  0  10  18

 

F1,7

 

1            CanDoaTonKhaChaLy KhoCaa

 76  3  3  3  3  9  23  9  23

 23  1  2  8  0  10  16

 2            CanDoaTonCaaChaLy KhoKha

 84  3  3  3  3  23  13  23  13

 23  1  2  8  0  10  16

 3            CanDoaKhoKhaChaLy TonCaa

 84  3  3  3  3  23  13  23  13

 23  1  2  8  0  10  16

 4            CanDoaKhoCaaChaLy TonKha

 75  3  3  3  3  9  22  9  23

 23  1  2  8  0  10  17

 5            CanLy TonKhaChaDoaKhoCaa

 84  3  3  3  3  23  13  23  13

 23  1  2  8  0  10  16

 6            CanLy TonCaaChaDoaKhoKha

 76  3  3  3  3  9  23  9  23

 23  1  2  8  0  10  16

 7            CanLy KhoKhaChaDoaTonCaa

 75  3  3  3  3  9  22  9  23

 23  1  2  8  0  10  17

 8            CanLy KhoCaaChaDoaTonKha

 84  3  3  3  3  23  13  23  13

 23  1  2  8  0  10  16

 9            CanDoaKhaTonChaLy CaaKho

 100  3  3  3  3  9  23  9  47

 23  1  2  8  0  12  0

 10           CanDoaCaaTonChaLy KhaKho

 96  3  3  3  3  23  19  23  19

 23  1  4  8  0  8  0

 11           CanDoaKhaKhoChaLy CaaTon

 96  3  3  3  3  23  19  23  19

 23  1  4  8  0  8  0

 12           CanDoaCaaKhoChaLy KhaTon

 100  3  3  3  3  9  47  9  23

 23  1  2  8  0  12  0

 13           CanLy KhaTonChaDoaCaaKho

 96  3  3  3  3  23  19  23  19

 23  1  4  8  0  8  0

 14           CanLy CaaTonChaDoaKhaKho

 100  3  3  3  3  9  23  9  47

 23  1  2  8  0  12  0

 15           CanLy KhaKhoChaDoaCaaTon

 100  3  3  3  3  9  47  9  23

 23  1  2  8  0  12  0

 16           CanLy CaaKhoChaDoaKhaTon

 96  3  3  3  3  23  19  23  19

 23  1  4  8  0  8  0

 17           CanTonDoaKhaChaKhoLy Caa

 96  3  3  3  3  19  23  19  23

 23  1  4  8  0  8  0

 18           CanTonDoaCaaChaKhoLy Kha

 108  3  3  3  3  23  13  47  13

 23  1  2  8  0  12  0

 19           CanKhoDoaKhaChaTonLy Caa

 108  3  3  3  3  47  13  23  13

 23  1  2  8  0  12  0

 20           CanKhoDoaCaaChaTonLy Kha

 95  3  3  3  3  19  22  19  23

 23  1  4  8  0  8  1

 21           CanTonLy KhaChaKhoDoaCaa

 108  3  3  3  3  23  13  47  13

 23  1  2  8  0  12  0

 22           CanTonLy CaaChaKhoDoaKha

 96  3  3  3  3  19  23  19  23

 23  1  4  8  0  8  0

 23           CanKhoLy KhaChaTonDoaCaa

 95  3  3  3  3  19  22  19  23

 23  1  4  8  0  8  1

 24           CanKhoLy CaaChaTonDoaKha

 108  3  3  3  3  47  13  23  13

 23  1  2  8  0  12  0

 25           CanKhaDoaTonChaCaaLy Kho

 108  3  3  3  3  13  23  13  47

 23  1  2  8  0  12  0

 26           CanCaaDoaTonChaKhaLy Kho

 95  3  3  3  3  22  19  23  19

 23  1  4  8  0  8  1

 27           CanKhaDoaKhoChaCaaLy Ton

 94  3  3  3  3  22  19  22  19

 23  1  4  8  0  8  2

 28           CanCaaDoaKhoChaKhaLy Ton

 108  3  3  3  3  13  47  13  23

 23  1  2  8  0  12  0

 29           CanKhaLy TonChaCaaDoaKho

 95  3  3  3  3  22  19  23  19

 23  1  4  8  0  8  1

 30           CanCaaLy TonChaKhaDoaKho

 108  3  3  3  3  13  23  13  47

 23  1  2  8  0  12  0

 31           CanKhaLy KhoChaCaaDoaTon

 108  3  3  3  3  13  47  13  23

 23  1  2  8  0  12  0

 32           CanCaaLy KhoChaKhaDoaTon

 94  3  3  3  3  22  19  22  19

 23  1  4  8  0  8  2

 33           CanTonKhaDoaChaKhoCaaLy

 96  3  3  3  3  19  23  19  23

 23  1  4  8  0  8  0

 34           CanTonCaaDoaChaKhoKhaLy

 100  3  3  3  3  23  9  47  9

 23  1  2  8  0  12  0

 35           CanKhoKhaDoaChaTonCaaLy

 100  3  3  3  3  47  9  23  9

 23  1  2  8  0  12  0

 36           CanKhoCaaDoaChaTonKhaLy

 96  3  3  3  3  19  23  19  23

 23  1  4  8  0  8  0

 37           CanTonKhaLy ChaKhoCaaDoa

 100  3  3  3  3  23  9  47  9

 23  1  2  8  0  12  0

 38           CanTonCaaLy ChaKhoKhaDoa

 96  3  3  3  3  19  23  19  23

 23  1  4  8  0  8  0

 39           CanKhoKhaLy ChaTonCaaDoa

 96  3  3  3  3  19  23  19  23

 23  1  4  8  0  8  0

 40           CanKhoCaaLy ChaTonKhaDoa

 100  3  3  3  3  47  9  23  9

 23  1  2  8  0  12  0

 41           CanKhaTonDoaChaCaaKhoLy

 84  3  3  3  3  13  23  13  23

 23  1  2  8  0  10  16

 42           CanCaaTonDoaChaKhaKhoLy

 75  3  3  3  3  22  9  23  9

 23  1  2  8  0  10  17

 43           CanKhaKhoDoaChaCaaTonLy

 74  3  3  3  3  22  9  22  9

 23  1  2  8  0  10  18

 44           CanCaaKhoDoaChaKhaTonLy

 84  3  3  3  3  13  23  13  23

 23  1  2  8  0  10  16

 45           CanKhaTonLy ChaCaaKhoDoa

 75  3  3  3  3  22  9  23  9

 23  1  2  8  0  10  17

 46           CanCaaTonLy ChaKhaKhoDoa

 84  3  3  3  3  13  23  13  23

 23  1  2  8  0  10  16

 47           CanKhaKhoLy ChaCaaTonDoa

 84  3  3  3  3  13  23  13  23

 23  1  2  8  0  10  16

 48           CanCaaKhoLy ChaKhaTonDoa

 74  3  3  3  3  22  9  22  9

 23  1  2  8  0  10  18

 

