Cu khng đng ngữ php

Kevin Khi Trương
 

 

CU KHNG NGỪNG: RUN-ON SENTENCES

Cu khng ngừng l 2 mệnh đề độc lập nối với nhau m khng c dấu chấm ở giữa. 

Ể SỬA CU KHNG NGỪNG
Dng dấu chấm giữa hai cu (period:  .)

Dng subordinating conjunction v dấu phẩy (,)
Dng dấu chấm phẩy (;)

Dng dấu phẩy v coordinating conjunction (BOYFANS sounds like BOYFRIEND huh?)

BUT
OR
YET
FOR
AND
NOR
SO

SAI:

Getting married is easy staying married is difficult.

NG: 
Getting married is easy.  Staying married is difficult.
Even though getting married is easy, staying married is difficult.
Getting married is easy; staying married is difficult.
Getting married is easy, but staying married is difficult.

CHẤM PHẨY (COMMA SPLICES)

A comma splice xảy ra khi qu vị nối 2 mệnh đề độc lập với nhau bởi 1 dấu phẩy m khng c coordinating conjunction.  ể sửa comma splice, qu vị dng luật giống như luật của run-on sentences SAI:

Eric works full time, he takes evening classes.

NG:
Eric works full time.  He takes evening classes.
Though Eric works full time, he takes evening classes.
Eric works full time; he takes evening classes.
Eric works full time, and he takes evening classes.

CU KHNG ẦY Ủ: 

SENTENCE FRAGMENTS

Sentence fragments khng phải cu hon chỉnh hoặc chỉ l 1 phần của cu.  Một cu hon chỉnh phải c tối thiểu 1 mệnh đề độc lập:

CHỦ TỪ + ỘNG TỪ + TC TỪ (đi khi 1 tc từ khng cần thiết).

Qu vị nn cẩn thận khi bắt đầu 1 cu với một trong những từ sau đy (subordinating conjunctions).

after,    before,    when,    while,    as soon as, although,    though,    as,    because,    even though,    if,    even if,    since,    who,    which,     

Mỗi subordinate clauses bắt đầu bằng những chữ trn v 1 mệnh đề độc lập ( mệnh đề chi'nh).

 

SAI:

They went to see Dr. Chen's office.  Because they had an appointment with her.

Because they had an appointment with her  l 1 mệnh đề phụ, do đ n khng thể đứng 1 mnh được.  N phải được nối với 1 mệnh đề độc lập.
NG:   They went to see Dr. Chen's office  because they had an appointment with her.

SAI:

We visited several hotels in Las Vegas.  For example, New York New York Hotel, MGM Hotel, Rio Hotel, and Luxor Hotel.

For example, New York New York Hotel, MGM Hotel, Rio Hotel, and Luxor Hotel khng phải l 1 cu hon chỉnh.  N khng c chủ từ v động từ.

NG:  We visited several hotels in Las Vegas.  For example,  we stopped by New York New York Hotel, MGM Hotel, Rio Hotel, and Luxor Hotel.

SAI:

Susan was lost.  Having no money and being lonely in the big city.

Having no money and being lonely in the big city

khng c chủ từ v động từ.

NG:  Susan was lost.  She had no money and was lonely in the big city.  OR
Having no money and being lonely in the big city, Susan called a friend to entertain her around the city.

SAI:

Many teenagers who are single mothers.

y l 1 mệnh đề phụ (mệnh đề tnh từ) theo 1 danh từ. 

NG:  Many teenagers are single mothers.