Nối câu

Kevin Khôi Trương
 

PARALLEL STRUCTURE:  AND, BUT, OR, NOR (coordinating conjunctions)


Quí vị không nên đặt danh từ (động từ, tính từ, hoặc trạng từ) bên trái của liên từ (conjunction) và động từ (danh từ, trạng từ, hoặc tính từ) bên phải của liên từ.

 

DANH TỪ + AND + DANH TỪ

TÍNH TỪ + AND + TÍNH TỪ

TRẠNG TỪ + AND + TRẠNG TỪ

ÐỘNG TỪ + AND + ÐỘNG TỪ

TÍNH TỪ + BUT + TÍNH TỪ 

ÐỘNG TỪ  + BUT + ÐỘNG TỪ 

ÐỘNG TỪ  + OR + ÐỘNG TỪ 

ÐỘNG TỪ  + NOR + ÐỘNG TỪ 

Laura has a car and bicycle.

Truc is a beautiful and nice girl.

Mrs. Keith speaks slowly and clearly.

We visited Las Vegas and bought a lot of souvenirs.

Your chair is new, but uncomfortable.

Sang called Tuan but couldn't reach him.

Would you like to go shopping or (to) stay home?

I don't often drink coffee, nor do I drink tea.*

 

SAI:  She is nice and has a cat.

*Khi quí vị có 1 câu hoàn chỉnh đi sau "nor," quí vị phải đảo ngược trật tự của câu đó (giống như trật tự của câu hỏi).

 

CẶP LIÊN TỪ: PAIRED CONJUNCTIONS

 

EITHER + DANH TỪ + OR + DANH TỪ

Khi quí vị cò 2 chủ từ nối bởi EITHER...OR, động từ số ít hay số nhiều sẽ phụ thuộc vào chủ từ kế động từ là số ít hay số nhiều.

 

Either Uyen or Trang is here.

Either Uyen or her friends are here.

NOT ONLY + DANH TỪ + BUT ALSO + DANH TỪ

Khi quí vị có 2 chủ từ nối bởi NOT ONLY...BUT ALSO, động từ số ít hay số nhiều sẽ phụ thuộc vào chủ từ kế động từ là số ít hay số nhiều.

 

Not only Mr. Park but also Huong was surprised.

Not only Mr. Park but also the students were surprised.

NEITHER + DANH TỪ + NOR + DANH TỪ

Khi quí vị có 2 chủ từ nối bởi NEITHER...NOR, động từ số ít hay số nhiều sẽ phụ thuộc vào chủ từ kế động từ là số ít hay số nhiều.

 

Neither Jackie nor Pat is going to go to work tomorrow.

Neither Jackie nor the tutors are going to go to work tomorrow.

BOTH + DANH TỪ + AND + DANH TỪ

Khi quí vị có 2 chy' vi. co' 2 chủ từ nối bởi BOTH...AND, động từ luôn luôn là số nhiều.

 

Both my father and my mother are over 50 years old.

LIÊN TỪ VỚI MỆNH ÐỀ ÐỘC LẬP (CÂU GHÉP):

CONJUNCTIONS WITH INDEPENDENT CLAUSES (COMPOUND SENTENCES)


Coordinating conjunctions:  BOYFANS sounds like BOYFRIEND huh?

    B ut

    O r

    Y et

    F or

    A nd

    N or

    S o

 

CHỦ TỪ + ÐỘNG TỪ + DẤU PHẨY + LIÊN TỪ + CHỦ TỪ + ÐỘNG TỪ

Khi quí vị nối 2 mệnh đề độc lập bởi 1 liên từ, đặt dấu phẩy trước liên từ đó. Ðôi khi quí vị có thể bỏ dấu phẩy khi quí vị có 2 câu ngắn.

Quí vị có thể thấy 1 liên từ bắt đầu 1 câu trong báo, tạp chí, hoặc sách.  Bắt đầu 1 câu bằng 1 liên từ được dùng trong lối không trịnh trọng.  Thêm vào đó, vài gia'o viên không cho phép học sinh dùng cách này.

 

1.  Tam has a full-time job.

2.  She goes to school part-time.
Tam has a full-time job, and she goes to school part-time.

She has a full-time job and she goes to school part-time.

She has a full-time job. And she goes to school part-time. (informal and not recommended)