F2,4

 

1            CanLy ChaCaaDoaKhaTonKho

 46  3  1  5  1  9  7  13  7

 19  1  0  0  4  12  18

 2            CanLy ChaKhoDoaKhaTonCaa

 48  1  1  1  1  1  19  1  23

 19  1  2  0  4  12  8

 3            CanLy TonCaaDoaKhaChaKho

 60  3  5  5  3  1  23  1  19

 19  1  2  0  4  12  4

 4            CanLy TonKhoDoaKhaChaCaa

 46  1  5  1  3  9  7  13  7

 19  1  0  0  4  12  18

 5            CanKhaChaCaaDoaLy TonKho

 48  1  1  1  1  1  23  1  19

 19  1  2  0  4  12  8

 6            CanKhaChaKhoDoaLy TonCaa

 46  3  1  5  1  13  7  9  7

 19  1  0  0  4  12  18

 7            CanKhaTonCaaDoaLy ChaKho

 46  1  5  1  3  13  7  9  7

 19  1  0  0  4  12  18

 8            CanKhaTonKhoDoaLy ChaCaa

 60  3  5  5  3  1  19  1  23

 19  1  2  0  4  12  4

 9            CanLy CaaChaDoaKhaKhoTon

 48  3  7  3  11  9  1  13  1

 19  1  0  0  4  12  16

 10           CanLy KhoChaDoaKhaCaaTon

 48  3  11  3  7  1  13  1  9

 19  1  0  0  4  12  16

 11           CanLy CaaTonDoaKhaKhoCha

 48  3  7  3  11  1  9  1  13

 19  1  0  0  4  12  16

 12           CanLy KhoTonDoaKhaCaaCha

 48  3  11  3  7  9  1  13  1

 19  1  0  0  4  12  16

 13           CanKhaCaaChaDoaLy KhoTon

 48  3  7  3  11  1  13  1  9

 19  1  0  0  4  12  16

 14           CanKhaKhoChaDoaLy CaaTon

 48  3  11  3  7  13  1  9  1

 19  1  0  0  4  12  16

 15           CanKhaCaaTonDoaLy KhoCha

 48  3  7  3  11  13  1  9  1

 19  1  0  0  4  12  16

 16           CanKhaKhoTonDoaLy CaaCha

 48  3  11  3  7  1  9  1  13

 19  1  0  0  4  12  16

 17           CanChaLy CaaDoaTonKhaKho

 46  1  5  1  3  13  7  9  7

 19  1  0  0  4  12  18

 18           CanChaLy KhoDoaTonKhaCaa

 60  3  5  5  3  1  19  1  23

 19  1  2  0  4  12  4

 19           CanTonLy CaaDoaChaKhaKho

 60  3  5  5  3  1  23  1  19

 19  1  2  0  4  12  4

 20           CanTonLy KhoDoaChaKhaCaa

 46  1  5  1  3  9  7  13  7

 19  1  0  0  4  12  18

 21           CanChaKhaCaaDoaTonLy Kho

 48  1  1  1  1  1  23  1  19

 19  1  2  0  4  12  8

 22           CanChaKhaKhoDoaTonLy Caa

 46  3  1  5  1  13  7  9  7

 19  1  0  0  4  12  18

 23           CanTonKhaCaaDoaChaLy Kho

 46  3  1  5  1  9  7  13  7

 19  1  0  0  4  12  18

 24           CanTonKhaKhoDoaChaLy Caa

 48  1  1  1  1  1  19  1  23

 19  1  2  0  4  12  8

 25           CanCaaLy ChaDoaKhoKhaTon

 48  1  1  1  1  23  1  19  1

 19  1  2  0  4  12  8

 26           CanKhoLy ChaDoaCaaKhaTon

 46  3  1  5  1  7  13  7  9

 19  1  0  0  4  12  18

 27           CanCaaLy TonDoaKhoKhaCha

 46  3  1  5  1  7  9  7  13

 19  1  0  0  4  12  18

 28           CanKhoLy TonDoaCaaKhaCha

 48  1  1  1  1  19  1  23  1

 19  1  2  0  4  12  8

 29           CanCaaKhaChaDoaKhoLy Ton

 46  1  3  1  5  7  13  7  9

 19  1  0  0  4  12  18

 30           CanKhoKhaChaDoaCaaLy Ton

 60  3  3  5  5  19  1  23  1

 19  1  2  0  4  12  4

 31           CanCaaKhaTonDoaKhoLy Cha

 60  3  3  5  5  23  1  19  1

 19  1  2  0  4  12  4

 32           CanKhoKhaTonDoaCaaLy Cha

 46  1  3  1  5  7  9  7  13

 19  1  0  0  4  12  18

 33           CanChaCaaLy DoaTonKhoKha

 48  3  7  3  11  13  1  9  1

 19  1  0  0  4  12  16

 34           CanChaKhoLy DoaTonCaaKha

 48  3  11  3  7  1  9  1  13

 19  1  0  0  4  12  16

 35           CanTonCaaLy DoaChaKhoKha

 48  3  7  3  11  1  9  1  13

 19  1  0  0  4  12  16

 36           CanTonKhoLy DoaChaCaaKha

 48  3  11  3  7  9  1  13  1

 19  1  0  0  4  12  16

 37           CanChaCaaKhaDoaTonKhoLy

 48  3  7  3  11  1  13  1  9

 19  1  0  0  4  12  16

 38           CanChaKhoKhaDoaTonCaaLy

 48  3  11  3  7  13  1  9  1

 19  1  0  0  4  12  16

 39           CanTonCaaKhaDoaChaKhoLy

 48  3  7  3  11  9  1  13  1

 19  1  0  0  4  12  16

 40           CanTonKhoKhaDoaChaCaaLy

 48  3  11  3  7  1  13  1  9

 19  1  0  0  4  12  16

 41           CanCaaChaLy DoaKhoTonKha

 60  3  3  5  5  23  1  19  1

 19  1  2  0  4  12  4

 42           CanKhoChaLy DoaCaaTonKha

 46  1  3  1  5  7  9  7  13

 19  1  0  0  4  12  18

 43           CanCaaTonLy DoaKhoChaKha

 46  3  1  5  1  7  9  7  13

 19  1  0  0  4  12  18

 44           CanKhoTonLy DoaCaaChaKha

 48  1  1  1  1  19  1  23  1

 19  1  2  0  4  12  8

 45           CanCaaChaKhaDoaKhoTonLy

 46  1  3  1  5  7  13  7  9

 19  1  0  0  4  12  18

 46           CanKhoChaKhaDoaCaaTonLy

 60  3  3  5  5  19  1  23  1

 19  1  2  0  4  12  4

 47           CanCaaTonKhaDoaKhoChaLy

 48  1  1  1  1  23  1  19  1

 19  1  2  0  4  12  8

 48           CanKhoTonKhaDoaCaaChaLy

 46  3  1  5  1  7  13  7  9

 19  1  0  0  4  12  18

 

F2,8

 

