Diogène le cynique

Vietsciences-Nhã Chân
 

Diogène (-413; -323)  nhà hiền triết Hy Lạp  thuộc môn phái Khuyển Nho do Antisthène sáng lập.

Triết học của Diogène:

- Coi thường học vấn, danh vọng, tiền tài

- Giải thoát mọi dục vọng

- Hạn chế tối thiểu nhu cầu vật chất

- Sống theo thiên nhiên

- Triết học chỉ là lý thuyết xa thực tế, rườm rà

Cuộc sống của Diogène:

Ông sống rất đơn giản:

Ði chân không, che thân bằng một tấm vải. Sống trong một cái thùng tô nô thay cái nhà và nằm ngay trước cổng  đền thờ. Platon gọi ông  là "Socrate en délire" (Socrate hoang tưởng)

Là người thắp đèn và xách đi khắp phố Athènes giữa ban ngày để đi tìm một Ngườỉ và trả lời "Que tu t'ôtes de mon soleil" khi Alexandre Le Grand hỏi ông  muốn gì.

Bài đọc thêm:

 Cuộc diện kiến giữa A-Lịch-Sơn Ðại đế với nhà hiền triết Diogène

  http://vietsciences.free.fr