Atmospheric Radiance Models in Remote Sensing Applications

Vietsciences-Đỗ Thế Hoàng     23/10/2013 
 

       

V
SEMINAR - VIỆN VẬT LÝ - INSTITUTE OF PHYSICS
Trung Tâm Điện Tử Lượng Tử/ Vật Lý Kỹ Thuật
 
 
Tiêu đề/Title:

 
Atmospheric Radiance Models
in Remote Sensing Applications
 

 
Người trình bày/Speaker:

 
TS. Đỗ Thế Hoàng
 
(Spectral Science Inc. USA)
 
 
Thời gian/Time:

 
14:00 PM, Thứ Năm, 24-10-2013

 

 
Địa điểm/Venue:

 
Phòng họp seminar 63, nhà 2H, Viện Vật lý, 18 Hoàng Quốc Việt
 

 

 

         http://vietsciences.free.fr  và http://vietsciences.org