1            CanDoaLy TonKhoCaaChaKha

 60  5  5  3  3  19  1  23  1

 19  1  2  0  4  12  4

 2            CanDoaLy KhaKhoCaaChaTon

 46  1  5  1  3  7  13  7  9

 19  1  0  0  4  12  18

 3            CanDoaChaTonKhoCaaLy Kha

 46  5  1  3  1  7  9  7  13

 19  1  0  0  4  12  18

 4            CanDoaChaKhaKhoCaaLy Ton

 48  1  1  1  1  19  1  23  1

 19  1  2  0  4  12  8

 5            CanCaaLy TonKhoDoaChaKha

 46  1  5  1  3  7  9  7  13

 19  1  0  0  4  12  18

 6            CanCaaLy KhaKhoDoaChaTon

 60  5  5  3  3  23  1  19  1

 19  1  2  0  4  12  4

 7            CanCaaChaTonKhoDoaLy Kha

 48  1  1  1  1  23  1  19  1

 19  1  2  0  4  12  8

 8            CanCaaChaKhaKhoDoaLy Ton

 46  5  1  3  1  7  13  7  9

 19  1  0  0  4  12  18

 9            CanDoaTonLy KhoCaaKhaCha

 60  5  5  3  3  19  1  23  1

 19  1  2  0  4  12  4

 10           CanDoaKhaLy KhoCaaTonCha

 46  5  1  3  1  7  9  7  13

 19  1  0  0  4  12  18

 11           CanDoaTonChaKhoCaaKhaLy

 46  1  5  1  3  7  13  7  9

 19  1  0  0  4  12  18

 12           CanDoaKhaChaKhoCaaTonLy

 48  1  1  1  1  19  1  23  1

 19  1  2  0  4  12  8

 13           CanCaaTonLy KhoDoaKhaCha

 46  1  5  1  3  7  9  7  13

 19  1  0  0  4  12  18

 14           CanCaaKhaLy KhoDoaTonCha

 48  1  1  1  1  23  1  19  1

 19  1  2  0  4  12  8

 15           CanCaaTonChaKhoDoaKhaLy

 60  5  5  3  3  23  1  19  1

 19  1  2  0  4  12  4

 16           CanCaaKhaChaKhoDoaTonLy

 46  5  1  3  1  7  13  7  9

 19  1  0  0  4  12  18

 17           CanLy DoaTonKhoChaCaaKha

 48  11  3  7  3  9  1  13  1

 19  1  0  0  4  12  16

 18           CanLy DoaKhaKhoChaCaaTon

 48  7  3  11  3  1  13  1  9

 19  1  0  0  4  12  16

 19           CanChaDoaTonKhoLy CaaKha

 48  7  3  11  3  1  9  1  13

 19  1  0  0  4  12  16

 20           CanChaDoaKhaKhoLy CaaTon

 48  11  3  7  3  13  1  9  1

 19  1  0  0  4  12  16

 21           CanLy CaaTonKhoChaDoaKha

 48  11  3  7  3  1  9  1  13

 19  1  0  0  4  12  16

 22           CanLy CaaKhaKhoChaDoaTon

 48  7  3  11  3  9  1  13  1

 19  1  0  0  4  12  16

 23           CanChaCaaTonKhoLy DoaKha

 48  7  3  11  3  13  1  9  1

 19  1  0  0  4  12  16

 24           CanChaCaaKhaKhoLy DoaTon

 48  11  3  7  3  1  13  1  9

 19  1  0  0  4  12  16

 25           CanTonDoaLy KhoKhaCaaCha

 48  11  3  7  3  9  1  13  1

 19  1  0  0  4  12  16

 26           CanKhaDoaLy KhoTonCaaCha

 48  7  3  11  3  1  9  1  13

 19  1  0  0  4  12  16

 27           CanTonDoaChaKhoKhaCaaLy

 48  7  3  11  3  1  13  1  9

 19  1  0  0  4  12  16

 28           CanKhaDoaChaKhoTonCaaLy

 48  11  3  7  3  13  1  9  1

 19  1  0  0  4  12  16

 29           CanTonCaaLy KhoKhaDoaCha

 48  11  3  7  3  1  9  1  13

 19  1  0  0  4  12  16

 30           CanKhaCaaLy KhoTonDoaCha

 48  7  3  11  3  13  1  9  1

 19  1  0  0  4  12  16

 31           CanTonCaaChaKhoKhaDoaLy

 48  7  3  11  3  9  1  13  1

 19  1  0  0  4  12  16

 32           CanKhaCaaChaKhoTonDoaLy

 48  11  3  7  3  1  13  1  9

 19  1  0  0  4  12  16

 33           CanLy TonDoaKhoChaKhaCaa

 46  5  1  3  1  9  7  13  7

 19  1  0  0  4  12  18

 34           CanLy KhaDoaKhoChaTonCaa

 60  5  3  3  5  1  19  1  23

 19  1  2  0  4  12  4

 35           CanChaTonDoaKhoLy KhaCaa

 48  1  1  1  1  1  19  1  23

 19  1  2  0  4  12  8

 36           CanChaKhaDoaKhoLy TonCaa

 46  1  3  1  5  13  7  9  7

 19  1  0  0  4  12  18

 37           CanLy TonCaaKhoChaKhaDoa

 48  1  1  1  1  1  23  1  19

 19  1  2  0  4  12  8

 38           CanLy KhaCaaKhoChaTonDoa

 46  1  3  1  5  9  7  13  7

 19  1  0  0  4  12  18

 39           CanChaTonCaaKhoLy KhaDoa

 46  5  1  3  1  13  7  9  7

 19  1  0  0  4  12  18

 40           CanChaKhaCaaKhoLy TonDoa

 60  5  3  3  5  1  23  1  19

 19  1  2  0  4  12  4

 41           CanTonLy DoaKhoKhaChaCaa

 46  5  1  3  1  9  7  13  7

 19  1  0  0  4  12  18

 42           CanKhaLy DoaKhoTonChaCaa

 48  1  1  1  1  1  19  1  23

 19  1  2  0  4  12  8

 43           CanTonChaDoaKhoKhaLy Caa

 60  5  3  3  5  1  19  1  23

 19  1  2  0  4  12  4

 44           CanKhaChaDoaKhoTonLy Caa

 46  1  3  1  5  13  7  9  7

 19  1  0  0  4  12  18

 45           CanTonLy CaaKhoKhaChaDoa

 48  1  1  1  1  1  23  1  19

 19  1  2  0  4  12  8

 46           CanKhaLy CaaKhoTonChaDoa

 46  5  1  3  1  13  7  9  7

 19  1  0  0  4  12  18

 47           CanTonChaCaaKhoKhaLy Doa

 46  1  3  1  5  9  7  13  7

 19  1  0  0  4  12  18

 48           CanKhaChaCaaKhoTonLy Doa

 60  5  3  3  5  1  23  1  19

 19  1  2  0  4  12  4

 

F3,3

 

