KINH DỊCH, SẢN PHẨM SÁNG TẠO CỦA NỀN VĂN HIẾN ÂU LẠC

Trần Quang Bình

Chương 2. Tính đối xứng của một số bát quái tiêu biểu. II. HTBQ-Đối xứng qua biến dịch từ Tiên Thiên.

_________________________________________________________________________________

ý kiến của bạn

2. Đối xứng qua biến dịch từ Tiên Thiên:

Dạng đối xứng: TR1(4).

 

3. Đối xứng qua vòng Âm Dương:

Dạng đối xứng: Không đối xứng.

 

4. Đối xứng của hai phần Trời và Đất chỉ dành cho Hậu Thiên:

Dạng đối xứng: TR1(4). Không có tính đối xứng cao.