Những bài cùng tác giả   

Tư duy tư do

Nhà xuất bản Đà Nẵng, Việt Nam

*

nguyên tác : Penser librement

 

           

 

 

Đoàn kết là hình thức tối cao, là chân trời của tự do, Hoàng Ngọc Hiến

Một đặc điểm của kiến-thức triết-học

Dẫn nhập

 

 

Những quan-hệ cơ-bản của con người với thế-giới

Nền tảng của những ý-tưởng

Những nền tảng của kiến-thức

Suy-luận một cách biện-chứng

Một thực-thể ba-chiều-kích

Hai giới hạn của kiến-thức đương đại

Một ngôn-ngữ không phù hợp

Một ngôn-ngữ què quặt

Một ngôn-ngữ hình-thức có khuynh hướng đơn-giản-hoá

Những ngôn-từ nhập nhằng

Khoa-học, quan-hệ giữa người với vật-giới

Một cuộc tranh luận hão

Sự rạn-nứt-khoa-học-luận do Descartes gây ra

Khoa-học và tư-duy biện-chứng

Sự-sống, quan-hệ giữa người với sinh-giới

Một thực-thể không có-thực-thể

Quan-hệ giữa sự-sống với vật-chất

Vĩnh-cửu trở-về-mình ngay trong lòng thời-gian không-thể-đảo-ngược

Tôn trọng sự-sống

Tinh-thần, quan-hệ giữa người với văn-hoá

Một thực-thể-nhờ-tha-nhân.

Ý-nghĩa của ngôn-từ

Ba bộ mặt của văn-hoá

Ba chân trời của tự-do

Thời-gian để nên-người và thời-gian để làm-người

Không-gianthời-gian, quá-trình đồ-vật-hoá thế-giới

Cạm bẫy của Descartes

Những phù phép của Kant

Sự đọa đầy của ngôn-từ

Sự vùng dậy của Hegel

Sự thu hồi của Sartre

Hình-thái của những vật-thể…

… và những hình-thái của thời-gian

Một nhân-sinh-quan mới

Nhận nợ

11 luận-đề về Feuerbach

Ba quy-luật của phép-biện-chứng

Lượng-biến-thành-chất

Phủ-định

Phủ-định-của-phủ-định

Liên-thể của những cực-đối-lập

Đồng thời biện-bác Hegel và Feuerbach

Phản-chiếu ! Có phản-chiếu và phản-chiếu !

Vài ví dụ về phép-biện-chứng của Marx

Phủ-định-cuối-cùng, nền tảng của tự-do và sự tiến-bộ

Tiềm-thức, cống rãnh của văn-hoá

Tiềm-thức như một giả-thuyết

Tiềm-thức hiện-thực trong quá-trình nên-người

Sự truy nã Tiềm-thức và quá-trình nhân-hoá thế-giới

"Khoa-học" nhân-văn, con người xẻ thành linh kiện

Một vật-thể có ý-thức

Sự-kiện và con người

Sự lựa-chọn của con người và ý-nghĩa của ngôn-từ

Thị-trường, phương-trình-hoá con người

Khoa-học của một độc-quyền

Một khoa-học không có đối tượng khoa-học

Một khoa-học không có chủ-thể khoa-học

Chính-trị, nghệ-thuật làm-người

Tự-do, bình-đẳng, đồng-nhất

Hai bộ mặt của tính chính-đáng của quyền-lực chính-trị

Bất-khả-thi không thuộc nhân-giới

Nghệ-thuật, bập bẹ làm-người

Ba mặt nạ của Điều-không-nói-lên-được

Không chỉ có vật-thể !

Bí mật của Điều-không-nói-lên-được

Một đòi hỏi nhân-cách

Văn-chương, máu thịt của ngôn-từ

Một nghệ-thuật bằng ngôn-từ

Dấn thân ? Ừ, nhưng mà... 

Thay đổi thế-giới-này hay nhẩy qua thế-giới khác ?

Văn-phong là người ? Ừ, chống lại ngôn-ngữ của nó...

Linh-hồn của đồ-vật và máu thịt của ngôn-từ

Để không chấm hết