1            CanDoaChaKhaLy CaaTonKho

 46  3  1  5  1  9  7  13  7

 19  1  0  0  4  12  18

 2            CanDoaChaKhoLy CaaTonKha

 48  1  1  1  1  1  19  1  23

 19  1  2  0  4  12  8

 3            CanDoaTonKhaLy CaaChaKho

 60  3  5  5  3  1  23  1  19

 19  1  2  0  4  12  4

 4            CanDoaTonKhoLy CaaChaKha

 46  1  5  1  3  9  7  13  7

 19  1  0  0  4  12  18

 5            CanCaaChaKhaLy DoaTonKho

 48  1  1  1  1  1  23  1  19

 19  1  2  0  4  12  8

 6            CanCaaChaKhoLy DoaTonKha

 46  3  1  5  1  13  7  9  7

 19  1  0  0  4  12  18

 7            CanCaaTonKhaLy DoaChaKho

 46  1  5  1  3  13  7  9  7

 19  1  0  0  4  12  18

 8            CanCaaTonKhoLy DoaChaKha

 60  3  5  5  3  1  19  1  23

 19  1  2  0  4  12  4

 9            CanDoaKhaChaLy CaaKhoTon

 48  3  7  3  11  9  1  13  1

 19  1  0  0  4  12  16

 10           CanDoaKhoChaLy CaaKhaTon

 48  3  11  3  7  1  13  1  9

 19  1  0  0  4  12  16

 11           CanDoaKhaTonLy CaaKhoCha

 48  3  7  3  11  1  9  1  13

 19  1  0  0  4  12  16

 12           CanDoaKhoTonLy CaaKhaCha

 48  3  11  3  7  9  1  13  1

 19  1  0  0  4  12  16

 13           CanCaaKhaChaLy DoaKhoTon

 48  3  7  3  11  1  13  1  9

 19  1  0  0  4  12  16

 14           CanCaaKhoChaLy DoaKhaTon

 48  3  11  3  7  13  1  9  1

 19  1  0  0  4  12  16

 15           CanCaaKhaTonLy DoaKhoCha

 48  3  7  3  11  13  1  9  1

 19  1  0  0  4  12  16

 16           CanCaaKhoTonLy DoaKhaCha

 48  3  11  3  7  1  9  1  13

 19  1  0  0  4  12  16

 17           CanChaDoaKhaLy TonCaaKho

 46  1  5  1  3  13  7  9  7

 19  1  0  0  4  12  18

 18           CanChaDoaKhoLy TonCaaKha

 60  3  5  5  3  1  19  1  23

 19  1  2  0  4  12  4

 19           CanTonDoaKhaLy ChaCaaKho

 60  3  5  5  3  1  23  1  19

 19  1  2  0  4  12  4

 20           CanTonDoaKhoLy ChaCaaKha

 46  1  5  1  3  9  7  13  7

 19  1  0  0  4  12  18

 21           CanChaCaaKhaLy TonDoaKho

 48  1  1  1  1  1  23  1  19

 19  1  2  0  4  12  8

 22           CanChaCaaKhoLy TonDoaKha

 46  3  1  5  1  13  7  9  7

 19  1  0  0  4  12  18

 23           CanTonCaaKhaLy ChaDoaKho

 46  3  1  5  1  9  7  13  7

 19  1  0  0  4  12  18

 24           CanTonCaaKhoLy ChaDoaKha

 48  1  1  1  1  1  19  1  23

 19  1  2  0  4  12  8

 25           CanKhaDoaChaLy KhoCaaTon

 48  1  1  1  1  23  1  19  1

 19  1  2  0  4  12  8

 26           CanKhoDoaChaLy KhaCaaTon

 46  3  1  5  1  7  13  7  9

 19  1  0  0  4  12  18

 27           CanKhaDoaTonLy KhoCaaCha

 46  3  1  5  1  7  9  7  13

 19  1  0  0  4  12  18

 28           CanKhoDoaTonLy KhaCaaCha

 48  1  1  1  1  19  1  23  1

 19  1  2  0  4  12  8

 29           CanKhaCaaChaLy KhoDoaTon

 46  1  3  1  5  7  13  7  9

 19  1  0  0  4  12  18

 30           CanKhoCaaChaLy KhaDoaTon

 60  3  3  5  5  19  1  23  1

 19  1  2  0  4  12  4

 31           CanKhaCaaTonLy KhoDoaCha

 60  3  3  5  5  23  1  19  1

 19  1  2  0  4  12  4

 32           CanKhoCaaTonLy KhaDoaCha

 46  1  3  1  5  7  9  7  13

 19  1  0  0  4  12  18

 33           CanChaKhaDoaLy TonKhoCaa

 48  3  7  3  11  13  1  9  1

 19  1  0  0  4  12  16

 34           CanChaKhoDoaLy TonKhaCaa

 48  3  11  3  7  1  9  1  13

 19  1  0  0  4  12  16

 35           CanTonKhaDoaLy ChaKhoCaa

 48  3  7  3  11  1  9  1  13

 19  1  0  0  4  12  16

 36           CanTonKhoDoaLy ChaKhaCaa

 48  3  11  3  7  9  1  13  1

 19  1  0  0  4  12  16

 37           CanChaKhaCaaLy TonKhoDoa

 48  3  7  3  11  1  13  1  9

 19  1  0  0  4  12  16

 38           CanChaKhoCaaLy TonKhaDoa

 48  3  11  3  7  13  1  9  1

 19  1  0  0  4  12  16

 39           CanTonKhaCaaLy ChaKhoDoa

 48  3  7  3  11  9  1  13  1

 19  1  0  0  4  12  16

 40           CanTonKhoCaaLy ChaKhaDoa

 48  3  11  3  7  1  13  1  9

 19  1  0  0  4  12  16

 41           CanKhaChaDoaLy KhoTonCaa

 60  3  3  5  5  23  1  19  1

 19  1  2  0  4  12  4

 42           CanKhoChaDoaLy KhaTonCaa

 46  1  3  1  5  7  9  7  13

 19  1  0  0  4  12  18

 43           CanKhaTonDoaLy KhoChaCaa

 46  3  1  5  1  7  9  7  13

 19  1  0  0  4  12  18

 44           CanKhoTonDoaLy KhaChaCaa

 48  1  1  1  1  19  1  23  1

 19  1  2  0  4  12  8

 45           CanKhaChaCaaLy KhoTonDoa

 46  1  3  1  5  7  13  7  9

 19  1  0  0  4  12  18

 46           CanKhoChaCaaLy KhaTonDoa

 60  3  3  5  5  19  1  23  1

 19  1  2  0  4  12  4

 47           CanKhaTonCaaLy KhoChaDoa

 48  1  1  1  1  23  1  19  1

 19  1  2  0  4  12  8

 48           CanKhoTonCaaLy KhaChaDoa

 46  3  1  5  1  7  13  7  9

 19  1  0  0  4  12  18

 

F3,8

 

