Chia Động từ theo Thời gian - Tóm tắt

Vietsciences-Võ Thị Diệu Hằng      19/03/05

 

Bài liên quan: Bảng chia động từ

Một trong những cái khó khăn nhất của văn phạm tiếng Pháp là chia động từ. Động từ thay đổi theo mode, voix, forme, personne (ngôi thứ), nombre ( số lượng) và thời gian.

I/ Mode:

Mode trình bày cách diễn tả hành động do động từ diễn đạt. Hành động có thể nghi ngờ,  hay xác định một sự thật..

  Có 7 modes:

a) Modes personnels :

L'indicatif, le conditionnel, l'impératif le subjonctif  là những modes personnels, có ngôi thứ trong văn phạm (des personnes grammaticales) như je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles, les enfants, les chats, les plantes, les planètes, le Big Bang vân.. vân..

1- L'indicatif : hành động thật (action réelle)
2- Le conditionnel: có điều kiện, tùy thuộc tình tình 
3- L'impératif: diễn tả một mệnh lệnh (ordre)
4- Le subjonctif: diễn tả sự yêu cầu, nghi ngờ, mong muốn.

 

b) Modes impersonnels:

L'infinitif, le participe và le gérondif  là modes impersonnels không có những ngôi thứ trong văn phạm.


1- L'infinitif
2- Le participe: participe présent và participe passé, diễn tả một hành động nhưng  được  xem như một adjectif
3- Le gérondif, dạng adverbe của động từ để chỉ hoàn cảnh (circonstance) 

II/ La voix:

La voix: diễn tả vai trò của sujet (chủ từ) trong hành động. Có 3 voix:

1 - La voix active: chính sujet hành động: thí dụ  Thanh mange une mangue.


2 - La voix passive: le sujet subit l'action. Chủ từ bị, chịu đựng hành động: La mangue est mangée par Thanh. Trái xoài bị Thanh ăn.


3 - La voix pronominale, gọi là voix moyenne, một trường hợp đặc biệt của voix active.

Hai voix active và passive tuy hai cách viết khác  nhau nhưng cùng ý. Bên anh văn, người ta hay dùng  dạng  voix passive hơn bên pháp văn.

 

III/ La forme

 Có 4 formes:

1- La forme affirmative: Il boit

2- La forme interrogative: Boit-il?

3- La forme négative: Il ne boit pas

4- La forme interro-négative: Ne boit-il pas?

 

IV/ La personne:

- La première (1ère) personne
- La 2ème personne
- La 3ème personne

V/ Le nombre:


- Le singulier
- Le pluriel

Tóm tắt:

Personne (ngôi thứ) Singulier (số ít) Pluriel (số nhiều)
1ère  personne Je Nous
2ème  personne Tu Vous
3ème  personne Il, elle Ils, elles

 

 VI / Le temps du verbe:

Là những hình thức thay đổi khác nhau của động từ để diễn tả đường đi của thời gian, quá khứ, hiện tại và tương lai (passé - présent - futur). Có 2 loại temps:

 Le temps absolu khi hành động được chỉ rõ năm tháng 

Le temps relatif khi thời gian tùy thuộc  vào một sự kiện nào đó

Mỗi mode có nhiều temps:

a) Le mode indicatif có 8 temps

1 - Le présent;
2 - L'imparfait;
3 - Le passé simple;
4 - Le futur simple;
5 - Le passé composé;
6 - Le plus-que-parfait;
7 - Le passé antérieur;
8 - Le futur antérieur.


b) Le mode subjonctif có 4 temps

c) Le mode conditionnel có 3 temps

d) Le mode participe, impératif, infinitif có 2 temps

e) Le mode gérondif có 1 temps

Tóm tắt:

Indicatif Conditionnel Subjonctif Impératif Infinitif Participe
Présent Présent Présent Présent Présent Présent
Passé simple          
Imparfait   Imparfait      
Futur simple          
Passé composé Passé 1ère forme Passé Passé Passé Passé
Plus-que-parfait Passé 2ème forme Plus-q-parfait      
Passé antérieur          
Futur antérieur          

 

© http://vietsciences.free.fr Võ Thị Diêu Hằng