KINH DỊCH, SẢN PHẨM SÁNG TẠO CỦA NỀN VĂN HIẾN ÂU LẠC

Trần Quang Bình

Chương 1. Đối xứng của bát quái. IV. Đối xứng qua hai nghi Trời Đất .

_________________________________________________________________________________

 

ý kiến của bạn

IV. Đối xứng của hai vòng Nghi Trời Đất của thời Hậu Thiên.

Ta cứ nối các quái trong hai nghi này từ số to đến số nhỏ. Và xét đối xứng của hình nhận được.