1            CanDoaLy TonKhoChaKhaCaa

 48  11  3  7  3  9  1  13  1

 19  1  0  0  4  12  16

 2            CanDoaLy CaaKhoChaKhaTon

 48  7  3  11  3  1  13  1  9

 19  1  0  0  4  12  16

 3            CanDoaKhaTonKhoChaLy Caa

 48  11  3  7  3  1  9  1  13

 19  1  0  0  4  12  16

 4            CanDoaKhaCaaKhoChaLy Ton

 48  7  3  11  3  9  1  13  1

 19  1  0  0  4  12  16

 5            CanChaLy TonKhoDoaKhaCaa

 48  7  3  11  3  1  9  1  13

 19  1  0  0  4  12  16

 6            CanChaLy CaaKhoDoaKhaTon

 48  11  3  7  3  13  1  9  1

 19  1  0  0  4  12  16

 7            CanChaKhaTonKhoDoaLy Caa

 48  7  3  11  3  13  1  9  1

 19  1  0  0  4  12  16

 8            CanChaKhaCaaKhoDoaLy Ton

 48  11  3  7  3  1  13  1  9

 19  1  0  0  4  12  16

 9            CanDoaTonLy KhoChaCaaKha

 46  5  1  3  1  9  7  13  7

 19  1  0  0  4  12  18

 10           CanDoaCaaLy KhoChaTonKha

 60  5  3  3  5  1  19  1  23

 19  1  2  0  4  12  4

 11           CanDoaTonKhaKhoChaCaaLy

 48  1  1  1  1  1  23  1  19

 19  1  2  0  4  12  8

 12           CanDoaCaaKhaKhoChaTonLy

 46  1  3  1  5  9  7  13  7

 19  1  0  0  4  12  18

 13           CanChaTonLy KhoDoaCaaKha

 48  1  1  1  1  1  19  1  23

 19  1  2  0  4  12  8

 14           CanChaCaaLy KhoDoaTonKha

 46  1  3  1  5  13  7  9  7

 19  1  0  0  4  12  18

 15           CanChaTonKhaKhoDoaCaaLy

 46  5  1  3  1  13  7  9  7

 19  1  0  0  4  12  18

 16           CanChaCaaKhaKhoDoaTonLy

 60  5  3  3  5  1  23  1  19

 19  1  2  0  4  12  4

 17           CanLy DoaTonKhoKhaChaCaa

 60  5  5  3  3  19  1  23  1

 19  1  2  0  4  12  4

 18           CanLy DoaCaaKhoKhaChaTon

 46  1  5  1  3  7  13  7  9

 19  1  0  0  4  12  18

 19           CanKhaDoaTonKhoLy ChaCaa

 46  1  5  1  3  7  9  7  13

 19  1  0  0  4  12  18

 20           CanKhaDoaCaaKhoLy ChaTon

 60  5  5  3  3  23  1  19  1

 19  1  2  0  4  12  4

 21           CanLy ChaTonKhoKhaDoaCaa

 46  5  1  3  1  7  9  7  13

 19  1  0  0  4  12  18

 22           CanLy ChaCaaKhoKhaDoaTon

 48  1  1  1  1  19  1  23  1

 19  1  2  0  4  12  8

 23           CanKhaChaTonKhoLy DoaCaa

 48  1  1  1  1  23  1  19  1

 19  1  2  0  4  12  8

 24           CanKhaChaCaaKhoLy DoaTon

 46  5  1  3  1  7  13  7  9

 19  1  0  0  4  12  18

 25           CanTonDoaLy KhoCaaChaKha

 46  5  1  3  1  9  7  13  7

 19  1  0  0  4  12  18

 26           CanCaaDoaLy KhoTonChaKha

 48  1  1  1  1  1  19  1  23

 19  1  2  0  4  12  8

 27           CanTonDoaKhaKhoCaaChaLy

 48  1  1  1  1  1  23  1  19

 19  1  2  0  4  12  8

 28           CanCaaDoaKhaKhoTonChaLy

 46  5  1  3  1  13  7  9  7

 19  1  0  0  4  12  18

 29           CanTonChaLy KhoCaaDoaKha

 60  5  3  3  5  1  19  1  23

 19  1  2  0  4  12  4

 30           CanCaaChaLy KhoTonDoaKha

 46  1  3  1  5  13  7  9  7

 19  1  0  0  4  12  18

 31           CanTonChaKhaKhoCaaDoaLy

 46  1  3  1  5  9  7  13  7

 19  1  0  0  4  12  18

 32           CanCaaChaKhaKhoTonDoaLy

 60  5  3  3  5  1  23  1  19

 19  1  2  0  4  12  4

 33           CanLy TonDoaKhoKhaCaaCha

 60  5  5  3  3  19  1  23  1

 19  1  2  0  4  12  4

 34           CanLy CaaDoaKhoKhaTonCha

 46  5  1  3  1  7  9  7  13

 19  1  0  0  4  12  18

 35           CanKhaTonDoaKhoLy CaaCha

 46  1  5  1  3  7  9  7  13

 19  1  0  0  4  12  18

 36           CanKhaCaaDoaKhoLy TonCha

 48  1  1  1  1  23  1  19  1

 19  1  2  0  4  12  8

 37           CanLy TonChaKhoKhaCaaDoa

 46  1  5  1  3  7  13  7  9

 19  1  0  0  4  12  18

 38           CanLy CaaChaKhoKhaTonDoa

 48  1  1  1  1  19  1  23  1

 19  1  2  0  4  12  8

 39           CanKhaTonChaKhoLy CaaDoa

 60  5  5  3  3  23  1  19  1

 19  1  2  0  4  12  4

 40           CanKhaCaaChaKhoLy TonDoa

 46  5  1  3  1  7  13  7  9

 19  1  0  0  4  12  18

 41           CanTonLy DoaKhoCaaKhaCha

 48  11  3  7  3  9  1  13  1

 19  1  0  0  4  12  16

 42           CanCaaLy DoaKhoTonKhaCha

 48  7  3  11  3  1  9  1  13

 19  1  0  0  4  12  16

 43           CanTonKhaDoaKhoCaaLy Cha

 48  11  3  7  3  1  9  1  13

 19  1  0  0  4  12  16

 44           CanCaaKhaDoaKhoTonLy Cha

 48  7  3  11  3  13  1  9  1

 19  1  0  0  4  12  16

 45           CanTonLy ChaKhoCaaKhaDoa

 48  7  3  11  3  1  13  1  9

 19  1  0  0  4  12  16

 46           CanCaaLy ChaKhoTonKhaDoa

 48  11  3  7  3  13  1  9  1

 19  1  0  0  4  12  16

 47           CanTonKhaChaKhoCaaLy Doa

 48  7  3  11  3  9  1  13  1

 19  1  0  0  4  12  16

 48           CanCaaKhaChaKhoTonLy Doa

 48  11  3  7  3  1  13  1  9

 19  1  0  0  4  12  16

 

F4,2

 

