KINH DỊCH, SẢN PHẨM SÁNG TẠO CỦA NỀN VĂN HIẾN ÂU LẠC

Trần Quang Bình

Mục lục

_________________________________________________________________________________

 

Lời nói đầu

Chương 1. Đối xứng của bát quái.

   I. Đối xứng của Bát quái thông qua một cách biến đổi nào đó.   

  II. Đối xứng theo biến dịch từ Tiên Thiên.

  III. Đối xứng qua vòng hai bộ tứ quái Âm Dương.

  IV. Đối xứng của hai vòng Nghi Trời Đất của thời Hậu Thiên.

Chương 2. Tính đối xứng của một số bát quái tiêu biểu.

  I.  Tiên Thiên Bát Quái

   1. Đối xứng qua biến đổi các f:

   2. Đối xứng qua biến dịch từ Tiên Thiên:

   3. Đối xứng qua vòng Âm Dương:

 II. Hậu Thiên Bát Quái Văn Vương.

   1. Đối xứng qua biến đổi các f:

   2. Đối xứng qua biến dịch từ Tiên Thiên:
   3. Đối xứng qua vòng Âm Dương:

   4. Đối xứng của hai phần Trời và Đất chỉ dành cho Hậu Thiên:

 III. Hậu Thiên Bát Quái theo Nguyễn Vũ Tuấn Anh:

   1. Đối xứng qua biến đổi các f:

   2. Đối xứng qua biến dịch từ Tiên Thiên:

   3. Đối xứng qua vòng Âm Dương:

   4. Đối xứng của hai phần Trời và Đất chỉ dành cho Hậu Thiên:

Chương 3. Huyền ảo f1,8.

   Tổng kết:

   Phụ lục 1.

Chương 4. Hệ thập phân và bốn bộ số 1-6, 2-7, 3-8, 4-9.

Chương 5. Các nghi án Kinh Dịch.

  1. Nghi án đốm xoáy trên lưng Long Mã:

  2. Nghi án Âm Dương và Tiên Thiên Bát Quái:

  3. Nghi án Hà Đồ và Tiên Thiên:

  4. Nghi án Thái Cực Đồ, Chữ S, chiều chuẩn cho việc khởi đầu và chiều chữ S:

  5. Nghi án Lạc Thư.

  6. Nghi án Hậu Thiên Bát Quái Văn Vương:

  7. Nghi án trùng quái.

  8. Nghi án đường chia hai nghi của bát quái Hậu Thiên.

  9. Nghi án Khảm bắt đầu.

10. Nghi án viết quái từ trong ra.

11. Nghi án nghĩa các quái.

Chú thích

Chương 6. Bí mật kỳ vĩ của các cổ vật Việt Nam. Tiên Thiên.

  1. Con cóc-linh vật, khởi điểm của Kinh Dịch.

  2. Nọc và nòng. Hai nguyên tử  sơ khởi xây nên vũ trụ.

  3. Lẻ là nọc và chẵn là nòng. Và số Không.

  4. Sự kết hợp hai hay ba lần của các thể tạo nên tổ hợp Tứ Tượng, Bát Quái.

  5. Chiều chuẩn của sự vận động.

  6. Tứ Tượng. Đồ hình 3-3----4-4. Mã hóa Tiên Thiên.

  7. Tiên Thiên Bát Quái.

  8.Chữ S và chiều quay hai Nghi Nòng-Nọc.

  9. Thái Cực Đồ-Mẹ vũ trụ.

Chú thích

Chương 7. Trống đồng-Những kinh văn Dịch trác tuyệt. Hậu Thiên.

  1. Các đốm xoáy kỳ lạ.

  2. Khảm bắt đầu.

  3. Số 18 kỳ lạ.

  4. Trùng Quái.

  5. Lư luận sự phân bố của Hà Đồ.

  6. Xây dựng lại Hậu Thiên Bát Quái.

  7. Hà Đồ và Lạc Thư. Mã hóa Hậu Thiên.

  8. Hà Đồ-Mă hóa Hậu Thiên. Chứng cứ vật thể.

      Phương pháp dùng 4x11 + 1.

      Phương pháp dùng 26+18+1.

      Phương pháp 6, 7, 3, 4.

      Phương pháp hiển thị hết 4 cụm số.

  9. Hậu Thiên Bát Quái-một sản phẩm trí tuệ của người Việt.

      Phương pháp số hóa vài (ít nhất là 4) quái liền nhau+dùng đối xứng tâm.

          Phần 1.

          Phần 2.

      Phương pháp viết quái theo ba lớp qua suy luận chẵn lẻ.

          Phần 1.

          Phần 2.

10. Chứng minh các hệ luận c̣n lại.

Chú thích.

Chương 8. So sánh hai Kinh Dịch.

     Phần 1.

     Phần 2

Chương 9. Kinh Dịch qua ngôn ngữ và truyền thuyết Việt Nam.

  I. Hầu hết những từ tiếng Việt quan trọng mang dấu ấn Dịch.

   1. Việt.

   2. Ṇng và Nọc.

   3. Lạc Long.

   4. Âu cơ.

   5. Hùng Vương.

   6. Lạc và Lang.

   7. Ông Oa bà Oa.

   8. Kinh Dịch.

  II. Tính thuần Việt của các quái.

   1. Khung Tiên Thiên.

   2. Khung Hậu Thiên.

   3. Tổng kết.

  III. Truyền thuyết mang văn hóa Dịch.

   1. Lạc Long Quân và Âu cơ.

   2. Nữ Oa vá trời.

   3. Nữ Oa Tứ Tượng.

   4. Các truyền thuyết khác.

   5. Chi chi chành chành.

  IV. Truyền thuyết viết lại.

   1. Câu chuyện thứ nhất.

   2. Câu chuyện thứ hai.

 Chú thích.

Chương 10. Một thuyết khoa học cần có khả năng tiên đoán.

   1. Tiên đoán 1.

   2. Tiên đoán 2.

Chương 11. Hậu Thiên Bát Quái Âu-Lạc. Một di sản sáng tạo vĩ đại của người Việt.

   Phần 1.

   Phần 2.

   Phần 3.

   Phần 4.

Thay lời kết.

Phụ lục.

Chú thích.

Tài liệu tham khảo.