Graham Bell

vietsciences-Nhă Chân

 

Bell Alexander Graham (1847-1922) người nói đầu tiên qua điện thoại

 

Ống nói  điện thoại BELL 10-03-1876

Điện thoại cầm tay 9/7/1877

 

 

Graham BELL (Edimbourg Scotland, 1847 - Baddeck Canada, 1922)


Như cha ông và ông nội ông lúc trước, ông nghiên cứu phương pháp dạy người câm-điếc và bộ máy âm thanh con người. Ông nghiên cứu về Sinh lư học ỏ Đại học Luân đôn và trở thành giáo sư âm nhạc và nghệ thuật diễn đạt.
Năm 1870 ông di cư qua Canada và ở Brantford, Ontario. Năm 1871 ông đến Boston để bắt đầu những cuộc diễn thuyết về hệ thống học âm thanh do cha ông phát minh và năm 1873 ông là giáo sư Sinh lư học, khoa Âm thanh tại Đại học Boston.

 

Graham BELL

   


Cùng lúc đó ông đă trải qua nhiều buổi họp đêm cho những cuộc thí nghiệm về điện thoại đă đưa đến kết quả là ông đă truyền được

Message đầu tiên  bằng điện thoại:

Bell gọi người phụ tá của ông là Tom Watson:

"Ông Watson, lại đây, tôi muốn gặp ông"

Phát minh lạ lùng này đă giải thoát cho ông về những lo lắng tài chánh trước sinh nhật thứ 30 của ông

Ngày 9/7/1877 ông thành lập Công ty BELL TELEPHONE.

Vô quốc tịch Mỹ năm 1882 và thành lập Trường cho người điếc ở Washington , nhưng trường này bị đóng cửa hai năm sau.

Năm 1885 ông đến lần đầu tiên tại Baddeck, Nouvelle Ecosse Canada. Nơi đây ông bắt đầu thích ngành Hàng không và bắt đầu những cuộc thí nghiệm từ con diều bay (cerf-volant) cho đến sự thực hiện xuồng nước (hydroglisseur) tên HD-4 mà tháng 9 năm 1919 ông đă chiếm kỷ lục thế giới về vận tốc.

Năm 1910-1911 ông du lịch ṿng quanh thế giới sau khi bỏ tiền ra xây dựng National Geographic Society mà ông là Chủ tịch năm 1898.

Khi ông mất, năm ông 75 tuổi, tại Hoa Kỳ đă có 14 triệu máy điện thoại.

Bài đọc thêm:

 Lịch sử điện thoại

  http://vietsciences.free.fr Nhă Chân