1            CanDoaLy ChaTonCaaKhaKho

 60  3  5  5  3  1  23  1  19

 19  1  2  0  4  12  4

 2            CanDoaLy KhoTonCaaKhaCha

 46  1  5  1  3  9  7  13  7

 19  1  0  0  4  12  18

 3            CanDoaKhaChaTonCaaLy Kho

 46  3  1  5  1  9  7  13  7

 19  1  0  0  4  12  18

 4            CanDoaKhaKhoTonCaaLy Cha

 48  1  1  1  1  1  19  1  23

 19  1  2  0  4  12  8

 5            CanCaaLy ChaTonDoaKhaKho

 46  1  5  1  3  13  7  9  7

 19  1  0  0  4  12  18

 6            CanCaaLy KhoTonDoaKhaCha

 60  3  5  5  3  1  19  1  23

 19  1  2  0  4  12  4

 7            CanCaaKhaChaTonDoaLy Kho

 48  1  1  1  1  1  23  1  19

 19  1  2  0  4  12  8

 8            CanCaaKhaKhoTonDoaLy Cha

 46  3  1  5  1  13  7  9  7

 19  1  0  0  4  12  18

 9            CanDoaChaLy TonCaaKhoKha

 48  3  7  3  11  1  9  1  13

 19  1  0  0  4  12  16

 10           CanDoaKhoLy TonCaaChaKha

 48  3  11  3  7  9  1  13  1

 19  1  0  0  4  12  16

 11           CanDoaChaKhaTonCaaKhoLy

 48  3  7  3  11  9  1  13  1

 19  1  0  0  4  12  16

 12           CanDoaKhoKhaTonCaaChaLy

 48  3  11  3  7  1  13  1  9

 19  1  0  0  4  12  16

 13           CanCaaChaLy TonDoaKhoKha

 48  3  7  3  11  13  1  9  1

 19  1  0  0  4  12  16

 14           CanCaaKhoLy TonDoaChaKha

 48  3  11  3  7  1  9  1  13

 19  1  0  0  4  12  16

 15           CanCaaChaKhaTonDoaKhoLy

 48  3  7  3  11  1  13  1  9

 19  1  0  0  4  12  16

 16           CanCaaKhoKhaTonDoaChaLy

 48  3  11  3  7  13  1  9  1

 19  1  0  0  4  12  16

 17           CanLy DoaChaTonKhaCaaKho

 60  3  5  5  3  1  23  1  19

 19  1  2  0  4  12  4

 18           CanLy DoaKhoTonKhaCaaCha

 46  1  5  1  3  9  7  13  7

 19  1  0  0  4  12  18

 19           CanKhaDoaChaTonLy CaaKho

 46  1  5  1  3  13  7  9  7

 19  1  0  0  4  12  18

 20           CanKhaDoaKhoTonLy CaaCha

 60  3  5  5  3  1  19  1  23

 19  1  2  0  4  12  4

 21           CanLy CaaChaTonKhaDoaKho

 46  3  1  5  1  9  7  13  7

 19  1  0  0  4  12  18

 22           CanLy CaaKhoTonKhaDoaCha

 48  1  1  1  1  1  19  1  23

 19  1  2  0  4  12  8

 23           CanKhaCaaChaTonLy DoaKho

 48  1  1  1  1  1  23  1  19

 19  1  2  0  4  12  8

 24           CanKhaCaaKhoTonLy DoaCha

 46  3  1  5  1  13  7  9  7

 19  1  0  0  4  12  18

 25           CanChaDoaLy TonKhoCaaKha

 46  3  1  5  1  7  9  7  13

 19  1  0  0  4  12  18

 26           CanKhoDoaLy TonChaCaaKha

 48  1  1  1  1  19  1  23  1

 19  1  2  0  4  12  8

 27           CanChaDoaKhaTonKhoCaaLy

 48  1  1  1  1  23  1  19  1

 19  1  2  0  4  12  8

 28           CanKhoDoaKhaTonChaCaaLy

 46  3  1  5  1  7  13  7  9

 19  1  0  0  4  12  18

 29           CanChaCaaLy TonKhoDoaKha

 60  3  3  5  5  23  1  19  1

 19  1  2  0  4  12  4

 30           CanKhoCaaLy TonChaDoaKha

 46  1  3  1  5  7  9  7  13

 19  1  0  0  4  12  18

 31           CanChaCaaKhaTonKhoDoaLy

 46  1  3  1  5  7  13  7  9

 19  1  0  0  4  12  18

 32           CanKhoCaaKhaTonChaDoaLy

 60  3  3  5  5  19  1  23  1

 19  1  2  0  4  12  4

 33           CanLy ChaDoaTonKhaKhoCaa

 48  3  7  3  11  1  9  1  13

 19  1  0  0  4  12  16

 34           CanLy KhoDoaTonKhaChaCaa

 48  3  11  3  7  9  1  13  1

 19  1  0  0  4  12  16

 35           CanKhaChaDoaTonLy KhoCaa

 48  3  7  3  11  13  1  9  1

 19  1  0  0  4  12  16

 36           CanKhaKhoDoaTonLy ChaCaa

 48  3  11  3  7  1  9  1  13

 19  1  0  0  4  12  16

 37           CanLy ChaCaaTonKhaKhoDoa

 48  3  7  3  11  9  1  13  1

 19  1  0  0  4  12  16

 38           CanLy KhoCaaTonKhaChaDoa

 48  3  11  3  7  1  13  1  9

 19  1  0  0  4  12  16

 39           CanKhaChaCaaTonLy KhoDoa

 48  3  7  3  11  1  13  1  9

 19  1  0  0  4  12  16

 40           CanKhaKhoCaaTonLy ChaDoa

 48  3  11  3  7  13  1  9  1

 19  1  0  0  4  12  16

 41           CanChaLy DoaTonKhoKhaCaa

 46  3  1  5  1  7  9  7  13

 19  1  0  0  4  12  18

 42           CanKhoLy DoaTonChaKhaCaa

 48  1  1  1  1  19  1  23  1

 19  1  2  0  4  12  8

 43           CanChaKhaDoaTonKhoLy Caa

 60  3  3  5  5  23  1  19  1

 19  1  2  0  4  12  4

 44           CanKhoKhaDoaTonChaLy Caa

 46  1  3  1  5  7  9  7  13

 19  1  0  0  4  12  18

 45           CanChaLy CaaTonKhoKhaDoa

 48  1  1  1  1  23  1  19  1

 19  1  2  0  4  12  8

 46           CanKhoLy CaaTonChaKhaDoa

 46  3  1  5  1  7  13  7  9

 19  1  0  0  4  12  18

 47           CanChaKhaCaaTonKhoLy Doa

 46  1  3  1  5  7  13  7  9

 19  1  0  0  4  12  18

 48           CanKhoKhaCaaTonChaLy Doa

 60  3  3  5  5  19  1  23  1

 19  1  2  0  4  12  4

 

F4,8

 

