Chữ Braille

Vietsciences-Võ Thị Diệu Hằng
 

Tiểu sử Louis Braille

 

Chữ Braille

 

Cách dùng chữ Braille:

Như vậy xem như chữ  Braille có 46 mẫu tự thay vì  24 

1) Nhóm 1 chỉ dùng những chấm (hột nổi để  rờ thấy) ở thứ  tự 1, 2, 5, 6

2) Chấm số  3   lập thành nhóm 2

3) Chấm số 3 và 6 lập thành nhóm  3

4) Chấm số 6 lập thành nhóm 4

5) Trong khi mẫu tự thường  gồm nhiều loại chữ, chữ thường, chữ hoa, chữ  in, chữ  viết tay vân vân,  thì chữ Braille chỉ  có  một hình thức duy nhất: 

a) Chữ đầu câu hay tên  riêng thì  thêm đằng trước dấu hiệu đặc biệt "chữ hoa" (4.6.)

b) Những chữ số 1, 2, 3, 4.... 0 đều giống như những  chữ a, b, c..., nhưng  đằng trước phải thêm  dấu zero (3.4.5.6.)