Tính từ

Kevin Khôi Trương
 

THỨ TỰ CỦA TÍNH TỪ

Determiner Observation

Physical Description

Origin Material Qualifier Head Noun
    Size Shape Age Color        
two lovely     young         children
her     short   white   silk business suit
some delicious

inexpensive

        Vietnamese     food
my   small   old   French oak dining chair
this comfortable big       Canadian   rocking chair
several   small round       white   beads

Không nên dùng quá nhiều tính từ trong 1 câu.  Giới hạn từ 2 đến 5 tính từ trong 1 câu.

Dùng dấu phẩy giữa 2 tính từ chỉ khi nào những tính từ này cùng loại.

        The short, yellow bristles of brass (2 tính từ trong physical description)

        A delicious, expensive Italian meal (không dùng dấu phẩy giữa expensive and Italian)

 

 

 

TÍNH TỪ VỚI ED VÀ ING

 

ING:  Hiện Tại Phân Từ (Present Participle)

ED:  Quá Khứ Phân Từ (Past Participle)

The work tires me. It is a tiring work. I'm a tired person.
The story amazes her. It is an amazing story. She is an amazed lady.
The dogs frightens me. It is a frightening dog. I'm a frightened guy.
The news disappoints them. It is a disappointing news. They are disappointed people.
The news shocks us. It is a shocking news. We are shocked people.

ING:  Hiện Tại Phân Từ (Present Participle) chỉ thể chủ động:  Công việc làm tôi mệt.

ED:  Quá Khứ Phân Từ (Past Participle) chỉ thể bị động:  Tôi bị mệt bởi công việc.

Quí vị có thể nghĩ theo cách này:

Hỏi:  Ai làm hành động trong câu? Người đó hay vật đó gọi là giver.

        Ai nhận hành động trong câu? Người đó hay vật đó gọi là receiver?

Nói về giver, dùng  ING

Nói về receiver, dùng  ED