1            CanDoaLy ChaKhoKhaCaaTon

 48  1  1  1  1  1  23  1  19

 19  1  2  0  4  12  8

 2            CanDoaLy TonKhoKhaCaaCha

 46  5  1  3  1  9  7  13  7

 19  1  0  0  4  12  18

 3            CanDoaCaaChaKhoKhaLy Ton

 46  1  3  1  5  9  7  13  7

 19  1  0  0  4  12  18

 4            CanDoaCaaTonKhoKhaLy Cha

 60  5  3  3  5  1  19  1  23

 19  1  2  0  4  12  4

 5            CanKhaLy ChaKhoDoaCaaTon

 46  5  1  3  1  13  7  9  7

 19  1  0  0  4  12  18

 6            CanKhaLy TonKhoDoaCaaCha

 48  1  1  1  1  1  19  1  23

 19  1  2  0  4  12  8

 7            CanKhaCaaChaKhoDoaLy Ton

 60  5  3  3  5  1  23  1  19

 19  1  2  0  4  12  4

 8            CanKhaCaaTonKhoDoaLy Cha

 46  1  3  1  5  13  7  9  7

 19  1  0  0  4  12  18

 9            CanDoaChaLy KhoKhaTonCaa

 48  11  3  7  3  1  9  1  13

 19  1  0  0  4  12  16

 10           CanDoaTonLy KhoKhaChaCaa

 48  11  3  7  3  9  1  13  1

 19  1  0  0  4  12  16

 11           CanDoaChaCaaKhoKhaTonLy

 48  7  3  11  3  9  1  13  1

 19  1  0  0  4  12  16

 12           CanDoaTonCaaKhoKhaChaLy

 48  7  3  11  3  1  13  1  9

 19  1  0  0  4  12  16

 13           CanKhaChaLy KhoDoaTonCaa

 48  7  3  11  3  13  1  9  1

 19  1  0  0  4  12  16

 14           CanKhaTonLy KhoDoaChaCaa

 48  7  3  11  3  1  9  1  13

 19  1  0  0  4  12  16

 15           CanKhaChaCaaKhoDoaTonLy

 48  11  3  7  3  1  13  1  9

 19  1  0  0  4  12  16

 16           CanKhaTonCaaKhoDoaChaLy

 48  11  3  7  3  13  1  9  1

 19  1  0  0  4  12  16

 17           CanLy DoaChaKhoCaaKhaTon

 48  1  1  1  1  1  23  1  19

 19  1  2  0  4  12  8

 18           CanLy DoaTonKhoCaaKhaCha

 46  5  1  3  1  9  7  13  7

 19  1  0  0  4  12  18

 19           CanCaaDoaChaKhoLy KhaTon

 46  5  1  3  1  13  7  9  7

 19  1  0  0  4  12  18

 20           CanCaaDoaTonKhoLy KhaCha

 48  1  1  1  1  1  19  1  23

 19  1  2  0  4  12  8

 21           CanLy KhaChaKhoCaaDoaTon

 46  1  3  1  5  9  7  13  7

 19  1  0  0  4  12  18

 22           CanLy KhaTonKhoCaaDoaCha

 60  5  3  3  5  1  19  1  23

 19  1  2  0  4  12  4

 23           CanCaaKhaChaKhoLy DoaTon

 60  5  3  3  5  1  23  1  19

 19  1  2  0  4  12  4

 24           CanCaaKhaTonKhoLy DoaCha

 46  1  3  1  5  13  7  9  7

 19  1  0  0  4  12  18

 25           CanChaDoaLy KhoKhoKhaCaa

 36  1  1  2  1  2  12  5  12

 10  1  0  4  0  5  22

 26           CanKhoDoaLy KhoChaKhaCaa

 50  4  1  1  1  20  2  18  3

 10  1  0  4  0  5  17

 27           CanChaDoaCaaKhoKhoKhaLy

 51  4  1  4  1  16  4  18  3

 9  1  0  4  0  4  15

 28           CanKhoDoaCaaKhoChaKhaLy

 38  3  1  1  1  3  16  4  9

 9  1  0  4  0  4  20

 29           CanChaKhaLy KhoKhoDoaCaa

 48  1  1  2  1  18  2  20  3

 10  1  0  4  0  5  16

 30           CanKhoKhaLy KhoChaDoaCaa

 40  4  1  1  1  4  13  4  12

 10  1  0  4  0  5  19

 31           CanChaKhaCaaKhoKhoDoaLy

 39  4  1  2  1  3  14  5  9

 9  1  0  4  0  4  20

 32           CanKhoKhaCaaKhoChaDoaLy

 48  3  1  1  1  18  4  17  3

 9  1  0  4  0  4  16

 33           CanLy ChaDoaKhoCaaTonKha

 34  9  0  3  1  0  8  1  12

 8  1  0  0  0  5  23

 34           CanLy TonDoaKhoCaaChaKha

