u hỏi

Kevin Khôi Trương
 

 

CÂU HỎI YES/NO VỚI ÐỘNG TỪ "BE" 
 

BE  (AM, IS, ARE, WERE, WAS) + CHỦ TỪ + TÍNH TỪ/ DANH TỪ

 

Are you busy?
Is she a scientist?
 

BE  (AM, IS, ARE, WERE, WAS) + CHỦ TỪ + ÐỘNG TỪ THÊM -ING

 

Are they doing their homework?
Is she writing a letter?
CÂU HỎI YES/ NO VỚI  TRỢ ÐỘNG TỪ (AUXILARY/HELPING VERB)
TRỢ ÐỘNG TỪ (DO, DOES, DID, WILL, CAN...) + CHỦ TỪ + ÐỘNG TỪ (thể hiện tại không có "S" hay "ES" cho dù chủ từ là ngôi 3 số ít)  

Do you speak Vietnamese?
Does he do exercise every day?
Did you go to school yesterday?
Will you give me the key tomorrow?
Can you help her?

 

 

Làm sao quí vị biết được khi nào dùng "BE" hoặc "TRỢ ÐỘNG TỪ" trong câu hỏi YES/NO? Ðây là lý do tại sao.

Quí vị nên nhìn câu trả lời cho sẵn để coi nếu nó có động từ "BE" hoặc "ACTION VERB" (động từ chỉ sự hoạt động:  eat, listen, run.....).  Nếu câu trả lời có động từ "BE", câu hỏi của quí vị phải có động từ "BE."

A:  ---------------------------------------?
B:  Yes, ------------------ (They are in my  ESL 107 class.)

Cách làm:

A:  Are they in your ESL 107 class?
B: Yes, they are in my ESL 107 class.

Nếu câu trả lời có "ACTION VERB," câu trả lời của quí vị phải có "TRỢ ÐỘNG TỪ" (HELPING VERB).

A: ------------------------------------?
B:  Yes, ----------------- (I go to school every day.)

Cách làm:

A:  Do you go to school every day?
B:  Yes, I go to school every day.

Khi quí vị có y' vi. co' "TRỢ ÐỘNG TỪ" (HELPING VERB) trong câu hỏi, đừng chia động từ chính mặc dù câu hỏi có chủ từ ngôi 3 số ít (the third person singular).  Ðộng từ chính không có "S", "ES" hay "ÐỘNG TỪ Ở QUÁ KHỨ".

Does she jog every morning? (jog không có "S" mặc dù câu hỏi có "she"). 
NHƯNG :  She jogs every morning. (jog có "S").

Does he watch TV every day? (watch không có "ES").
NHƯNG :  He watches TV every day. (watch có "ES").

SAI:  Did they went shopping this afternoon?
ÐÚNG:   Did they go shopping this afternoon?

 

CÂU HỎI WH- VỚI ÐỘNG TỪ "BE" 
WH- WORD + BE + CHỦ TỪ  

Who are you?
Where is Vy?

 

WH- WORD + BE + CHỦ TỪ + ÐỘNG TỪ THÊM -ING  

What is Virginia doing?
Where is Thao going?

 

CÂU HỎI WH- VỚI "TRỢ ÐỘNG TỪ (HELPING VERB)  
WH-WORD + TRỢ ÐỘNG TỪ + CHỦ TỪ + ÐỘNG TỪ (thể hiện tại không có "S" hay "ES" măc dù chủ từ là ngôi 3 số ít )  

Why did we do that?
What should I wear to the prom?
Whom did you talk to?
How do people eat this food?
When does she go to school every day?

 

Khi WHO hoặc WHAT là chủ từ của câu hỏi, đừng dùng đúng trật tự của câu hỏi.  Tình huống này nên là

WHO/WHAT + ÐỘNG TỪ CHÍNH

Who called me today? (Who là chủ từ của câu hỏi)
What happened last week? (What là chủ từ của câu hỏi)