KINH DỊCH, SẢN PHẨM SÁNG TẠO CỦA NỀN VĂN HIẾN ÂU LẠC

Trần Quang Bình

Chương 2. Tính đối xứng của một số bát quái tiêu biểu.. III. HTBQTA-Đối xứng qua biến dịch.

_________________________________________________________________________________

ý kiến của bạn

2. Đối xứng qua biến dịch từ Tiên Thiên:

Dạng đối xứng: Không đối xứng.

 

3. Đối xứng qua vòng Âm Dương:

Dạng đối xứng: TR2(4)

 

4. Đối xứng của hai phần Trời và Đất chỉ dành cho Hậu Thiên:

Dạng đối xứng: T2-1TR1(4)-1TR2(4).

      Bát Quái Thiên Sứ có vòng Nòng không có đối xứng T2 chính xác theo chiều.