Cuộc diện kiến giữa A-Lịch-Sơn Ðại đế với nhà hiền triết Diogène

Võ Hồng                                           Nửa chữ cũng thầy
 

 

... cuộc diện kiến giữa A-Lịch- Sơn Ðại đế với nhà hiền triết Diogène thuộc môn phái Khuyển nho.

    Diogène sống với một con chó, ở trong một cái thùng gỗ, hạn chế tối đa nhu cầu đến mức một cái một cái chén để múc nước uống cũng ném đi khi thấy hai bàn tay bụm lại cũng hứng được nước. Nghe danh nhà hiền triết, một hôm Ðại đế đến đứng cạnh cái thùng lễ độ thưa:

   - Tiên sinh có cần gì, quả nhân xin...

    Triết gia trả lời:

   - Ta cần ngươi đứng xe ra để nắng dọi được vô cửa thùng.

    Tướng tùy tùng rút gươm toan chém tên vô lễ (nghề chuyên môn mà!), nhưng  vua gạt đi, nói:

   - Nếu ta không là A-Lịch-Sơn thì ta muốn được là Diogène.

     -Lịch-Sơn trọng Diogène như trọng thầy mình, người thầy mà nhà vua đã từng nói: "Sinh ra ta là cha ta, Hoàng đế Philippe. Dạy ta sống xứng đáng là thầy ta, Aristote".

    Lên ngôi năm 20 tuổi mà đánh Ðông dẹp Bắc, xua quân từ Hy Lạp sang tận Ba Tư, Ấn Ðộ, cái thế anh hùng, nhưng nhà vua biết cúi đầu trước cái Ðức của bậc hàn sĩ