KINH DỊCH, SẢN PHẨM SÁNG TẠO CỦA NỀN VĂN HIẾN ÂU LẠC

Trần Quang Bình

Chương 1. Đối xứng của bát quái. III. Đối xứng qua vòng tứ quái Âm Dương.

_________________________________________________________________________________

 

ý kiến của bạn

III. Đối xứng qua vòng hai bộ tứ quái Âm Dương.

Ta có hai bộ tứ quái một Âm, một Dương theo thứ tự sau: Càn-Đoài-Ly-Chấn-Càn và Khôn-Cấn-Khảm-Tốn-Khôn. Ta cứ nối các quái trong bát quái được xét theo hai vòng trên và xét đối xứng hình được vẽ.