 32  9  1  3  2  6  1  9  1

 8  1  0  0  0  5  26

 35           CanCaaChaDoaKhoLy TonKha

 28  5  0  4  1  9  1  7  1

 7  1  0  0  0  4  27

 36           CanCaaTonDoaKhoLy ChaKha

 34  5  1  6  2  1  7  1  11

 7  1  0  0  0  4  25

 37           CanLy ChaKhaKhoCaaTonDoa

 29  5  0  4  1  6  1  11  1

 8  1  0  0  0  5  26

 38           CanLy TonKhaKhoCaaChaDoa

 32  5  1  4  2  0  12  1  7

 8  1  0  0  0  5  27

 39           CanCaaChaKhaKhoLy TonDoa

 36  9  0  5  1  1  12  1  7

 7  1  0  0  0  4  22

 40           CanCaaTonKhaKhoLy ChaDoa

 33  9  1  5  2  9  1  5  1

 7  1  0  0  0  4  24

 41           CanChaLy DoaKhoKhoCaaKha

 40  2  1  1  1  2  14  5  14

 10  1  0  4  0  5  22

 42           CanKhoLy DoaKhoChaCaaKha

 54  6  1  2  1  20  2  18  4

 10  1  0  4  0  5  14

 43           CanChaCaaDoaKhoKhoLy Kha

 45  2  1  2  1  16  2  18  3

 9  1  0  4  0  4  18

 44           CanKhoCaaDoaKhoChaLy Kha

 40  4  1  2  1  3  13  4  12

 9  1  0  4  0  4  19

 45           CanChaLy KhaKhoKhoCaaDoa

 54  6  1  2  1  18  2  21  3

 10  1  0  4  0  5  14

 46           CanKhoLy KhaKhoChaCaaDoa

 41  2  1  1  1  3  17  4  12

 10  1  0  4  0  5  19

 47           CanChaCaaKhaKhoKhoLy Doa

 41  4  1  2  1  3  14  6  10

 9  1  0  4  0  4  19

 48           CanKhoCaaKhaKhoChaLy Doa

 46  2  1  2  1  18  2  17  3

 9  1  0  4  0  4  17

 

Phụ lục 2:

Phần giải mã của phapvan:

Kính thưa quí tiền bối Thiên Sứ, anh KhongLaAi và các bạn,


Trước khi triển khai đồ hình Hậu Thiên Bát Quái Âu Lạc (đồng ý với cách gọi của anh KhongLaAi) thì PV xin bổ sung:


1. Căn cứ theo bài đồng-dao (học theo tác giả NVTA)

Chi chi chành chành,

Cái Đanh thổi Lửa

Con Ngựa chết Trương

Giải mã:

-         “Cái Đanh” tức là Can Đinh ở vị trí số 4 theo Hà-Đồ hướng Tây-nam.

-         “Con Ngựa chết trương”, con ngựa chính là quẻ Ly, Ngựa bị chết trương tức là chết vì nước ý ngầm chỉ chết đuối trên Hồ nước (quái Đoài).

-         Như vậy kế quái Ly sẽ là quái Đoài. Còn “Cái Đanh” là cách dụng số (cách ứng dụng).

-         Một đoạn đồng dao ngắn cha ông chúng ta đã mật truyền vị trí đúng quái Đoài trong “Hậu Thiên Bát Quái Âu Lạc”.

 

Ba Vương Ngũ Đế.

Bắt Dế đi tìm.

Ù à ù ập.

Ngồi xập xuống đây.

 

Giải mã theo thứ tự các Quái phần Âm

-         Ba Vương : Quái Khôn tượng chữ Vương

-         Ngũ Đế: Chỉ quái Ly

-         Bắt Dế đi tìm (theo anh khonglaai thì đọc là Dê hướng Tây-nam quái Đoài)

-         Ù à ù ập, ngồi xập xuống đây: là tượng Quái Tốn (Tốn tượng người nữ ngồi).

 

Kính thưa quí vị, tiền bối Thiên Sứ, anh KhongLaAi và các bạn thân mến tuy việc giải mã bài đồng-dao không phải là căn cứ khoa học, nhưng dựa vào kinh nghiệm và trực giác để đánh giá và hướng dẫn sự tìm kiếm về cội nguồn dân tộc.

Lời bình của Trần Quang Bình: Lời giải này chỉ chỉ ra thứ tự vòng Âm của Bát Quái và kết hợp của Tử Vi. Câu “bắt dế đi tìm” ở trên chúng tôi đã nói đó là cách đọc trại của từ dê theo quy luật bằng trắc để đọc thành thơ. Và bây giờ thấy quả là đúng thế: Con ngựa bị chết ở hồ nước thì vương phải sai con Dê ở ngay tại hồ nước tìm con ngựa chứ còn sai ai được nữa. Điều này củng cố thêm khẳng định: “Kinh dịch do người Việt cổ làm ra.