Nguyên nhân và kết quả

Kevin Khôi Trương
 

 

NGUYÊN NHÂN VÀ KẾT QUẢ VỚI BECAUSE, INASMUCH AS, NOW THAT, AS, SINCE, AS/SO LONG AS TRONG MỆNH ÐỀ TRẠNG TỪ (ADVERB CLAUSES)
Khi mệnh đề trạng từ đứng trước mệnh đề độc lập, phẩy "," sau mệnh đề trạng từ.

Khi mệnh đề trạng từ theo sau mệnh đề độc lập, dấu phẩy được bỏ đi.

Because Brian didn't study well, he failed the test.

Brian failed the test because he didn't study well. (không có dấu phẩy)

Inasmuch as nghĩa là bởi vì inasmuch as được dùng trong lối nói và viết trịnh trọng. Inasmuch as I'll stay home all day tomorrow, you can stop by my house any time you want.

You can stop by my house any time you want Inasmuch as I'll stay home all day tomorrow. (không có dấu phẩy)

Now that nghĩa là bởi vì bây giờ. Now that Maria has a black eye, she doesn't want to go anywhere.

Maria doesn't want to go anywhere now that she has a black eye. (không có dấu phẩy)

As nghĩa là bởi vì. As Vy got 3.5 GPA, her name was listed on the Dean's Honor List at Cal State Fullerton.

Vy's name was listed on the Dean's Honor List at Cal State Fullerton as she got 3.5 GPA. (không có dấu phẩy)

Since nghĩa là bởi vì. Since Thuy doesn't have a driver license, she cannot drive a car.

Thuy cannot drive a car since she doesn't have a driver license. (không có dấu phẩy)

As long as/ so long as nghĩa là bởi vì. As long as/so long as Mrs. Lauren was late, she didn't catch the bus.

Mrs. Lauren didn't catch the bus as long as/so long as Mrs. Lauren was late. (không có dấu phẩy)

CAUSE AND EFFECT WITH BECAUSE  OF AND DUE TO:  NGUYÊN NHÂN VÀ KẾT QUẢ VỚI BECAUSE  OF DUE TO
BECAUSE + CHỦ TỪ + ÐỘNG TỪ Because the weather was nice, we went on a picnic.
BECAUSE OF/DUE TO + TÍNH TỪ/DANH TỪ

Because of và due to là giới từ (prepositions) và được theo sau bởi 1 tính từ/danh từ.

Because of the nice weather, we went on a picnic.
Due to the nice weather, we went on a picnic.
DUE TO + THE FACT THAT + CHỦ TỪ + ÐỘNG TỪ

Due to được dùng trong lối viết trịnh trọng.

Due to the fact that the weather was nice, we went on a picnic.