Fleming được tôn vinh

Võ Thị Diệu Hằng
 

Tại Bruxelles ngày 29 và 30 tháng  mười một 1945, trong khi các trường đại học  Bruxelles, Louvain và Liège tôn vinh ông là  vị bác sĩ  honoris causa, ông  tuyên bố: "Tôi đã bị buộc tội là đã sáng chế ra pénicilline. Không ai có thể "phát minh" ra pénicilline  bởi vì nó được làm ra từ xa xưa bởi thiên nhiên và  một số nấm mốc. Không, tôi không có  phát minh ra chất pénicilline.."

" Ðó là  một sự tình cờ , một sự tình cờ thuần túy" Fleming  thổ lộ với hàn lâm André Maurois, khi họ gặp nhau năm 1945 khi André Mauirois  viết về cuộc đời của Fleming.